Toimintavuoden sopimukset

Toimintavuosi oli kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 2018–2019 sopimuskauden 1.2.2018–31.3.2020 ensimmäinen vuosi. Kaikilla sopimusaloilla toteutettiin yleiskorotus 1. toukokuuta lukien ja toimeenpantiin sopimusratkaisuissa sovittuja sopimusmääräyksiä.

Vuonna 2018 kunta-alan henkilöstömenot olivat 20,6 miljardia euroa. Lokakuussa 2018 kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli 420 500 palkansaajaa.

Toimintavuosi oli toinen vuosi, jona kilpailukykysopimuksen mukaisesti toteutettiin lomarahojen leikkaaminen 30 prosentilla.  Lomarahojen vähennetään lomanmääräytymisvuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019.  

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

KVTES 2018–2019:n piirissä palkkoja tarkistettiin yleiskorotuksella 1. toukokuuta. 

 • Tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 26 eurolla tai vähintään 1,25 prosentilla.
 • Henkilökohtaista lisää korotettiin 1,25 prosentilla.

Työaikamääräyksiin useita muutoksia 

KVTES 2018–2019:ssa uudistettiin laajasti työaikamääräyksiä. Osa uusista määräyksistä tuli voimaan toimintavuonna 1. toukokuuta ja osa 7. toukokuuta. 

 • Jaksotyön soveltamisalaan lisättiin kotihoito ja kotisairaanhoito.
 • Toimistotyöaikaan ja yleistyöaikaan neuvoteltiin määräykset, joiden mukaan määräytyvät säännöllinen työaika, lisätyö ja ylityö viikoilla ja tasoittumisjaksoissa, joihin sisältyy poissaoloja.
 • Määräys eräiden asiantuntijoiden työajasta (37,5 tuntia) poistui. Uuden sopimusmääräyksen mukaan näiden ryhmien työaika on 38 tuntia 15 minuuttia. 
 • Liukuvan työajan järjestelmä uusittiin.
 • Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvausmääräyksiä selkiytettiin.

Muutoksia varhaiskasvatukseen 

Varhaiskasvatushenkilöstön ns. palkkahinnoitteluliite uusittiin. Hinnoittelu muuttui 1. toukokuuta. Uudistuksessa huomioitiin varhaiskasvatuslainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.

Lastentarhanopettajien työajan jakautumista koskeva määräys päivitettiin niin, että suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle varattava työaika pidentyivät. Määräykset tulivat voimaan 1. toukokuuta.

Muutoksia palvelussuhteen ehtoihin

KVTES 2018–2019:n neuvottelutuloksessa sovittiin myös muutoksia, jotka koskevat myös muiden sopimusalojen piirissä olevaa henkilöstöä. 

 • Hoito- ja isyysvapaa muuttuivat. Palkallisen tilapäisen hoitovapaan ikärajaa nostettiin niin, että vapaata on oikeus saada alle 12-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Isyysvapaalta maksetaan jatkossa kuuden arkipäivän sijaan isyysvapaan 12 ensimmäisen arkipäivän palkka. Hoito- ja isyysvapaata koskevat muutokset tulivat voimaan takautuvasti 1. helmikuuta.
 • Erillismääräys palkan takaisinperinnästä poistui tilanteessa, jossa palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.
 • Lomarahan vaihtaminen vapaaksi tehtiin mahdolliseksi sovitulla mallilla sopimuskaudella 2018–2019. Vaihtamismahdollisuus edellyttää, että määräysten käyttöönotosta on sovittu ensin paikallisesti. Malli perustuu malliin, joka on ollut käytössä lääkärisopimuksessa jo vuosia.
 • Luottamusmiesten asemaan tuli muutoksia.  Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitusta laajennettiin siten, että sen tavoitteena on edistää ja kehittää paikallista sopimista ja työelämän laatua. Luottamusmiehen ajankäyttöä muutettiin määräaikaisesti sopimuskauden ajaksi niin, että kiinteä vapautus on keskimäärin työpäivä viikossa hänen 105 edustamaansa viranhaltijaa tai työntekijää kohden. 

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 

OVTES 2018–2019:n palkantarkistukset noudattavat kunta-alan sopimusten yleistä tasoa.  Toimintavuonna OVTES:n korotuksia toteutettiin kahtena ajankohtana:

 • 1. toukokuuta: yleiskorotus 1,17 prosenttia ja peruskoulun rehtorien hinnoittelumuutokset
 • 1. joulukuuta: 0,3 prosentin korotus eräille opettajaryhmille ja 8 vuoden lisän pienentäminen.

OVTES 2018–2019:ssa sovittiin vuosityöaikajärjestelmän käyttöönottamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa. Ratkaisu yhdenmukaisti yli 10 000 opettajan työaika- ja palkkausjärjestelmät. Uudistuksessa opettajan sidotun työtunnin hinta säilyi keskimäärin ennallaan. Oppilaitokset ottavat järjestelmän käyttöönsä haluamaan ajankohtana. Suurin osa oppilaitoksista otti sen käyttöön 1. elokuuta 2018 tai 1. tammikuuta 2019. Järjestelmä on otettava käyttöön viimeistään elokuun alussa 2020.

Merkittävä uudistus oli myös perusopetuksen rehtorien, apulaisrehtorien ja koulunjohtajien palkkaus- ja työaikamääräysten joustavoittaminen. Koulun johtamisen resursoinnissa on mahdollista ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin opettajien tai oppilaiden määrä. Uudet määräykset tulivat voimaan toimintavuonna 1. toukokuuta ja 1. elokuuta. 

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS

LS 2018–2019:n piirissä palkkoja tarkistettiin toimintavuonna yleiskorotuksella 1. toukokuuta.  Yleiskorotus vaihteli ammattiryhmittäin riippuen kunkin ryhmän palkkausrakenteesta:

 • Sairaalalääkärien yleiskorotus oli 1,2 prosenttia.
 • Terveyskeskuslääkärien ja -hammaslääkärien yleiskorotus oli 2,55 prosenttia.
 • Eläinlääkärien yleiskorotus oli 1,3 prosenttia.

Osa-aikaisten ja eläinlääkärien työaikamääräyksiä parannettiin. Työajan keskeytymismääräyksiä muutettiin 1. helmikuuta lukien. Lääkärisopimuksen lisäksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä koskivat myös eräät päivitetyt KVTES 2018–2019:n määräykset. 

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

TS 2018–2019:n piirissä olevien palkkoja tarkistettiin yleiskorotuksella 1. toukokuuta lukien.

 • Tehtäväkohtaisen palkan korotus oli 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. 
 • Henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotettiin 1,25 prosentilla. 

Sopimuksen 8 §:n määräyksiä uudistavan työryhmän työn tuloksen toteuttamiseen oli varattu 0,3 prosenttia keskitettyä erää. Koska sopijaosapuolten kesken ei saavutettu yksimielisyyttä sen käytöstä, erän osuus lisättiin paikalliseen järjestelyerään 1.1.2019.

Kunnallinen tuntipalkkaisten työehtosopimus TTES

TTES 2018–2019:n mukaan tuntipalkkoja korotettiin toimintavuonna yleiskorotuksella 1.toukokuuta lukien:  

 • Perustuntipalkkoja korotettiin 15-20 senttiä. 
 • Urakkapalkkoja korotettiin 1,25 prosenttia.

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksessa toteutettiin työvapaamääräyksiä koskevat muutokset. Sen sijaan sopimuksen työaikamääräyksiä ei muutettu kuten KVTES:ssa.

Muusikot ja näyttelijät

Muusikoiden ja näyttelijöiden sopimuskauden korotukset noudattelevat tasoltaan kunta-alan sopimuksia. Toimintavuonna palkkoja tarkistettiin 1. toukokuuta yleiskorotuksella.

Muusikoiden sopimuksessa yleiskorotuksen suuruus oli 30 euroa, kuitenkin vähintään 1,28 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotettiin 1,28 prosentilla. Näyttelijöiden sopimuksessa yleiskorotuksen suuruus oli 28 euroa, kuitenkin vähintään 1,29 prosenttia. Henkilökohtainen lisä ja rasitelisä korottuivat 1,29 prosentilla.