Neuvonta

KT palvelee kuntien ja kuntayhtymien työnantajia antamalla neuvontaa sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen. KT:n asiantuntijat vastaavat sähköpostilla, puhelimitse tai verkkosivujen kautta esitettyihin neuvonnan palvelupyyntöihin.

Toimintavuonna neuvonnassa oli käytössä kahdeksan palvelusähköpostisoitetta, joiden kautta annettiin vastaus noin 8 900 palvelupyyntöön. Vuonna 2018 palvelusähköposteja eri osaamisalueille tuli huomattavasti enemmän kuin vuonna 2017 johtuen pääasiassa alkuvuonna neuvotelluista uusista työ- ja virkaehtosopimuksista. Uudet sopimukset sisälsivät useita merkittäviä muutoksia sopimusmääräyksiin sekä eri tavalla toteutettavia palkantarkistuksia.

Lainsäädäntöön ja yleisiä palvelusuhteen ehtojen tulkintaan liittyviä kysymyksiä  

Kaikkiin palvelusähköposteihin lähetetään hyvin laaja-alaisesti erilaisia yleisiä palvelussuhteen ehtoja koskevia tulkintapyyntöjä sekä lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, jotka koskevat yleisimmin työsopimuslain ja kunnallisen viranhaltijalain tulkintaa.

Kaikista vastatuista neuvonnan palvelupyynnöistä yli puolet liittyi yleisiin palvelusuhdeasioihin ja yleiseen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Tähän liittyviä tulkintakysymyksiä oli lähetetty lähes kaikkiin palvelusähköpostiosoitteeseen, mutta erityisesti kvtes- ja soster-palvelusähköpostiosoitteisiin.

Vastauksista 35 prosenttia liittyi opetusalaan ja kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tulkintakysymyksiin. Toimintavuonna sopimuksen tulkintakysymysten lisäksi vastauksissa nousi esille erityisesti perusopetukseen ja ammatillisen koulutuksen vuosityöaikajärjestelmään liittyvät kysymykset.

Toimintavuonna perustettiin yksi uusi neuvonnan palvelusähköposti vaka@kt.fi, johon ohjataan varhaiskasvatuksen sekä perhepäivähoitajien palvelusuhdetta koskevat kysymykset. Käytössä oli myös sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvä muutostuki@kt.fi palvelusähköposti, jota hyödynnettiin erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen työnantajatoimintaan ja järjestäytymiseen liittyvissä suunnitelmissa ja valmisteluissa.

Palvelusähköpostit vuonna 2018

kvtes@kt.fi
palvelusähköpostissa vastataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusta (KVTES) koskeviin tulkintakysymyksiin. Palvelusähköpostiin lähetetään hyvin laaja-alaisesti erilaisia yleisiä palvelusuhteen ehtoja koskevia tulkintapyyntöjä. 

soster@kt.fi 
Palvelusähköposti on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksiköiden lähettämiin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) tulkintakysymyksiin ja työlainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin.

vaka@kt.fi
Palvelusähköpostista vastataan varhaiskasvatushenkilöstön sekä perhepäivähoitajien palvelusuhdeasioihin liittyviin kysymyksiin. Useat kysymykset koskevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tulkintaa.

ovtes@kt.fi 
Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) liittyviin tulkintakysymyksiin. 

ttes@kt.fi 
Palvelusähköpostin kysymykset koskevat erityisesti kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukseen (TTES) liittyvää tulkintaa.

ts@kt.fi
Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS) liittyvissä kysymyksissä.

tutkimus@kt.fi 
Palvelusähköpostin kautta vastataan alan erilaisia tilastoja, tutkimustietoa, kustannuksia ja kustannuslaskentaa koskeviin tiedusteluihin. Palvelusähköpostista lähetetään myös käynnissä olevat tutkimukset, ja vastataan näihin liittyviin kysymyksiin.

muutostuki@kt.fi 
Muutostuki-palvelusähköpostissa vastattiin sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin kysymyksiin. Muutostuen neuvonnassa vuoden aikana nousi esille erityisesti henkilöstön siirtoihin, yhteistoimintaan, maakuntahallinnon perustamiseen ja uuden työnantajatoiminnan linjanvetoon liittyvät kysymykset. 
 

Palvelusähköpostien aiheiden jakautuminen vuonna 2018