Edunvalvontaa kuntien ja kuntayhtymien puolesta 

KT:lla oli toimintavuoden aikana edustus yli sadassa työryhmässä, joissa vaikutimme lainsäädännön valmisteluun ja erinäisiin kansallisiin työelämää koskeviin hankkeisiin. KT seuraa ja hyödyntää työelämän tutkimusta edunvalvonnassaan ja kehittämistoiminnassaan.

Toimintavuonna KT oli mukana lainsäädäntöä valmistelevissa työryhmissä, muun muassa sote- ja maakuntauudistusta, eläkelainsäädännön, sairausvakuutuslain ja työttömyysturvan uudistuksia valmistelevissa työryhmissä. KT edusti kuntatyönantajia kansallisen tulorekisterin valmistelussa ja eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneessä työryhmässä.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisiä julkilausumia

Työmarkkinakeskusjärjestöt valmistelivat yhdessä kehysriiheen Työstä työhön -ehdotukset, joilla helpotettaisiin ja nopeutettaisiin uuden osaamisen hankkimista työuran aikana. Samalla tuettaisiin työllisyysasteen nostamista ja Suomen kilpailukykyä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittivät yhdessä aikuiskoulutustuen uudistamista. Järjestöt saavuttivat asiasta neuvottelutuloksen marraskuussa. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä työn ja opiskelun yhteensovittamiseen. Uudistus selkeyttää myös aikuiskoulutustuen hakemista ja tuen ennakoitavuutta sekä keventää aikuiskoulutustuen hallintoa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat yhteisen kannanoton myös korkeakoulutuksesta. Järjestöjen mukaan korkeakoulutuksen on tuettava osaamisen uudistamista. Korkeakoulujen on kehitettävä joustavia koulutusmahdollisuuksia jo työelämässä oleville. Suomessa valmistellaan parhaillaan vuoteen 2030 tähtäävää suunnitelmaa korkeakoulutus- ja tutkimusjärjestelmän uudistamiseksi.

Kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt toteuttivat osana kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa kyselyn tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten toimivuudesta työpaikoilla. Yhteisessä kannanotossaan järjestöt katsoivat, että tasa-arvosuunnitelmien tulisi edistää tehokkaammin tasa-arvoa työpaikoilla.

KT:lla pysyvä edustus

Osa KT:n edustuksista on pysyvissä toimielimissä ja yhteistyötahojen hallinnoissa. KT edustaa Työttömyysvakuutusrahastossa ja Koulutusrahastossa. Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen näiden rahastojen yhdistäminen Työllisyysrahastoksi, joka aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa.

KT on päättämässä Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen hallinnoissa. 

KT on edustettuna myös työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa sekä sosiaaliturvan ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Kansainvälisessä edunvalvonnassa KT vaikuttaa EU:n kansallisissa valmistelujaostoissa ja Suomen ILO-neuvottelukunnassa. KT tekee yhteistyötä eurooppalaisten julkisen alan työnantajajärjestöjen kanssa.

Lisäksi KT:lla on edustaja muun muassa työneuvostossa, työ-, koulutus ja elinkeinoasiainneuvostossa, kuntien eläkeneuvottelukunnassa, työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa sekä työsuojelun, työterveyshuollon, kuluasiain ja lomitusasioiden neuvottelukunnissa.

KT on mukana myös yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan työelämäjaostossa ja ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnan valvontajaostossa.