Rådgivning

KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna genom att ge råd gällande tillämpning av avtals- och lagbestämmelser. KT:s sakkunniga svarar på förfrågningar per e-post, telefon eller webbsidorna.

Under verksamhetsåret hade rådgivningen åtta e-postadresser i bruk, via vilka svar gavs på cirka 8 900 förfrågningar. År 2018 inkom betydligt fler e-postförfrågningar till olika kunskapsområden än år 2017, vilket i huvudsak berodde på de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen som förhandlades fram i början av året. De nya avtalen innehöll flera betydande förändringar i avtalsbestämmelserna och lönejusteringar som genomfördes på olika sätt.

Frågor gällande lagstiftning och tolkning av allmänna anställningsvillkor 

Till alla e-postadresser sänds mycket vitt olika tolkningsbegäranden gällande allmänna anställningsvillkor och frågor gällande lagstiftning, som oftast gäller tolkning av arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare.
Av alla besvarade förfrågningar berör över hälften allmänna anställningsärenden och det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Tolkningsfrågor som berör detta sändes till nästan alla e-postadresser, men speciellt till kvtes- och soster-adresserna.

Av svaren gällde 35 procent undervisningsbranschen och tolkningsfrågor gällande det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. Under verksamhetsåret togs speciellt frågor gällande den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningens årsarbetstid upp – utöver frågorna gällande avtalstolkningar.

Under verksamhetsåret grundades en ny e-postadress för rådgivning, vaka@kt.fi, dit frågor gällande anställningsförhållanden inom småbarnspedagogik och familjedagvård riktas. E-postadressen reformfragor@kt.fi användes för vård- och landskapsreformens beredning. Den användes speciellt för planering och beredning gällande arbetsgivarverksamhet och organisering inom vård- och landskapsreformen.

E-postservice år 2018

kvtes@kt.fi
På denna adress besvaras tolkningsfrågor gällande det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Till adressen skickas mycket vitt olika tolkningsbegäranden gällande allmänna anställningsvillkor. 

soster@kt.fi 
E-postadressen är avsedd särskilt för frågor av enheter inom social- och hälsovårdsbranschen gällande tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och gällande arbetslagstiftning. 

vaka@kt.fi
På denna adress besvaras anställningsfrågor gällande personal inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare. Flertalet frågor berör tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

ovtes@kt.fi 
Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen tolkningsfrågor som rör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). 

ttes@kt.fi 
E-postservicens frågor gäller särskilt tolkning av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönad personal (TIM-AKA).

ts@kt.fi
Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen frågor som berör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

tutkimus@kt.fi 
Via denna e-postservice besvaras förfrågningar gällande statistik, undersökningar, kostnader och kostnadsberäkning av olika slag inom branschen. Från e-postservicen skickas även pågående utredningar och frågor gällande dessa besvaras.

reformfragor@kt.fi 
Via denna e-postadress besvarades frågor gällande vård- och landskapsreformen. Rådgivningen för förändringsstöd fick under året främst svara på frågor gällande personalöverföringar, samarbetsförfarande, landskapsförvaltningens grundande och linjedragningar för den nya arbetsgivarverksamheten.

E-postservicens fördelning enligt ämne år 2018