Intressebevakning för kommuner och samkommuner

KT hade under verksamhetsåret representation sammanlagt i över hundra arbetsgrupper, i vilka vi påverkade beredning av lagstiftning och vissa nationella projekt som berörde arbetslivet. KT följer upp och drar nytta av arbetslivsforskning i sin intressebevakning och utvecklingsverksamhet.

Under verksamhetsåret var KT med i arbetsgrupper som beredde lagstiftning, bland annat för vård- och landskapsreformen samt för reformering av pensionslagstiftning, sjukförsäkringslagen och utkomstskyddet för arbetslösa. KT företrädde kommunarbetsgivarna i beredningen av det nationella inkomstregistret och i arbetsgruppen som utredde olikheterna mellan pensionssystemen.

Arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma uttalanden

Till rambudgeten beredde arbetsmarknadscentralorganisationerna tillsammans förslagen ”Från arbete till arbete”, med vilka man skulle underlätta och försnabba inhämtande av ny kunskap under karriären. Samtidigt skulle en höjning av sysselsättningsgraden och Finlands konkurrenskraft stödas.

Arbetsmarknadsorganisationerna föreslog tillsammans en reform av vuxenutbildningsstödet. Organisationerna nådde ett förhandlingsresultat om saken i november. Målsättningen är att förbättra möjligheterna till kontinuerlig inlärning och sammanjämkning av arbete och studier. Reformen förtydligar även ansökan av vuxenutbildningsstöd och stödets förutsägbarhet samt lättar på förvaltningen av vuxenutbildningsstödet.

Arbetsmarknadsorganisationerna gav ett gemensamt ställningstagande även om högskoleutbildning. Enligt förbunden ska högskoleutbildning stöda förnyat kunnande. Högskolorna ska utveckla flexibla utbildningsmöjligheter för dem som redan är i arbetslivet. I Finland pågår beredning av en plan för reformering av högskoleutbildnings- och forskningssystemet med år 2030 som mål.

Alla arbetsmarknadsorganisationer genomförde – som en del av ett trepartsprogram för lika lön – en enkät om hur jämställdhetsplanerna och lönekartläggningarna fungerar på arbetsplatserna.   I sitt gemensamma ställningstagande ansåg förbunden att jämställdhetsplanerna effektivare ska främja jämställdheten på arbetsplatserna.

KT har ordinarie representation

En del av KT:s representation gäller ordinarie organ och samarbetspartners förvaltningar. KT har representation i Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden. Under verksamhetsåret kunde dessa fonder slutligen förenas till Sysselsättningsfonden, som inledde sin verksamhet i början av år 2019.

KT är med och beslutar i Arbetarskyddsfondens, Arbetshälsoinstitutets, Arbetarskyddscentralens och Pensionsskyddscentralens styrelser.

KT är även representerad i arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen samt i besvärsnämnden för socialskydd och arbetspensionsärenden.

I den nationella intressebevakningen påverkar KT via EU:s nationella beredningssektioner och Finlands ILO-delegation. KT samarbetar med arbetsgivarorganisationer inom den europeiska offentliga sektorn.

Dessutom har KT en representant bland annat i arbetsrådet, arbets-, utbildnings- och näringslivsrådet, kommunernas pensionsdelegation, delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser samt delegationerna för arbetarskydd, företagshälsovård, kostnadsersättningar och avbytarärenden.

KT är också med i jämställdhetsdelegationens arbetslivssektion och i granskningssektionen för delegationen för utländska arbetstagares arbetsförhållanden och uppehållstillståndsärenden.

I den nationella intressebevakningen påverkar vi via EU:s nationella beredningssektioner och Finlands ILO-delegation. Vi samarbetar med arbetsgivarorganisationer inom den europeiska offentliga sektorn.

Sakkunnigutlåtanden

KT deltog i beredning av lagstiftning genom att ge utlåtanden till lagförslag.

Arbetsgrupper

KT hade representation i tiotal arbetsgrupper tillsatta av ministerierna.

Påverkan på EU-nivå

KT har representation i flertalet gemensamma arbetsgrupper inom EU samt i intressebevakningen i Bryssel. Dessutom är KT med i ministeriernas centrala EU-beredningssektioner.