Ekonomin år 2018

KT Kommunala arbetsmarknadsverkets kostnader uppgick år 2018 till sammanlagt 6 947 700 euro. Intäkterna var 2 374 200 euro och 4 573 500 euro togs ut som betalningsandelar av kommunerna.

Intäkt

Verksamhetsinkomsterna uppgick till sammanlagt cirka 2 374 tusen euro. Ersättningarna för utbildnings- och sakkunnigtjänster inbringade totalt omkring 723 tusen euro. Publikationsförsäljningen och prenumerationerna på tidskriften Kuntatyönantaja gav inkomster på sammanlagt cirka 928 tusen euro. Den övriga försäljningen uppgick till 170 tusen euro. Den externa projektfinansieringen hade en andel på sammanlagt 553 tusen euro.

Utgifter

Den största kostnadsposten i arbetsmarknadsverkets verksamhet är löner och lagstadgade lönebikostnader, totalt omkring 4 344 tusen euro, vilket är 63 % av alla kostnader.  Arbetsmarknadsverket köpte tjänster av utomstående för omkring 816 tusen euro. I ersättning för administrativa tjänster betalade arbetsmarknadsverket 571 tusen euro till Kommunförbundet Service Ab och FCG Finnish Consulting Group Ab. De övriga verksamhetskostnaderna uppgick till sammanlagt cirka 1 217 tusen euro.

Kommunernas betalningsandelar

Enligt 6 § i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) uppbärs utgifterna för arbetsmarknadsverket hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan det uppbäras förskott.

Finlands Kommunförbund tog under 2018 ut sammanlagt 3 706 tusen euro av kommunerna i förskott på betalningsandelarna för KT:s utgifter. Enligt bokslutet uppgår kommunernas slutliga betalningsandelar till sammanlagt cirka 4 573 tusen euro. Enligt den beräkning av de enskilda kommunernas andelar som hänför sig till bokslutet ska ytterligare totalt 867 tusen euro tas ut av kommunerna i slutliga betalningsandelar.

RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET   2018   2017
         
Intäkter    2 374 218,41    2 679 579,29
         
Kostnader        
Personalkostnader -4 343 534,69   -4 228 440,61  
Avskrivningar        -2 169,56          -2 131,56  
Övriga kostnader -2 601 997,98 -6 947 702,23 -2 533 586,68 -6 764 158,85
         
Underskott   -4 573 483,82   -4 084 579,56
         
TILLFÖRDA MEDEL        
         
Betalningsandelar    4 573 483,82    4 084 579,56
         
Räkenskapsperiodens överskott/underskott                  0.00                  0.00
AKTIVA 31.12.2018 31.12.2017
     
Rörliga aktiva    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar    221 093,50     362 573,01
Övriga fordringar      44 412,60     756 578,42
Betalningsandelar    867 023,82     139 895,56
Resultatregleringar    333 825,73     167 969,11
Rörliga aktiva sammanlagt 1 466 355,65  1 427 016,10
     
AKTIVA SAMMANLAGT 1 466 355,65  1 427 016,10
     
PASSIVA    
     
Avsättningar    
Pensionsansvar    433 700,00     448 600,00
     
Kortfristigt främmande kapital    
Erhållna förskott       4 888,98         4 165,29
Leverantörsskulder      82 054,26     115 390,35
Övriga skulder      80 464,94       76 381,38
Resultatregleringar    865 247,47     782 479,08
Främmande kapital sammanlagt 1 032 655,65     978 416,10
     
PASSIVA SAMMANLAGT 1 466 355,65  1 427 016,10

1. BOKSLUTSPRINCIPER

KT Kommunarbetsgivarna utgör en del av Finlands Kommunförbund enligt 1 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (245/1993). KT bokför inte över- och underskott. Om förskotten på kommunernas betalningsandelar är mindre än de slutliga andelarna tas mer pengar ut av kommunerna. Om för stora förskott tagits ut får kommunerna återbäring.

Noter till resultaträkningen

 

2. INTÄKTER AV OCH KOSTNADER FÖR DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2018 2017
     
Intäkter sammanlagt  6 947 702,23  6 764 158,85
Kostnader sammanlagt -6 947 702,23 -6 767 158,85
     
      Specifikation av inkomster och kostnader enligt verksamhet    
     
KT Kommunarbetsgivarnas byrå    
Serviceersättningar     723 133,46      811 929,14
Övriga verksamhetsintäkter     264 325,49      323 882,60
      987 458,95   1 135 811,74
     
Personalkostnader -4 093 075,44  -3 959 226,38
Avskrivningar        -2 169,56         -2 131,56
Övriga kostnader -1 996 377,17  -1 831 232,13
  -6 091 622,17  -5 792 590,07
  -5 104 163,22  -4 656 778,33
     
Delegationen    
Personalkostnader      -53 544,19       -54 683,50
Övriga kostnader      -28 234,49       -18 761,74
       -81 778,68       -73 445,24
     
Tidskriften Kuntatyönantaja    
Intäkter     138 175,00      146 925,00
Personalkostnader      -44 454,60       -48 686,60
Övriga kostnader      -81 786,16       -81 088,58
     -126 240,76     -129 775,18
        11 934,24        17 149,82
     
Publikationsförsäljning    
Intäkter     822 226,65      850 900,29
Övriga kostnader    -178 728,24     -153 857,54
     -178 728,24     -153 857,54
      643 498,41

     697 042,75

     
Arbetslivsutveckling i kommunsektorn    
Intäkter     354 753,13      475 772,23
Personalkostnader    -152 460,46     -165 844,13
Övriga kostnader
  -245 267,24
    -378 476,66
       -42 974,57       -68 548,56
     
CEEP    
Intäkter       71 604,68        70 170,03
Övriga kostnader      -71 604,68       -70 170,03
                  0,00                 0,00
     
3. TILLFÖRDA MEDEL 2018 2017
     
Förskott på betalningsandelar -3 706 460,00  -3 944 684,00
Kommunernas betalningsandelar  4 573 483,82   4 084 579,56
Tilläggsuppbörd (+)/återbäring (-)     867 023,82      139 895,56
     
4. AVSKRIVNINGAR    
     
Anläggningstillgångarna avskrivs i sin helhet under anskaffningsåret på grund av
att de kommunvisa betalningsandelarna utjämnas varje räkenskapsår.
   
Maskiner och inventarier         2 169,56          2 131,56
     
5. ANSVARSFÖRBINDELSER    
     
Pensionsskyddet för KT:s anställda sköts
via Kommunernas pensionsförsäkring.
   
     
6. SPECIFIKATION ÖVER PERSONALKOSTNADERNA 2018 2017
     
Löner   3 376 616,02   3 304 984,57
Arvoden, delegationen        51 710,85        51 394,00
Arvoden, övriga        54 229,10        54 908,80
Pensionskostnader      731 523,23      679 529,78
Övriga lönebikostnader      129 455,49      137 623,46
    4 343 534,69   4 228 440,61
     
Antal anställda i genomsnitt         55        56
     

Noter till balansräkningen

   
     
7. RESULTATREGLERINGAR 2018 2017
     
Betalningsandelar av kommunerna      867 023,82      139 895,56
Extern projektfinansiering      176 779,24      148 628,30
Övriga aktiva resultatregleringar      157 046,49        19 340,81
    1 200 849,55      307 864,67
     
8. AVSÄTTNINGAR    
     
Avsättning för arbetsgivarens tilläggspensioner     433 700,00      448 600,00
   
     
9. RESULTATREGLERINGAR    
     
Semesterlönereserv     777 117,88      712 711,21
Övriga passiva resultatregleringar       88 129,59        69 767,87
      865 247,47      782 479,08

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF:S STYRELSE

Paatero Sirpa
styrelseordförande
Rautio Sari
1:e vice styrelseordförande
Kankaanniemi Toimi Kokko Annika
Korhonen Martti Lehtonen Harri
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Lumela Meri
Lyly Lauri Nylander Mikaela
Rantanen Tuomas Rautava Risto
Sankelo Janne Taponen Merja
Tölli Tapani
2:e vice styrelseordförande
Minna Karhunen
Verkställande direktör

REVISIONSANTECKNING

En revisionsberättelse har avgetts idag.

Helsingfors, den 25 april 2019

KPMG Oy Ab
CGR-sammanslutning

Heidi Vierros
CGR