KT deltar i arbetsgrupper

Under verksamhetsåret hade KT representation i tiotal arbetsgrupper som ministerierna tillsatt.

Behov av att förnya arbetstidslagen och semesterlagen utreddes i trepartsarbetsgrupper tillsatta av arbets- och näringslivsministeriet, där KT hade en representant i båda.

Arbetsgruppens betänkande om arbetstidslagen blev färdigt sommaren 2017. Förslaget var i slutet av 2017 under tjänstemannaberedning efter utlåtanderunda. KT:s centrala målsättningar i beredningen var bland annat uppdatering av tillämpningsområdet för periodarbete och förutsättningarna för att genomföra nattarbete.

Arbetsgruppen som beredde förnyandet av semesterlagen inledde sitt arbete hösten 2017. Arbetet ska vara klart i juni 2018. KT har eftersträvat förenkling och förtydligande av semesterlagen. Vi var också med och beredde reformen av familjeledighetssystemet som regeringen planerar, men man kunde inte hitta en lösning som tillfredsställde alla parter. KT ansåg det vara viktigt att förnyandet av familjeledighetssystemet skulle öka jämställdheten i arbetslivet och föräldraskapet. Reformen får inte öka skyldigheter för kommunernas serviceproduktion.
 
KT hade en representant i den trepartsarbetsgrupp som inledde sitt arbete hösten 2017 och där man utredde förhållandet mellan arbetslivets dataskyddslag och den allmänna dataskyddsförordningen samt behovet av att göra förändringar i lagstiftningen. EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas från och med 25 maj 2018.

KT har varit med och berett yrkesutbildningsreformen och även med i arbetsgruppen som undervisnings- och kulturministeriet tillsatt för att följa reformens genomförande. Inom utbildningsstyrelsens forum för grundläggande utbildning påverkar vi åt vilket håll den grundläggande utbildningen utvecklas i fortsättningen.