Verksamhetsårets avtal

Verksamhetsåret var det första året inom avtalsperioden 1.2.2018–31.3.2020 för de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen 2018–2019. Inom alla avtalsområden genomfördes en allmän förhöjning från och med 1 maj och de avtalade bestämmelserna i avtalsresultatet verkställdes.

År 2018 var kommunbranschens personalkostnader 20,6 miljarder euro. I oktober 2018 arbetade 420 500 löntagare i kommunerna eller samkommunerna.

Verksamhetsåret var det andra året då semesterpenningen utbetalades minskad med 30 procent i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. Semesterpenningsnedskärningen verkställs under semesterkvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019. 

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA

Inom AKTA 2018–2019 justerades lönerna med en allmän förhöjning 1 maj.

 • Den uppgiftsrelaterade lönen höjdes med 26 euro eller minst 1,25 procent.
 • Det individuella tillägget höjdes med 1,25 procent.

Flera ändringar i arbetstidsbestämmelserna 

I AKTA 2018–2019 gjordes omfattande ändringar i arbetstidsbestämmelserna. En del av de nya bestämmelserna trädde i kraft 1.5.2018 och en del 7.5.2018. 

 • Hemvård och hemsjukvård lades till inom tillämpningsområdet för periodarbete.
 • För byråarbetstid och allmän arbetstid förhandlades bestämmelser, enligt vilka ordinarie arbetstid, mertids- och övertidsarbete per vecka och utjämningsperiod med frånvaro bestäms.
 • Bestämmelsen om arbetstid för vissa sakkunniga (37,5 timmar) togs bort. Enligt den nya avtalsbestämmelsen är arbetstiden för dessa grupper 38 timmar 15 minuter. 
 • Systemet med flexibel arbetstid förnyades.
 • Arbetstidsersättningsbestämmelserna för personer i ledande och självständig ställning förtydligades.

Ändringar för småbarnspedagogiken

Den s.k. lönesättningsbilagan för personal inom småbarnspedagogik förnyades. Lönesättningen ändrades den 1 maj. I de nya bestämmelserna beaktades förändringarna inom lagstiftningen gällande småbarnspedagogiken.

Bestämmelsen gällande barnträdgårdslärarnas arbetstidsfördelning uppdaterades så att den arbetstid som ska reserveras för planering, utvärdering och utveckling förlängdes. Bestämmelserna trädde i kraft 1 maj.

Förändringar i anställningsvillkor

I förhandlingsresultaten för AKTA 2018–2019 avtalades även om förändringar som också gäller personal inom andra avtalsområden.

 • Vård- och faderskapsledigheten ändrades. Åldersgränsen för avlönad tillfällig vårdledighet höjdes så att man har rätt att få ledighet för ordnande av vård för eller skötsel av barn som är under 12 år. För faderskapsledighet betalas i fortsättningen lön för de 12 första vardagarna av faderskapsledigheten, i stället för sex vardagar. Ändringarna gällande vård- och faderskapsledighet trädde i kraft retroaktivt från och med 1 februari.
 • Den särskilda bestämmelsen om återkrav av lön togs bort gällande situationer där löntagaren beviljats rehabiliteringsstöd på viss tid eller invalidpension.
 • Utbyte av semesterpenning i ledig tid möjliggjordes med en avtalad modell för avtalsperioden 2018–2019. Utbytesmöjligheten förutsätter att man först lokalt avtalat om ibruktagande av bestämmelserna. Modellen grundar sig på den modell som redan varit i bruk i många år i läkaravtalet.
 • Ändringar gjordes gällande förtroendemännens ställning. Förtroendemannasystemets syfte utvidgades så att dess målsättning är att främja och utveckla lokala avtal och arbetslivskvalitet. Förtroendemännens tidsanvändning ändrades tidsbundet för avtalsperioden så att den regelbundna befrielsen i medeltal är en arbetsdag per vecka per 105 tjänsteinnehavare eller arbetstagare som förtroendemannen representerar. 

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA

Lönejusteringarna i UKTA 2018–2019 följer den allmänna nivån inom kommunbranschens avtal.  Under verksamhetsåret genomfördes förhöjningar inom UKTA vid två tillfällen:

 • maj: allmän förhöjning 1,17 procent och ändring i grundskolerektorers lönesättning
 • december: 0,3 procents förhöjning åt vissa lärargrupper och minskning av 8 års tillägget.

Inom UKTA 2018–2019 avtalade man om ibruktagande av årsarbetstidssystem för yrkesläroanstalter. Lösningen förenhetligade över 10 000 lärares arbetstids- och lönesystem. I förändringen förblev priset på en bunden arbetstimme för en lärare i genomsnitt det samma. Läroanstalterna tar systemet i bruk när de vill. Största delen av läroanstalterna tog det i bruk 1.8.2018 eller 1.1.2019. Systemet ska tas i bruk senast i början av augusti 2020.

 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnEn betydande förändring var även införandet av större flexibilitet i löne- och arbetstidsbestämmelserna för rektorer, biträdande rektorer och skolchefer i grundskolan. Vid resursering av skolledning är det möjligt att beakta även andra faktorer än lärarnas eller elevernas antal. De nya bestämmelserna trädde i kraft 1 maj och 1 augusti under verksamhetsåret.

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare LÄKTA

Inom LÄKTA 2018–2019 justerades lönerna med en allmän förhöjning 1.5.2018.  Den allmänna förhöjningen varierade per yrkesgrupp beroende på lönestrukturen för respektive grupp:

 • Sjukhusläkarnas allmänna förhöjning var 1,2 procent.
 • Hälsovårdscentralläkarnas och –tandläkarnas allmänna förhöjning var 2,55 procent.
 • Veterinärernas allmänna förhöjning var 1,3 procent.

Arbetstidsbestämmelserna för deltidsarbetande och veterinärer förbättrades. Arbetstidsavbrottsbestämmelserna ändrades från och med 1 februari. Utöver läkaravtalet gällde även vissa uppdaterade bestämmelser i AKTA 2018–2019 för läkarna, tandläkarna och veterinärerna.

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS

Lönerna inom TS 2018–2019 justerades med en allmän förhöjning från och med 1 maj.

 • Den uppgiftsrelaterade lönen höjdes med 26 euro, dock minst 1,25 procent. 
 • Det individuella tillägget och separattillägget höjdes med 1,25 procent.

0,3 procent hade reserverats att användas centralt för fullföljande av arbetet med uppdatering av bestämmelserna i avtalets § 8, som en arbetsgrupp hade arbetat fram. Eftersom enighet om användningen inte nåddes mellan avtalsparterna, sattes även den potten till den lokala justeringspotten 1.1.2019.

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade TIM-AKA

I enlighet med TIM-AKA 2018–2019 höjdes timlönerna under verksamhetsåret med en allmän förhöjning från och med 1 maj:  

 • Grundtimlönerna höjdes 15–20 cent. 
 • Ackordslönerna höjdes 1,25 procent.

I kollektivavtalet för timavlönade genomfördes ändringar gällande arbetsledighetsbestämmelserna. Däremot ändrades inte avtalets arbetstidsbestämmelser såsom i AKTA.

Musiker och skådespelare

Avtalsperiodens förhöjningar för musiker och skådespelare följer kommunbranschens avtal vad gäller nivån. Under verksamhetsåret justerades lönerna med en allmän förhöjning 1 maj.

Inom avtalet för musiker var den allmänna förhöjningen 30 euro, dock minst 1,28 procent. Det individuella tillägget höjdes med 1,28 procent. Inom avtalet för skådespelare var den allmänna förhöjningen 28 euro, dock minst 1,29 procent. Det individuella tillägget och turnétillägget höjdes 1,29 procent.