KT:n työnantajaverkostot 

HR-verkosto uudistuvien organisaatioiden asialla

HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää strategista henkilöstöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa.

HR-verkostossa on mukana henkilöstöjohtoa ja henkilöstöjohtamisesta vastaavia, kehittämispäälliköitä sekä HR-asiantuntijoita ja esimiehiä. Verkoston jäsenmäärä kasvoi yhä, toimintavuoden lopussa HR-verkostossa oli 384 jäsentä 186 eri organisaatiosta.

Ideatyöpajoja ja tietotärskyjä

HR-verkostossa pohdittiin toimintavuonna erityisesti, miten organisaatiot uudistuvat ja millaista henkilöstöjohtamista ja muutoksen johtamista uudistuminen edellyttää. HR-verkoston toimintamalliin kuuluvat verkostotapaamiset, joita ovat ideatyöpajat ja tietotärskyt. Niissä työskennellään uusimpien tutkimusten ja toimintaympäristön muutosten parissa sekä opitaan toisten hyvistä käytännöistä. 

Vuoden aikana pidettiin kaksi ideatyöpajaa. Helmikuussa ideatyöpajan teemana oli onnistu muutoksessa - menesty tulevaisuuden työnantajana. Lokakuun ideatyöpajassa käsiteltiin luottamuksen merkitystä uudistuksissa ja harjoiteltiin ketteriä ratkaisukeskeisiä työtapoja. Molemmissa ideatyöpajoissa seurattiin ARTTU2 – Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimuksen etenemistä. Ideatyöpajoihin osallistui noin 130 HR-ammattilaista. 

Tietotärskyjä järjestettiin kaksi, kesäkuussa ja joulukuussa. Kesäkuun tietotärskyssä pohdittiin työn murrosta ja henkilöstöjohtamista. Kesäkuun päivään osallistui 100 henkilöä. Toinen tietotärsky järjestettiin joulukuussa yhdessä KT:n työsuojelupäälliköt -verkoston kanssa ja sen aiheena oli työterveyshuolto. Osallistujia paikan päällä oli 50. Tietotärskyjä sekä ideatyöpajoja voi seurata myös verkon kautta. 

Aktiivista viestintää ja verkoston kehittämistä

HR-verkostolla on myös oma verkostoviesti HR-info, jonka jakelussa on noin 450 henkilöä. HR-uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 11 kappaletta. Lisäksi vuoden aikana käsitellyistä aiheista kirjoitettiin KT:n blogissa: Työn vai organisaatioiden murros – vai henkilöstöjohtamisen uusi aalto? sekä Uutta kunnissa -julkaisu 9/2018: Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen.

HR-verkoston toimintaa kehittää 15 asiantuntijan neuvonantajisto. Se koostuu eri puolella Suomea toimivista henkilöstöjohtajista ja -asiantuntijoista. Toimintavuoden aikana tämä neuvonantajisto kiteytti verkoston teemat ja odotukset saattamalla päätökseen Vetovoimainen työnantaja -kehittämistyön, jossa nostettiin esiin strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtamisen johtaminen. Näiden koetaan vaikuttavan osaavan työvoiman saatavuuteen ja organisaatioiden onnistumiseen tehtävissään. KT:lta odotetaan kuntien hyvän henkilöstöjohtamisen näkyväksi tekemistä, HR:n strategisen roolin ja osaamisen korostamista sekä alan verkostoitumisen mahdollistamista

Vertaisverkostosta tukea maakuntien HR-vastuuvalmistelijoille

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu oli käynnissä kaikissa maakunnissa. KT:n perustama ja koordinoima maakunta- ja sote-uudistuksen HR-vastuuvalmistelijoiden verkosto toimi aktiivisesti koko vuoden. Verkoston toiminnassa mukana olivat HR-valmistelusta vastaava edustaja jokaisesta maakunnasta sekä KT:n asiantuntijoista koottu muutostuki -ryhmä. Verkoston tarkoitus oli tukea tulevia maakuntatyönantajia henkilöstöasioiden valmistelussa. Verkostossa käsiteltiin sekä lakisääteistä työmarkkinatoimintaa ja työnantajaedunvalvontaa että tulokselliseen henkilöstöjohtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Verkosto tapasi KT:n koollekutsumana viisi kertaa toimintavuoden aikana. Tapaamiset järjestettiin Kuntatalolla, Helsingissä, mutta niihin saattoi osallistua myös verkon kautta. Verkoston työn tueksi otettiin käyttöön sähköinen työkalu, jota hyödynnettiin yhteydenpidossa, dokumentoinnissa sekä keskustelukanavana. 

Toimintavuoden aikana verkostossa toimi aktiivisena kaksi työryhmää:

  • Henkilöstösiirrot ja yhteistoimintamenettelyt -työryhmässä laadittiin toimintamalli henkilöstön tietojen siirtämiseen sekä mallinnettiin tähän liittyvää viestintää ja yhteistoimintamenettelyä.
  • Työnantajakuva ja HR-toimintamallit -työryhmässä keskityttiin HR-työn organisoitumiseen maakuntakonsernissa sekä henkilöstöjohtamisen strategiaan ja tavoitteisiin. 

Verkostossa sekä sen molemmissa työryhmissä keskusteltiin aktiivisesti ja jaettiin tietoa uudistuksen etenemisestä. KT kertoi valtakunnallisista ajankohtaisista uudistuksen vaiheista sekä vastuuvalmistelijat oman maakuntansa valmistelun tilanteesta.

Työsuojelupäälliköiden verkosto

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköille, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaville tai työsuojelusta kiinnostuneille työnantajan edustajille.

Kunta-alan työsuojelupäälliköt kokoontuivat huhtikuussa yhteiseen ajankohtaispäivään Helsinkiin. Päivän pääaiheena oli psykososiaalinen kuormittuminen, jota käsiteltiin kuntien ja aluehallintoviraston näkökulmasta. Verkosto tekee myös yhteistyötä muiden verkostojen, erityisesti HR-verkoston kanssa. 

Vuoden aikana käsiteltiin ajankohtaisia työsuojeluasioita myös yhteisissä skype-kokouksissa. Lisäksi lähetettiin 10 KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjettä. Uutiskirjeen jakelussa on noin 500 henkilöä.

Opetusalan työnantajaverkostot

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasioiden osaamisalueella toimii kolme eri verkostoa opetusalan työnantajille. Verkostoissa on mukana opetustoimen johtoa, henkilöstöjohtoa ja rehtoreita. Kukin verkosto kokoontuu KT:n kutsumana noin kahden kuukauden välein. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä. Painopiste on työ- ja virkaehtosopimusasioissa, mutta myös muut henkilöstökysymykset ovat esillä. OVTES -neuvotteluissa verkostot tukevat KT:n neuvottelijoita oman oppilaitosmuotonsa tarkempien neuvottelutavoitteiden linjaamisessa.

  • Perusopetuksen työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman kaupungin edustajat. Vuonna 2018 kokouksissa käytiin läpi muun muassa vuosityöaikakokeilun laajentamista sekä kokeiluista saatuja kokemuksia, liittokierroksen sopimusratkaisua sekä työn murrosta perusopetuksessa.
  • Lukion työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat. Vuonna 2018 kokouksissa linjattiin muun muassa vuosityöaika- ja tutoropettajasopimusta ja erityisopettajan palvelussuhteen ehtoja sekä käsiteltiin liittokierroksen sopimusratkaisua, lukiolain vaikutuksia palvelussuhteen ehtoihin ja työn murrosta lukiossa.
  • Ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmä on avoin kaikille kunnallisille ja Avaintyönantajat Avainta ry:n ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Verkostossa on mukana yli 40 koulutuksen järjestäjää. Vuonna 2018 tarkasteltiin erityisesti liittokierroksen osana saavutettua vuosityöaikaratkaisua sekä siihen liittyviä tulkintakysymyksiä. Muista henkilöstöasioista esillä olivat OVTES:n ja KVTES:n soveltamisalakysymykset, työpaikalla tapahtuva oppiminen sekä työn murros ammatillisessa koulutuksessa.

KT pitää yhteyttä suurten kaupunkien HR-johtajiin

KT:n johtoryhmä ja kymmenen suurimman kaupungin HR-johtajat tapaavat vakiintuneesti kahdesti vuodessa. Verkoston tapaamiset tarjoavat käytännöllisen ja samalla tärkeän keinon keskustella henkilöstöhallinnon ajankohtaisista teemoista. KT:n johto saa tuoretta tietoa kunta-alaa puhuttavista aiheista ja kaupungit puolestaan ohjeita ja neuvoja.

Vuoden 2018 ensimmäisessä tapaamisessa Tampereella tarkasteltiin tuoretta sopimusratkaisua henkilöstöjohdon näkökulmasta ja opetusalan sopimuksen vuosityöaikajärjestelmää. Muita aiheita olivat muun muassa johtaminen sekä työtuloksiin perustuva kannustinjärjestelmä.

Loppuvuoden tapaamisessa Jyväskylässä puhuttiin muun muassa kunta-alan palkkausjärjestelmän uudistamisen tarpeista, tulevaisuuden työterveyshuollosta sekä työn murroksen seurannasta kunta-alalla.

Pohjoismainen työnantajayhteistyö

KT:llä on tiiviit yhteydet muiden Pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöihin. Pohjoismaisten kuntatyönantajien työ- ja virkaehtosopimusten piirissä on yhteensä noin 2,5 miljoonaa palkansaajaa.

Vuonna 2018 KT isännöi Pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöjen vuosittaista tapaamista, joka järjestettiin Helsingissä syyskuussa.

Pohjoismaiden kuntatyönantajien johto kokoontui Kuntatalossa 21. syyskuuta. Helsingin työnantajatapaamissa käytiin läpi tehtyjä työmarkkinaratkaisuja ja muita ajankohtaisia kysymyksiä. Myös muissa Pohjoismaissa on pohdittu muun muassa työn murrosta, digitalisaatiota ja keinoja turvata työvoiman saatavuus.