EU-tason vaikuttaminen

KT:n tehtävä on kuntatyönantajien kansainvälinen edunvalvonta EU:ssa. KT:lla on edustus lukuisissa EU:n yhteisissä työryhmissä sekä edunvalvonnassa Brysselissä. Lisäksi KT on mukana keskeisissä ministeriöiden EU-valmistelujaostoissa. 

KT on mukana seuraavissa EU-tason työnantajaedunvalvonnan organisaatioissa ja foorumeissa:

  • CEEP, European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Service, julkisia palveluita tarjoavien työnantajien edunvalvontaorganisaatio 
  • CEMR, Council of European Municipalities and Regions, kunta-alan työnantajafoorumi
  • HOSPEEM, European Hospital and Healthcare Employers’ Association, sairaala- ja terveydenhoitoalan työnantajien edunvalvontaorganisaatio
  • EFEE, The European Federation of Education Employers, opetusalan työnantajien edunvalvontaorganisaatio

CEEP valmisteli uuden työohjelman yhdessä muiden työmarkkinaosapuolten kanssa  

KT on CEEP:n Suomen jaoston jäsen yhdessä Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. KT vaikutti CEEP:in jäsenenä Euroopan tason työmarkkinakeskusjärjestöjen vuoropuheluun ja komission valmisteluun työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Yhteisistä linjauksista ja toimenpiteistä neuvotellaan sosiaalidialogissa, jolla tarkoitetaan EU:n työmarkkinaosapuolten välisiä neuvotteluja ja yhteisiä toimenpiteitä. EU-tason työmarkkinaosapuolet, eli yksityisen sektorin työnantajat BUSINESSEUROPE ja SME UNITED, julkiset työnantajat CEEP ja eurooppalaiset ammattijärjestöt EAY ovat neuvotelleet uuden työohjelman vuosille 2019−2021.

Työohjelman 2019−2021 teemat ovat

  1. digitalisaatio
  2. työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien toimivuuden parantaminen
  3. osaaminen
  4. työn psykososiaalisen kuormittavuuden ehkäisy
  5. valmiuksien kehittäminen parempaan sosiaalidialogiin
  6. kiertotalous.

Työohjelman tavoitteena on kehittää näiden teemojen kautta työmarkkinoita sekä kansallisella että EU:n tasolla. Valitut teemat ovat isoja kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat työelämään perinpohjaisesti. Esimerkiksi digitalisaatio tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia työelämässä, mutta toisaalta sen kaikkia vaikutuksia ei osata vielä arvioida. Työohjelmassa on tarkoitus saada aikaan yhteinen digitalisaatiota koskeva puitesopimus, jonka neuvottelut ovat jo aloitettu.

Suomen jaostosta osallistuttiin CEEP:n sääntömääräisiin kokouksiin sekä työmarkkinatoimintaan. EU:n rahoittamassa Labour Market Integration of Migrants- seminaarissa tuotiin esiin hyviä toimivia suomalaisia julkisen sektorin esimerkkejä maahanmuuttajien integroimisesta työelämään.

Suomen CEEP jaoston kantaa ottamat komission aloitteet kuten aloite perhevapaiden laajentamisesta ja aloite eurooppalaisesta työviranomaisesta (ELA) etenivät vuonna 2018.

CEMR eli kunta-alan työnantajafoorumi toimi aktiivisesti talouspolitiikassa

CEMR:in työnantajaedunvalvonnassa on vuoden 2018 aikana seurattu ja annettu lausuntoja valmisteilla oleviin direktiivi- ja suositusehdotuksiin. Työn alla olivat muun muassa työn ja yksityiselämän tasapainottamista, avoimia ja ennakoitavia työoloja sekä väärinkäytösten ilmiantajien suojelua koskevat direktiivit.

CEMR:in ja EPSU:n (The European Federation of Public Service Unions) välisessä sosiaalidialogissa seurattiin muun muassa maahanmuuttajien syrjimättömyyttä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kunta-alalla koskevien yhteisten suositusten toimeenpanon vaikutuksia eri maissa.

Sosiaalidialogin lisäksi osapuolet toteuttavat vuosina 2018−2020 yhteisen Localising European Semester -hankkeen. Tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista eurooppalaisesta talouspolitiikan ohjausjaksosta. Hankkeessa seurataan ohjausjakson johtopäätösten ja suositusten vaikutuksia erityisesti kunta-alaan ja työmarkkinoihin sekä tunnistetaan työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia vaikuttaa prosessin eri vaiheissa niin kansallisella kuin EU:n tasolla.

Vuonna 2018 hanke käynnistettiin. Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi seminaaria. Ensimmäisessä avajaisseminaarissa käytiin läpi talouspolitiikan ohjausjakson perusasiat. Toisessa seminaarissa esiteltiin ja vertailtiin pohjoismaisia talouspolitiikan käytäntöjä. Suomesta maakohtaisten suositusten toimenpanoon liittyvinä esimerkkeinä käytiin läpi julkisen talouden suunnitelma, kilpailukykysopimus sekä sote-uudistuksen tilannekatsaus.

HOSPEEM eli sairaalatyönantajat levittivät työhyvinvointiin liittyviä hyviä käytäntöjä

Sairaalasektorin työnantajien HOSPEEM:n yhteistyö alan työntekijäjärjestöjä edustavan EPSU:n kanssa on jatkunut komission hyväksymän sosiaalidialogin puitteissa.

Toimintavuonna KT oli mukana HOSPEEM:in ja EPSU:n yhteisessä hankkeessa, jolla haettiin tehokkaita käytäntöjä terveydenhoitoalan henkilöstön rekrytoimiseksi ja sitouttamiseksi (Promoting effective recruitment and retention policies for health workers in the EU by ensuring access to CPD and healthy and safe workplaces supportive of patient safety and quality care). Hankkeessa tuotiin esille sairaala-alan hyviä käytäntöjä henkilöstön kuormittumisen ehkäisyyn, työssä jatkamiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Vilnassa järjestettiin 23.24.5.2018 hankkeeseen kuuluva seminaari psykososiaalisen ja fyysisen kuormittumisen ehkäisyyn. Seminaarissa esillä olleet esimerkit koskivat muun muassa työajan suunnittelua, erilaisia yhteistoiminnallisia kehittämismalleja, tiimityötä ja erilaisia tapoja organisoida työtä sekä työmarkkinajärjestöjen kehittämiä malleja tukea työpaikkoja kuormituksen hallinnassa. Seminaarissa oli mukana näyttävästi myös suomalaisia kunta-alan järjestöjen ja organisaatioiden yhteishankkeita, kuten Kunteko ja Sotergo.  

EFEE vahvisti sosiaalidialogia opetusalalla

EFEE:n jäseniä ovat Suomesta KT ja EK:n Sivistystyönantajat, jotka ovat tehneet tiivistä yhteistyötä yhteisiin tapaamisiin ja niiden aiheisiin liittyen.

EFEE järjesti yhdessä ETUCE:n (the European Trade Union Committee for Education) kanssa useita ESSDE:n (European Sectoral Social Dialogue in Education) tapaamisia Brysselissä.

EFEE toimi myös aktiivisesti yhteisessä projektissa, jonka tarkoitus on vahvistaa sosiaalidialogia opetusalalla. Lisäksi EFEE on osallistunut useisiin kansainvälisiin konferensseihin esimerkiksi komissiossa ja antanut useita lausumia, esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta.