Sopimusalakohtainen kehittäminen

Sopimusneuvotteluissa sovittiin useita työryhmiä sopimuskaudelle 2018–2019. Kaikkien työryhmien työskentely käynnistyi toimintavuonna.

Virka- ja työehtosopimusmääräyksiä uudistetaan ja kehitetään työryhmissä, joiden asettamisesta sovitaan sopimusten allekirjoituspöytäkirjoissa. Sopimuskaudella toteutetaan kunta-alan palkkaselvitys, jossa selvitetään kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusten (ml. eläkemaksut) sekä muiden palvelussuhteen ehtojen tasoa ja muutosta verrattuna yleisiin työmarkkinoihin. Selvityksen toteuttaminen aloitettiin kunta-alan tilastotyöryhmässä, joka koostuu sopijaosapuolten tutkijoista ja ekonomeista.

Toimintavuonna aloitti työssä oppimista ja ohjausta käsittelevä työryhmä. Sen tehtävä on selvittää työpaikalla oppimisen ja ohjauksen tilaa työpaikoilla. Myös etätyötä käsittelevä työryhmä aloitti työnsä. Sopimuskaudelle asetettiin SOTE-ryhmiä, joiden perustaminen liittyi sote- ja maakuntauudistukseen.

Asetettujen työryhmien lisäksi sopimuksia kehitetään sopimuskauden aikana ns. jatkuvan neuvottelumenettelyn mukaisesti.

KVTES 2018–2019

Toimintavuonna aloittivat työnsä KVTES:n työryhmät, jossa toisessa neuvotellaan työn vaativuudenarviointijärjestelmän uudistamisesta ja kartoitetaan tehtäväkohtaisen palkan erilaisia ratkaisumalleja työnantajanvaihdostilanteisiin. Toisessa KVTES-työryhmässä käsitellään sairauslomaa koskevia sopimusmääräyksiä.

Lääkärisopimus 2018–2019

Lääkärisopimuksen sopijaosapuolet varautuivat sote- ja maakuntauudistukseen ja neuvottelivat uusista lääkärisopimuksista maakunta- ja yrityssektoreille. Lääkäreille ja hammaslääkäreille pilotoitiin uutta palkkausjärjestelmä lokakuusta 2017 tammikuuhun 2018. Eläinlääkärien päivystyskorvausjärjestelmää ja lepoaikamääräyksiä uudistava työryhmä aloitti työnsä.

OVTES 2018–2019

OVTES:n työaikaryhmässä neuvoteltiin lukion työaikajärjestelmän kehittämisestä vastaamaan lukiouudistuksen vaatimuksia. Vuosityöaikaryhmä seurasi myös perusopetuksen työaikakokeiluja ja ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikauudistuksen etenemistä. Lisäksi työnsä aloitti työryhmä, jossa neuvoteltiin perusopetuksen esimiesten työn resursoinnin joustavoittamisesta.

Teknisten sopimus 2018–2019

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelyjen uudistamista selvitetään työryhmässä, jonka tehtävänä on antaa toimenpide-ehdotukset sopimuskauden loppuun mennessä. Työryhmä ottaa huomioon työaikalain uudistamisen.

Teknisten sopimuksen 8 §:n sisällöstä neuvotellut työryhmä ei päässyt ratkaisuun toimenpide-ehdotuksista. Uudistuksen toteuttamiseen oli varattu keskitettyä järjestelyerää 0,3 prosenttia, joka lisättiin teknisten sopimuksen paikalliseen järjestelyerään 1.1.2019.