Avtalsvis utveckling

I avtalsförhandlingarna avtalade man om flera arbetsgrupper för avtalsperioden 2018–2019. Alla arbetsgrupperna inledde sitt arbete under verksamhetsåret.

Tjänste- och arbetskollektivavtalsbestämmelserna förnyas och utvecklas i arbetsgrupper, vars tillsättande man avtalar om i avtalens underteckningsprotokoll. Under avtalsperioden genomförs en löneutredning som omfattar kommunbranschens löne- och arbetskraftskostnader (inkl. pensionsavgifter), nivån på andra anställningsvillkor och förändring i jämförelse med de allmänna arbetsmarknaderna.  Utredningens genomförande inleddes i kommunbranschens statistikarbetsgrupp, som består av avtalsparternas utredare och ekonomer.

Under verksamhetsåret startade en arbetsgrupp som behandlar inlärning i arbete och handledning. Dess uppgift är att utreda hur det ligger till med inlärning i arbete och handledning på arbetsplatserna. Även arbetsgruppen som behandlar distansarbete inledde sitt arbete. För avtalsperioden tillsattes SOTE-grupper för vård- och landskapsreformen.

Förutom i tillsatta arbetsgrupper utvecklas avtalen under avtalsperioden enligt s.k. fortgående förhandlingsförfarande.

AKTA 2018–2019

Under verksamhetsåret inledde AKTA-arbetsgrupperna sitt arbete. I den ena gruppen förhandlar man om förnyande av systemet för utvärdering av arbetets svårighetsgrad och kartlägger olika lösningsmodeller för uppgiftsrelaterad lön i situationer med arbetsgivarbyte. I den andra AKTA-arbetsgruppen behandlas avtalsbestämmelser som berör sjukledighet.

Läkaravtalet 2018–2019

Läkaravtalets avtalsparter förberedde sig för vård- och landskapsreformen och förhandlade om nya läkaravtal för landskaps- och företagssektorn. Ett nytt lönesystem för läkare och tandläkare prövades via pilotförsök från oktober 2017 till januari 2018. En arbetsgrupp för förnyande av veterinärernas jourersättningssystem och vilotidsbestämmelser inledde sitt arbete.

UKTA 2018–2019

Arbetstidsgruppen för UKTA förhandlade om utveckling av gymnasiets arbetstidssystem för att motsvara gymnasiereformens krav. Årsarbetstidsgruppen följde också med hur den grundläggande utbildningens arbetstidsförsök och yrkesläroanstalternas årsarbetstidsreform framskred. Därtill inledde en arbetsgrupp förhandlingar om införandet av större flexibilitet i resursfördelning för förmansarbetet inom den grundläggande utbildningen.

Tekniska sektorns avtal 2018–2019

Förnyande av brand- och räddningsverkets arbetstidsarrangemang utreds i en arbetsgrupp, vars uppgift är att ge åtgärdsförslag inom avtalsperioden. Arbetsgruppen beaktar förändringarna i arbetstidslagen.

Arbetsgruppen som förhandlade om innehållet i § 8 i tekniska sektorns avtal nådde inget resultat gällande åtgärdsförslagen. För genomförande av förändringen hade 0,3 procent reserverats som en central justeringspott, som lades till tekniska avtalets lokala justeringspott 1.1.2019.