Ändringar i lagstiftning

Under verksamhetsåret trädde en del lagändringar i kraft som hade betydelse för kommunbranschens anställningsförhållanden.

Ny lag för yrkesutbildning

Lagen om yrkesutbildning trädde i kraft från början av januari. Den nya lagen ersatte lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Lagreformen påverkade förhandlingarna om det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. Årsarbetstidssystem tas i bruk i alla yrkesläroanstalter senast 1.8.2020.

I början av året ändrades också lärarnas behörigheter vid yrkesläroanstalter. Förordningen om behörighetsvillkoren uppdaterades för att motsvara nya bestämmelser gällande yrkesutbildning. Enligt den nya förordningen krävs det högre högskoleexamen av en rektor.

Ändringar i lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Två förändringar togs med i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Dessa gällde anställande av en långtidsarbetslös i ett tjänsteförhållande på viss tid och förlängning av prövotiden på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet.

Arbetsgivaren har möjlighet att förlänga prövotiden om tjänsteinnehavaren varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Prövotiden kan förlängas med en månad för varje 30 kalenderdagar som ingår i perioder av arbetsoförmåga eller familjeledighet.

Den nya lagen om småbarnspedagogik ändrar personalstrukturen

Lagen gällande totalrevidering av lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1 september. Den nya lagen om småbarnspedagogik och statsrådets förordning om småbarnspedagogik samlar bestämmelser som tidigare grundade sig på flera lagar och förordningar.

Den nya lagen om småbarnspedagogik förenhetligar uppgiftsbenämningarna som används inom småbarnspedagogiken. Lagen reglerar uppgiftsbenämningarna som grundar sig på behörighetsvillkoren. Behörighetskraven för daghemsföreståndare höjdes. I den nya lagen åtskildes uppgiftsbenämningarna och behörighetskraven för lärare inom småbarnspedagogik och socionom inom småbarnspedagogik.

I början av år 2030 träder ändringen gällande personalstrukturen inom småbarnspedagogik i kraft. Den förutsätter att två tredjedelar av personalen, som arbetar i uppgifter med fostran, undervisning eller vård och som räknas till daghemmets personaldimensionering, ska ha lärar- eller socionombehörighet. Av dem ska minst hälften ha behörigheten lärare inom småbarnspedagogik. Övriga ska åtminstone ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik.

Ändringar i arbetsavtalslagen

Ändringar gällande ställningen för arbetstagare som gör varierande arbetstid togs in i arbetsavtalslagen och arbetstidslagen. Användningsområdet för avtal gällande varierande arbetstid begränsades till situationer där arbetsgivaren har ett varierande arbetskraftsbehov. Dessutom ska en arbetsgivare som använder avtal gällande varierande arbetstid ge arbetstagaren en redogörelse över i vilka situationer och hur stor grad arbetskraftsbehov uppstår hos arbetsgivaren.

Arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare ändrades så att arbetsgivaren med en studerande kan göra ett läroavtal i enlighet med lagen om yrkesutbildning och anställa studeranden i tidsbundet arbets- eller tjänsteförhållande utan hinder av de lagstadgade skyldigheterna att erbjuda merarbete och återanställa. Ändringarna trädde i kraft i juli.

Bestämmelserna gällande arbetsavtalslagens uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person ändrades så att man i bedömningen av om uppsägningsgrunden uppfyller krävda sakliga och vägande grunder med en sammantagen bedömning ska ta hänsyn till antalet anställda hos arbetsgivaren samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter som en helhet. 

Lag om vaccinationsskydd trädde i kraft

I början av mars trädde lagbestämmelser om vaccinationsskydd för arbetstagare och studerande i kraft, dvs. ändringen av § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

De som har ett bristfälligt vaccinationsskydd får bara av särskilda skäl arbeta i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. Lagen förpliktar arbetsgivaren att se till att vaccinationsskyddet är i skick.