KT mukana työryhmissä

Toimintavuonna KT:lla oli edustus kymmenissä ministeriöiden asettamissa työryhmissä, joissa valmisteltiin lainsäädäntöön uudistuksia. 

Vuosilomalaki uudistettiin

Vuosilomalakia uudistettiin työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä.

Vuosilomalakiin tuli muutoksia, joiden vaikutuksista kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sovittiin keväällä 2019. Tarve muuttaa lakia johtui Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä.

Kolmikantaiset työryhmät selvittivät työllistämismalleja ja sosiaaliturvan uudistamista

Aktiivimalli otettiin käyttöön toimintavuoden tammikuussa. Sen kehittämismahdollisuuksia selvitettiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kolmikantainen työryhmässä. KT oli valmis kehittämään aktiivimallia, koska se tukee työllisyyttä ja työnhakijoiden nopeampaa työllistymistä.

Omatoimisen työnhaun mallia valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä työryhmässä. KT oli valmis kehittämään mallia. Sitä tarvitaan erityisesti työvoiman kohtaanto-ongelmien vuoksi.

Sosiaaliturvan uudistustarpeita ja vaihtoehtoisia malleja kartoitettiin valtioneuvoston kanslian TOIMI-hankkeessa. Hankkeessa haettiin suuntaa tulevaisuuden sosiaaliturvan ratkaisuille ja tuotettiin tietoa poliittisille päätöksentekijöille.

Uudistuksia työelämän tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan työelämässä

Työryhmä selvitti työelämän tietosuojalain ja yleisen tietosuoja-asetuksen välistä suhdetta sekä tarpeita tehdä muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmä sai työnsä valmiiksi huhtikuussa.

Hallituksen esitys yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muutoksiksi annettiin eduskunnalle heinäkuussa ja lakimuutokset tulivat voimaan huhtikuussa 2019. 

KT mukana uudistamassa ammatillista koulutusta ja kehittämässä opetusalaa

KT oli mukana valmistelemassa ammatillisen koulutuksen reformia, ja osallistui reformin toteutumista seuraavan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän työhön.

Opetushallituksen peruskoulufoorumissa vaikutettiin siihen, mihin suuntaan perusopetusta tullaan kehittämään jatkossa.

KT oli mukana myös työryhmässä, joka ohjaa lukioiden opetussuunnitelmien perusteiden laadintaa.