Utbildning

KT:s sakkunniga utbildar årligen kommunernas och samkommunernas ledning, förmän samt personal som arbetar inom löne- och personalförvaltning. Kommunbranschens nya tjänste- och arbetskollektivavtal trädde i kraft 1.2.2018, varför det ordnades flera utbildningstillfällen än tidigare under verksamhetsåret.

KT:s utbildningar planeras och arrangeras i samarbete med Finnish Consulting Group FCG Oy. Under verksamhetsåret ordnades sammanlagt 68 utbildningstillfällen i samarbete med dem. Drygt 3600 personer deltog i utbildningarna. Dessutom beställde kommunerna och samkommunerna 28 utbildningstillfällen direkt av KT, och KT ordnade själv riktade spetsutbildningar och avtalsinfotillfällen åt kommunernas arbetsgivare. Sammanlagt cirka 5 000 personer deltog i olika utbildningar, infotillfällen och introduktionskurser.

Utbildningar gällande avtalsförändringarna i AKTA 2018–2019 och aktuella ärenden om arbets- och tjänsteförhållanden ordnades på flera olika orter. Utbildning gällande UKTA-anställningsförhållanden ordnades både åt yrkesutbildningen och den allmänbildande utbildningen. Utbildning ordnades bland annat om arbetstidsbestämmelser, årsarbetstid och löneräkning för arbetsgivarnas representanter.

Mångsidig utbildning för förmän

Utbildningarna hålls som några timmars spetsutbildning, endagsseminarier eller coachning som varar till och med ett år. Åt nya förmän och personal inom löneräkningsuppgifter ordnades introduktionsutbildning om tjänste- och arbetskollektivavtalen och arbetslagstiftning.

Gällande det nya årsarbetstidssystemet i UKTA ordnades flera utbildningar på hösten. Tillsammans med FCG ordnades tre separata utbildningsdagar för personal inom yrkesutbildningens personal- och löneförvaltning. KT:s sakkunniga deltog även i en förmansinfo för cirka 25 olika läroanstalter och berättade om det nya årsarbetstidssystemet, dit alla lärare inom yrkesutbildning stegvis övergår. Man har kunnat övergå till systemet sedan augusti 2018, men det ska tas i bruk senast i augusti 2020.

Exempel på en mer omfattande utbildning som startade är utbildningsprogrammet för löne- och personalförvaltningen som fortsätter under nästa år. Utbildningsprogrammet ger en helhetsbild av anställningsförhållanden och uppgifter som har nära anknytning till personalförvaltning och löneräkning. Utbildningen ger introduktion i lagstiftning, bland annat i centralt innehåll i arbets- och tjänstelagstiftning, som berör kommunens eller samkommunens personal.
Under verksamhetsåret genomfördes även webbutbildningen Esimiespassi (Förmanspasset) som KT planerat. Utbildningen ger förmännen beredskap att fungera i arbetsgivarrollen och klara av utmanande situationer i arbetsgemenskapen. Under utbildningen går man med hjälp av exempel igenom de vanligaste situationerna som förmannen möter i sitt arbete. Praktiska exempel hjälper att tolka och tillämpa de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen samt arbetslagstiftningen på en allmän nivå. När förmannen avlagt kursen känner hen sitt ansvar i personalärenden och innehar nödvändiga grundkunskaper gällande anställningsfrågor och arbetslagstiftning. Webbutbildningen kan inledas vid en tidpunkt som passar en bäst. Utbildningsrätten gäller 60 dygn.

Avtalsinfo och pop up-utbildningar

Utöver de egentliga avtalsutbildningarna ordnade KT även separata infotillfällen om de nya avtalen – i november i Uleåborg och Helsingfors samt på svenska i Vasa. KT:s förhandlingschefer och arbetsmarknadsdirektören berättade om de centrala avtalsändringarna. Tillfället i Helsingfors kunde även följas på distans.

I november ordnade KT som ett nytt försök, på basen av önskemål från kommunerna, pop up-utbildningar gällande lönekostnadsberäkningar. Man gick igenom principerna för kostnadsberäkning gällande löner och särdragen för beräkning av den lokala justeringspotten. Man kunde delta i utbildningen på plats, men också följa den via nätet. Drygt 150 deltagare följde utbildningen via nätet. KT fick bra respons av pop up-utbildningen, varför dylika kommer att ordnas även i framtiden enligt behov och efterfrågan.