Kunta-alalle neuvoteltiin sopimukset 2018–2019

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulos 8. helmikuuta. Neuvottelut uusista kunta-alan sopimuksista käytiin liittokohtaisina. Sopimuskauden 2018–2019 pituus on 26 kuukautta. Sopimusten kustannusvaikutus on sopimuskaudella 3,5 prosenttia.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 2017 olivat voimassa toimintavuoden tammikuun loppuun. Neuvottelut uusista sopimuksista käynnistyivät syksyllä 2017. Neuvotteluja käytiin yli kymmenessä sopimusalakohtaisessa ja muussa neuvotteluryhmässä. Neuvotteluita johti ja koordinoi 18-jäseninen pääneuvotteluryhmä, jonka jäseninä ovat KT:n ja järjestöjen pääneuvottelijat.

Neuvotteluja vaikeutti järjestöjen vaatimus lomarahaleikkausten kompensoimisesta, vaikka järjestöt itse olivat sitoutuneet kilpailukykysopimuksessa julkisen sektorin lomarahojen määräaikaiseen leikkaamiseen.

Pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pääsivät 8. helmikuuta neuvottelutulokseen kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista 2018–2019. 

KT:n valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen helmikuun 13. päivänä. Sopimusten allekirjoitustilaisuus järjestettiin Kuntatalossa 2. maaliskuuta.  

Neuvotteluissa KT edustaa kuntatyönantajia eli Manner-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä. Henkilöstöä edustaa kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä: Julkisen alan unioni (JAU), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO) sekä Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö (KoHo).

Neuvotteluja johti 13-jäseninen pääneuvotteluryhmä

Pitkä sopimuskausi

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2018–2019 sopimuskauden pituus on 26 kuukautta. Sopimuskausi alkoi 1. helmikuuta 2018 ja se päättyy 31. maaliskuuta 2020. KT tavoitteli pitkää sopimuskautta, koska se loi edellytyksiä sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanolle.

Sopimuskaudella toteutetaan yleiskorotukset 1.5. 2018 ja 1.4.2019. Niiden lisäksi toteutetaan paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien. Paikallisella erällä voidaan kehittää palkkausjärjestelmiä ja edistää tuloksellisuutta.

Lisäksi neuvotteluosapuolet sopivat paikallisen tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, joka maksetaan tammikuussa 2019 niille, joilla täyttyvät sopimuksessa määritellyt ehdot erän saamiselle. 

Sopimusten kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on 3,5 prosenttia, mikä vastaa työmarkkinakierroksella syntynyttä ns. yleistä linjaa. Vuonna 2018 työvoimakustannukset nousevat kunta-alalla keskimäärin 0,87 prosenttia ja vuonna 2019 keskimäärin 2,35 prosenttia. Lisäksi erillisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus on 0,67 prosenttia vuonna 2019.

Sopimuksiin 2018–2019 sovittiin paljon tekstimuutoksia 

  • Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikoja koskevia määräyksiä päivitettiin laajasti. Jaksotyön soveltamisala laajeni. Liukuvaan työaikaan tuli uudet määräykset. Koulutustilaisuutta koskevaa määräystä muutettiin. Eräiden asiantuntijoiden työaikamuoto poistui ja muuttui KVTES liitteen 18 mukaiseksi. 
  • Varhaiskasvatuksen palkkahinnoittelu uudistettiin. Lastentarhaopettajien työajan suunnittelua koskeva määräys päivitettiin. 
  • Kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin vuosityöaikajärjestelmän käyttöönotosta ammatillisissa oppilaitoksissa.  
  • Perusopetuksen rehtorien palkkaus- ja työaikamääräyksiin tuli muutoksia, jotka joustavoittavat esimiestyön järjestämistä.
  • Osa-aikaisten lääkärien ja eläinlääkärien työajan keskeytysmääräyksiä uudistettiin.
  • Sopimuksiin tuli uusi sopimusmääräys mahdollisuudesta vaihtaa lomaraha vapaaksi. Määräys on voimassa sopimuskauden 2018–2019. 
  • Luottamusmiesjärjestelmää täydennettiin sillä, että järjestelmän tarkoitus on myös kehittää tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Uutena tehtävänä on myös paikallisen sopimisen edistäminen.
  • Luottamusmiehille annettavaa vapautusta muutettiin määräaikaisesti sopimuskauden loppuun. Kiinteä vapautus määräytyy tällä ajalla siten, että vapautus on keskimäärin työpäivä viikossa 105 luottamusmiehen edustamaa viranhaltijaa tai työntekijää kohden.
  • Palkallisen tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousi 12-vuotiaaseen lapseen. Isyysvapaalta maksetaan kuuden päivän sijaan isyysvapaan 12 ensimmäisen päivän palkka.
  • Erityismääräys palkan takaisinperinnästä poistui tilanteessa, jossa palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.