Talous vuonna 2018

KT:n (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen) kulut olivat vuonna 2018 yhteensä 6 947 700 euroa. Tuotot olivat 2 374 200 euroa ja kuntien maksuosuuksina perittiin 4 573 500 euroa.

Tuotot

Toimintatulot olivat yhteensä noin 2 374 tuhatta euroa. Palvelukorvauksina perittiin koulutuspalveluista sekä asiantuntijapalveluiden myynnistä yhteensä noin 723 tuhatta euroa. Julkaisujen myyntitulot ja Kuntatyönantaja-lehden tilausmaksut olivat yhteensä noin 928 tuhatta euroa. Muu myynti oli 170 tuhatta euroa. Ulkopuolisen hankerahoituksen/projektirahoituksen osuus oli yhteensä 553 tuhatta euroa.

Kulut

KT:n toiminnan suurin kuluerä ovat palkat ja lakisääteiset henkilösivukulut, yhteensä noin 4 344 tuhatta euroa, eli 63 % kaikista kuluista. KT maksoi ulkopuolisista ostopalveluista noin 816 tuhatta euroa sekä korvauksena Kuntaliitto Palvelut Oy:lle, FCG Finnish Consulting Group Oy:lle hallintopalveluista 571 tuhatta euroa. Muut toimintakulut olivat yhteensä noin 1 217 tuhatta euroa.

Kuntien maksuosuudet

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 6. §:n mukaan "Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja."

Suomen Kuntaliitto peri vuonna 2018 kunnilta maksuosuusennakoina KT:n menoihin yhteensä 3 706 tuhatta euroa. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet ovat yhteensä noin 4 573 tuhatta euroa. Tilinpäätökseen liittyvän kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman mukaan kunnilta peritään lisää lopullisina maksuosuuksina yhteensä noin 867 tuhatta euroa.

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA   2018   2017
         
Tuotot   2 374 218,41   2 679 579,29
         
Kulut        
Henkilöstökulut -4 343 534,69   -4 228 440,61
Poistot        -2 169,56          -2 131,56    
Muut kulut -2 601 997,98 -6 947 702,23 -2 533 586,68 -6 764 158,85
         
Kulujäämä   -4 573 483,82   -4 084 579,56
         
VARAINHANKINTA        
         
Maksuosuudet   4 753 483,82   4 084 579,56
         
Tilikauden ylijäämä/alijäämä   0.00   0.00
VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017
     
Vaihtuvat vastaavat    
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset   221 093,50    362 573,01
Muut saamiset     44 412,60    756 578,42
Maksuosuudet   867 023,82    139 895,56
Siirtosaamiset   333 825,73    167 969,11
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 466 355,65 1 427 016,10
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 466 355,65 1 427 016,10
     
VASTATTAVAA    
     
Pakolliset varaukset    
Eläkevastuut    433 700,00    448 600,00
     
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Saadut ennakot        4 888,98        4 165,29
Ostovelat      82 054,26    115 390,35
Muut velat      80 464,94      76 381,38
Siirtovelat    865 247,47    782 479,08
Vieras pääoma yhteensä 1 032 655,65    978 416,10
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 466 355,65 1 427 016,10

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

KT Kuntatyönantajat kuuluu Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 1. §:n perusteella Suomen Kuntaliittoon. KT Kuntatyönantajat ei kirjaa ylijäämää eikä alijäämää, vaan annetun lain perusteella liikaa tai liian vähän kannetut maksuosuusennakot joko palautetaan kunnille tai peritään lopullisina maksuosuuksina.

Tuloslaskelman liitetiedot

2. VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2018 2017
     
Kokonaistuotot  6 947 702,23  6 764 158,85
Kokonaiskulut -6 947 702,23 -6 764 158,85
     
Toimintokohtainen tulo- ja kuluerittely    
     
KT Kuntatyönantajien toimisto    
Palvelukorvaukset     723 311,46     811 929,14
Muut toimintatuotot     264 325,49     323 882,60
      987 458,95  1 135 811,74
     
Henkilöstökulut -4 093 075,44 -3 959 226,38
Poistot        -2 169,56        -2 131,56
Muut kulut -1 996 377,17 -1 831 232,13
  -6 091 622,17 -5 792 590,07
  -5 104 163,22 -4 656 778,33
     
Valtuuskunta    
Henkilöstökulut      -53 544,19      -54 683,50
Muut kulut      -28 234,49      -18 761,74
       -81 778,68      -73 445,24
     
Kuntatyönantaja -lehti    
Tuotot     138 175,00     146 925,00
Henkilöstökulut      -44 454,60      -48 686,60
Muut kulut      -81 786,16      -81 088,58
     -126 240,76    -129 775,18
        11 934,24       17 149,82
     
Julkaisumyynti    
Tuotot     822 226,65     850 900,29
Muut kulut    -178 728,24    -153 857,54
     -178 728,24    -153 857,54
      643 498,41     697 042,75
     
Kunta-alan työelämän kehittäminen    
Tuotot     354 753,13     475 772,23
Henkilöstökulut    -152 460,46    -165 844,13
Muut kulut    -245 267,24    -378 476,66
       -42 974,57      -68 548,56
     
CEEP    
Tuotot       71 604,68       70 170,03
Muut kulut      -71 604,68      -70 170,03
                 0,00                0,00
     
3. VARAINHANKINTA 2018 2017
     
Maksuosuusennakot -3 706 460,00 -3 944 684,00
Kuntien maksuosuudet  4 573 483,82  4 084 579,56
Lisäperintä (+)/palautus (-)     867 023,82     139 895,56
     
4. POISTOT    
     
Käyttöomaisuushankinnat poistetaan kokonaan hankintavuonna,
tilivuosittain tasattavien kuntakohtaisten maksuosuuksien vuoksi.
   
Koneet ja kalusto         2 169,56         2 131,56
     
5. VASTUUSITOUMUKSET    
     
KT Kuntatyöntekijän palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva
on järjestetty Kuntien eläkevakuutuksen kautta.
   
     
6. HENKILÖSTÖKULUJEN ERITTELY 2018 2017
     
Palkat  3 376 616,02  3 304 984,57
Palkkiot, valtuuskunta       51 710,85       51 394,00
Palkkiot, muut       54 229,10       54 908,80
Eläkekulut     731 523,23     679 529,78
Muut henkilösivukulut     129 455,49     137 623,46
   4 343 534,69  4 228 440,61
     
Henkilöstön keskimääräinen luku         55         56
     

Taseen liitetiedot

   
     
7. SIIRTOSAAMISET 2018 2017
     
Maksuosuudet kunnilta     867 023,82     139 895,56
Ulkopuolinen hankerahoitus     176 779,24     148 628,30
Muut siirtosaamiset     157 046,49       19 340,81
   1 200 849,55     307 864,67
     
8. PAKOLLISET VARAUKSET    
     
Pakollinen varaus työnantajan maksamia
lisäeläkkeitä varten.
   
      433 700,00     448 600,00
     
9. SIIRTOVELAT    
     
Lomapalkkavaraus     777 117,88     712 711,21
Muut siirtovelat       88 129,59       69 767,87
      865 247,47     782 479,08

SUOMEN KUNTALIITTO RY:N HALLITUS

Paatero Sirpa
hallituksen puheenjohtaja
Rautio Sari
hallituksen I varapuheenjohtaja
Kankaanniemi Toimi Kokko Annika
Korhonen Martti Lehtonen Harri
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Lumela Meri
Lyly Lauri Nylander Mikaela
Rantanen Tuomas Rautava Risto
Sankelo Janne Taponen Merja
Tölli Tapani
hallituksen II varapuheenjohtaja
Karhunen Minna
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 25. päivänä huhtikuuta 2019

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Heidi Vierros
KHT