Utlåtanden av sakkunniga

KT deltar i beredning av lagstiftning genom att på begäran av ministerierna och tjänstemännen som bereder lagstiftning ge utlåtanden angående lagförslag som är under beredning.

Under verksamhetsåret fick KT 69 olika begäranden om utlåtande, varav över 70 procent kom från olika ministerier. Förutom från ministerierna framställdes skriftliga begäranden om utlåtanden bland annat elva från utbildningsstyrelsen och tre från kommuner. Utöver begäranden om utlåtande mottog KT även flera service- och informationsbegäranden från olika samarbetspartner.

KT gav inte skriftliga svar på alla utlåtandebegäranden. I vissa fall kunde utlåtande ges som en del av Kommunförbundets eller någon annan samarbetspartners utlåtande eller så kunde ställningstagandet ges till kännedom på något annat sätt.

Under verksamhetsåret gav KT sammanlagt 38 skriftliga utlåtanden.

Utlåtandena gällde till exempel lagen om ändring av smittoskyddslagens paragrafer, arbetstidslagstiftning, gymnasiereformen, ändring av semesterlagen, fortsatt användning av anslag avsedda för arbetslöshetsförmåner, finansiering av lönesubvention och startbidrag samt ändring av socialskydds- och försäkringslagstiftning på grund av EU:s allmänna dataskyddsförordning.

KT hördes som sakkunniga av riksdagen

Utöver skriftliga utlåtanden deltog KT:s sakkunniga i riksdagens hörandetillfällen, där de gav tio expertutlåtanden.

Expertutlåtandena som gavs på hörandetillfällena gällde bland annat ändringar i arbetstidslagstiftning, lagförslag om kundens valfrihet gällande social- och hälsovårdstjänster, ändring av statstjänstemannalagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt ändring av polisförvaltningslagen.
 

Utlåtanden som gavs till olika ministerier 2018