Påverkan på EU-nivå

Internationell intressebevakning i EU för kommunarbetsgivarnas räkning är KT:s uppgift. KT har representation i flertalet gemensamma arbetsgrupper inom EU samt i intressebevakningen i Bryssel. Dessutom är KT med i ministeriernas centrala EU-beredningssektioner.

KT är med i följande organisationer och forum för arbetsgivarintressebevakning på EU-nivå:

  • CEEP, European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Service, intressebevakningsorganisation för arbetsgivare som erbjuder offentliga tjänster 
  • CEMR, Council of European Municipalities and Regions, kommunbranschens arbetsgivarforum
  • HOSPEEM, European Hospital and Healthcare Employers’ Association, intressebevakningsorganisation för arbetsgivare inom sjukhus- och hälsovårdsbranschen
  • EFEE, The European Federation of Education Employers, intressebevakningsorganisation för arbetsgivare inom undervisningssektorn

CEEP beredde ett nytt arbetsprogram tillsammans med andra arbetsmarknadsparter 

KT är medlem i CEEP:s Finlandssektion tillsammans med Statens arbetsmarknadsverk. KT påverkade som medlem av CEEP arbetsmarknadscentralorganisationernas dialog på Europa-nivå och kommissionens beredning i frågor gällande arbetslivet.

I socialdialogen förhandlar man om gemensamma linjedragningar och åtgärder. Med detta avses förhandlingar och gemensamma åtgärder mellan EU:s arbetsmarknadsparter. Arbetsmarknadsparter på EU-nivå, dvs. privata sektorns arbetsgivare BUSINESSEUROPE och SME UNITED, offentliga arbetsgivare CEEP och de europeiska fackförbunden EAY har förhandlat fram ett nytt arbetsprogram för åren 2019–2021.

Teman för arbetsprogrammet 2019–2021 är

  • digitalisering
  • förbättring av arbetsmarknadernas och socialskyddssystemens funktionalitet
  • kunnande
  • förebyggande av arbetets psykosociala belastning
  • utveckling av beredskap till en bättre socialdialog
  • cirkulär ekonomi.

Målet med arbetsprogrammet är att via dessa teman utveckla arbetsmarknaderna både på nationell och EU-nivå. De teman som valts är stora helheter, som påverkar arbetslivet på ett grundläggande sätt. Exempelvis digitalisering erbjuder många nya möjligheter i arbetslivet, men samtidigt kan alla dess påverkningar inte ännu bedömas. Inom arbetsprogrammet är avsikten att åstadkomma ett gemensamt ramavtal gällande digitalisering, vars förhandlingar redan har inletts.

Från Finlandssektionen deltog man i CEEP:s stadgeenliga möten och arbetsmarknadsverksamhet. På det EU-finansierade seminariet Labour Market Integration of Migrants förde man fram goda väl fungerande finländska exempel på invandrares integration i arbetslivet från offentliga sektorn.

Kommissionens initiativ som förde fram Finlands CEEP-sektions ståndpunkter, såsom initiativet om utökning av familjeledigheter och initiativet om en europeisk arbetsmyndighet (ELA), framskred år 2018.

CEMR – kommunbranschens arbetsgivarforum – fungerar aktivt inom den ekonomiska politiken

Inom CEMR:s arbetsgivarintressebevakning har man år 2018 följt med och gett utlåtanden om direktiv- och rekommendationsförslag under beredning. Bland annat direktiven om balansering av arbete och privatliv, öppna och förutsägbara arbetsförhållanden samt skydd för missbruksangivare var under arbete.

I socialdialogen mellan CEMR och EPSU (The European Federation of Public Service Unions) följde man bland annat upp påverkningarna i olika länder av genomförandet av de gemensamma rekommendationerna gällande icke-diskriminering av invandrare och jämställdhet mellan könen i kommunbranschen.

Utöver socialdialogen genomför parterna under åren 2018–2020 det gemensamma projektet Localising European Semester. Målsättningen är att öka information och kunnande om den europeiska ekonomiska politikens planeringstermin. Inom projektet följer man upp påverkningarna av planeringsterminens slutsatser och rekommendationer – särskilt på kommunbranschen och arbetsmarknaderna – samt identifierar arbetsmarknadsparternas möjligheter att påverka processens olika skeden så väl på nationell nivå som EU-nivå.

Projektet startade år 2018. Under verksamhetsåret ordnades två seminarier. På det första öppningsseminariet gick man igenom grundläggande saker gällande den ekonomiska politikens planeringstermin. På det andra seminariet presenterades och jämfördes praxis inom nordisk ekonomisk politik. Som exempel på utförande av landsvisa rekommendationer gick man för Finlands del igenom planen för den offentliga ekonomin, konkurrenskraftsavtalet och lägesrapporten för vård- och landskapsreformen.

HOSPEEM – sjukhusarbetsgivarna spred god praxis gällande arbetshälsa

Samarbetet mellan sjukhussektorns arbetsgivare HOSPEEM och EPSU, som representerar branschens arbetstagarorganisationer, har fortsatt inom ramen för socialdialogen som kommissionen godkänt.

Under verksamhetsåret var KT med i HOSPEEM:s och EPSU:s gemensamma projekt, med vilket man sökte effektiv praxis för rekrytering och engagerande av personal inom hälsovårdsbranschen (Promoting effective recruitment and retention policies for health workers in the EU by ensuring access to CPD and healthy and safe workplaces supportive of patient safety and quality care). Inom projektet förde man fram sjukhusbranschens goda praxis för förebyggande av personalens belastning och för möjligheter till fortsatt arbete och livslångt lärande.

I Vilnius ordnades 23–24.5.2018 ett till projektet hörande seminarium om förebyggande av psykosocial och fysisk belastning. Exemplen som togs fram på seminariet gällde bland annat arbetstidsplanering, olika samarbetsorienterade utvecklingsmodeller, teamarbete och olika sätt att organisera arbetet samt modeller som arbetsmarknadsorganisationerna utvecklat för att stöda arbetsplatserna i hanteringen av belastning.  På seminariet synliggjordes även finländska projekt, såsom Kunteko och Sotergo, som kommunbranschens förbund och organisationer gemensamt arbetar med. 

EFEE förstärkte socialdialogen inom undervisningssektorn

EFEE:s medlemmar från Finland är KT och EK:s Bildningsarbetsgivarna som har samarbetat intensivt kring gemensamma träffar och deras teman.

EFEE ordnade tillsammans med ETUCE (the European Trade Union Committee for Education) flera ESSDE-träffar (European Sectoral Social Dialogue in Education) i Bryssel. EFEE fungerar även aktivt i ett gemensamt projekt, vars syfte är att förstärka socialdialogen inom utbildningssektorn. Dessutom har EFEE deltagit i flera internationella konferenser, till exempel i kommissionen, och gett flera yttranden, till exempel om yrkesutbildning.