Kommunikationsåret 2018

I KT:s kommunikation år 2018 betonades kommunbranschens avtalsförhandlingar och –resultat, vård- och landskapsreformens förberedelser och höstens politiska arbetstvister. Alla dessa förutsatte både effektiverad mediekommunikation och täckande service åt kommunarbetsgivarna.

Även konkurrenskraftsavtalet som slöts år 2016 med löntagarorganisationerna och nedskärningen i offentliga sektorns semesterpenning var upprepade gånger framme – särskilt i sociala medier. KT blev föremål för anklagelser och kritik även av andra aktörer.

Som helhet var KT:s kommunikationsår ändå framgångsrikt. Mängden information, webbnyheter och uppdateringar på sociala medier ökade, likaså synligheten på seminarier och andra motsvarande tillfällen. Både den tryckta tidningens och webbplatsens innehåll blev mångsidigare, och antalet besökare på nätet slog ett nytt rekord. Kommunbranschens avtalsböcker tillverkades snabbare än tidigare. Därtill gjordes några utredningar relaterade till kommunikation och några utvecklingsprojekt startades.

Kommunikationskanaler

De centrala kanalerna 2018 för KT:s kommunikation är fortfarande KT:s webbtjänster (kt.fi och kt.fi/sv), tidskriften Kuntatyönantaja och dess webbsidor (kuntatyonantajalehti.fi).
Dessutom publicerade vi regelbundet nyhetsbrev, cirkulär, information åt kontaktpersoner och media, nyheter och olika publikationer. Inom sociala medier utnyttjade vi Twitter, LinkedIn och Youtube-kanaler.
Vi var även aktiva på olika mässor, seminarier, utbildningstillfällen och nätverkstillfällen.

Tidskriften Kuntatyönantaja

Kuntatyönantaja är en facktidskrift som utkommer sex gånger per år och riktar sig till kommunala beslutsfattare, ledning, förmän och personer som arbetar inom personalförvaltning. Tidskriften fokuserar på arbetsgivarverksamhet och –intressebevakning. Den erbjuder information och bakgrund för arbetsgivarbeslut som behövs i förmansarbetet och lyfter fram god personalledning, förmansarbete och arbetsgivarpolitik som görs i kommunerna och samkommunerna.

Tidskriftens upplaga är cirka 7 000 exemplar och den postas ut till cirka 5 000 adresser. Tidskriften är avgiftsbelagd – priset på en prenumeration är 45 euro per år. Kuntatyönantaja har dessutom en omfattande utdelning av gratisexemplar till intressenter och samarbetspartner. År 2018 var tidskriftens 44 utgivningsår.

I varje nummer av tidskriften Kuntatyönantaja finns ett tema som man eftersträvar att granska på ett omfattande och mångsidigt sätt ur olika synvinklar. Under verksamhetsåret behandlades ledarskap, kommunbranschens avtal, ansvarstagande, förändringar i arbetet, invandring och kommunen som arbetsgivare som olika teman i tidskriften.

En del av artiklarna i Kuntatyönantaja publiceras enligt tema på tidskriftens webbsidor och genom att länka till annat lämpligt material på webbsidorna. Det omfattande artikelarkivet på tidskriftens webbsidor sträcker sig till år 2011. Tidskriftens webbsidor hade nästan 75 000 enskilda besökare under verksamhetsåret.

År 2018 genomfördes en läsarundersökning för tidskriften i samarbete med Eficode Ab. Läsarna värderade tidskriften väldigt positivt. Med skolvitsord var tidskriftens tillförlitlighet och allmänna vitsord berömligt, och tidskriftens utseende var gott. Enligt undersökningen är avtal och lagar samt tillämpningen av dessa, rättsfall, arbetslivsutveckling och ledarskap det mest lästa innehållet. Ur tidskriften söks särskilt sakkunnigt innehåll som ger fördjupning och bakgrund.

Publikationer

KT publicerar varje år avtalsböcker, handböcker, utredningsrapporter eller broschyrer. År 2018 publicerades sju nya finskspråkiga kommunbranschens tjänste- och arbetskollektivavtal, av vilka fem översattes till svenska. Till svenska översattes inte skådespelarnas och musikernas kollektivavtalsböcker. Tryckta avtalsböcker såldes via KT:s webbutik och elektroniska versioner fanns tillgängliga på KT:s avtalsområdesvisa webbsidor.

År 2018 publicerade avtalsböcker:

  • Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA 2018–2019
  • Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare LÄKTA 2018–2019
  • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal UKTA 2018–2019 
  • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal TS 2018–2019 
  • Arbetskollektivavtal för timavlönade TIM-AKA 2018–2019 
  • Kommunalt kollektivavtal för skådespelare 2018–2019
  • Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för musiker 2018–2019

Dessutom publicerades en statistikfolder om lönerna och personalen i kommunbranschen samt en utredning om kommunala familjedagvårdare och barnen i deras vård.

  • Lönerna och personalen i kommunbranschen, september 2018: Statistikuppgifterna i foldern Lönerna och personalen i kommunbranschen baserar sig huvudsakligen på Statistikcentralens lönestatistik för kommunbranschen i oktober 2017. Foldern är avgiftsfri och den kan laddas ner som PDF-publikation eller beställas i tryckt format från KT:s webbutik.
  • Kommunala familjedagvårdare: Utredningen om de kommunala familjedagvårdarna och barnen i deras vård, som KT tagit fram, grundar sig på den enkät som KT sände ut åt familjedagvårdarna hösten 2017. Utredningen kan avgiftsfritt läsas och laddas ner som PDF-publikation i KT:s webbutik.

Information och nyheter

Nästan varannan arbetsdag publicerade KT en ny nyhet eller ny information på sina webbsidor. Åt media avgavs 23 pressmeddelanden under året, varav en del gjordes tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna eller andra intressenter. Pressmeddelandena handlade bland annat om kommunbranschens löner, arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat och gemensamma ställningstaganden, förslag till rambudget, arbetstvister, vård- och landskapsreformen samt regeringsprogrammets målsättningar.

Meddelandena publicerades alltid även på KT:s webbsidor. På webbsidorna publicerades därtill sammanlagt 94 nyheter, som bredare och allmänt behandlade aktuella ärenden inom kommunbranschen.

KT:s arbetsmarknadsdirektör och sakkunniga gav under verksamhetsåret åtskilliga intervjuer för massmedia. I allmänhet var ämnet någon aktuell arbetsmarknadsfråga som berörde kommunbranschen. Årets enda informationstillfälle riktat till massmedia handlade om undertecknandet av tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Webbpublicering

KT:s nättjänst besöktes av cirka 83 400 enskilda besökare per månad. Sammanlagt besöktes sidorna i medeltal 119 000 gånger per månad. Det totala antalet sidladdningar under verksamhetsåret var över fem miljoner. Det genom tiderna största besökarantalet på webbplatsen registrerades i april 2018, då sidorna besöktes över 152 000 gånger.

Under verksamhetsåret publicerades kommunbranschens nya tjänste- och arbetskollektivavtal både på finska och svenska på webben. Dessa var vid sidan av cirkulären och anvisningar gällande avtalsrådgivning samt ofta ställda frågor det mest utnyttjade innehållet på webbplatsen. Även statistiken gällande kommunbranschens löner intresserade användarna.

År 2018 fortsatte webbsidornas tekniska och innehållsmässiga utveckling. Målet var att förbättra webbsidornas åtkomlighet i enlighet med de nya tillgänglighetskraven. Under verksamhetsåret publicerades även årsberättelsen 2017, elektroniskt för första gången.

Besöken på webbsidorna åren 2017 och 2018

Blogg

KT publicerade 14 egna blogginlägg på sin webbplats. Inläggen behandlade arbetslivsteman som var på tapeten, ofta förändring eller vändpunkter. Främst skrevs blogginlägg av KT:s arbetsmarknadsdirektör och sakkunniga, men år 2018 deltog även Arbetshälsoinstitutets sakkunniga i bloggandet. Bloggen marknadsförs även i KT:s nyhetsbrev. Den mest lästa texten behandlade det initiala förslaget 15.1.2018 till ett eget kollektivavtal för vårdpersonalen – ”Eget avtal för vårdpersonalen – nu eller aldrig?”. Texten skrevs av förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas.

Mässor och evenemang

KT:s viktigaste evenemang år 2018 var det traditionella seminariet i Villmanstrand som hölls i augusti och som arrangeras i samarbete med huvudavtalsorganisationerna och Villmanstrands stad, samt KT:s arbetsmarknadsseminarium som hölls i september i samband med Kommunmarknaden.

Seminariet i Villmanstrand, dvs kommunbranschens utvecklingsseminarium för samarbete och arbetsliv ordnades i en anda av Kommunventures. Under tvådagarsseminariet funderade man bland annat på kommunernas konkurrenskraft och framtid. Seminariet leddes av Riku Rantala och Tunna Milonoff. Seminariet samlade en rekordartad publikmängd – över 700 deltagare.

I KT:s arbetsmarknadsseminarium i Kommunernas hus deltog cirka 250 personer på plats och därtill följdes seminariet flitigt streamat via nätet. På seminariet diskuterades hållbarhetsgapet och vikten av återhållsamhet i arbetsmarknadslösningar betonades. Talare var bland andra den nya riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala och finansministeriets statssekreterare Martti Hetemäki.

KT producerade även annat innehåll till Kommunmarknaden. KT:s kommunikation offentliggjorde bland annat resultatet från webbenkäten som genomfördes i augusti 2018 tillsammans med kommunikationsbyrån Pohjoisranta BCW. Utredningens tema är de viktigaste utvecklingsområdena inom kommunernas kommunikation. Lokala journalister från olika delar av Finland intervjuades. Journalisterna som deltog i utredningen önskade mer proaktiv kommunikation än tidigare samt initiativförmåga och aktivitet av kommunerna, särskilt gällande aktuella ärenden som berör kommuninvånarna.

KT:s sakkunniga betjänade på en egen mässavdelning på FCG:s ekonomi- och finansforum som hölls i februari, Kommundirektörsdagarna i Joensuu i augusti och i september på Kommunmarknaden. Dessutom deltog de sakkunniga i flertalet andra externa utbildnings- och nätverksträffar inom branschen.

Nyhetsbrev och informationsmeddelanden till kontaktpersonerna

I KT:s nyhetsbrev framförs aktuella arbetsmarknadsnyheter från kommunbranschen och det påminns om KT:s utbildningar och evenemang samt om de nyaste artiklarna ur tidskriften Kuntatyönantaja som publicerats på nätet. Under verksamhetsåret sändes sex nyhetsbrev och därtill sändes tre Vi rekommenderar-brev, där enskilda evenemang såsom utbildning eller seminarier presenteraes.

Nyhetsbrevet kan fritt beställas. År 2018 utdelades den till cirka 4000 e-postadresser. Det mest lästa nyhetsbrevet 4/2018 (9.10.2018) berättade om förnyande av arbetstidslagen och dess förändringar inom kommunbranschen och om förhandlingarna gällande justeringspotten i årsskiftet samt reflekterade över hur pass aktuellt arbetsfredssystemet är. 

KT gav ut 18 cirkulär. Med cirkulären förmedlas aktuell kunskap om avtal och arbetsmarknadsärenden till kommuner och samkommuner. Cirkulären publiceras på webbplatsen kt.fi och information om detta skickas per e-post till kontaktpersonerna i kommuner och samkommuner.

Under året sändes 57 informationsmeddelanden till KT:s kontaktpersoner per e-post. Mängden ökade ytterligare i jämförelse med året innan. Informationsmeddelandena skickas till utnämnda KT-kontaktpersoner i kommunerna, vilka koordinerar personalärenden, ser till att tjänste- och arbetskollektivavtalen verkställs och att den gemensamma linjen efterföljs vid tillämpning av avtalen i kommuner och samkommuner. Kontaktpersonernas antal är 545.

Sammanlagt 11 HR-info-nyhetsbrev skrevs under verksamhetsåret till HR-nätverkets medlemmar. HR-nätverket samlar kommunbranschens arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalärenden. Nätverkets målsättning är att utveckla personalledning, dela med sig av god praxis och stöda förändringsledning i reformer. Nyhetsbrevet utdelas till cirka 450 personer.

Nyhetsbrevet KT informerar arbetarskyddschefer utgavs sammanlagt tio gånger. Nyhetsbrevet utdelas sammanlagt till 500 personer. Dessa är kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer, personer som sköter arbetarskyddschefsuppgifter eller är arbetsgivarrepresentanter som är intresserade av arbetarskydd.

Sociala medier och videor 

Av sociala mediekanaler använder KT huvudsakligen Twitter @Kuntatyönantaja, som utnyttjas för att förmedla och följa med aktuell information. År 2018 twittrade KT cirka 165 gånger. Vid slutet av året var följarna sammanlagt 3141. De populäraste innehållen gällde avtalsförhandlingarna som var pågående och deras resultat. Förutom Twitter har KT ett organisationskonto på LinkedIn. Kontot användes år 2018 huvudsakligen för att informera om de egna lediga arbetsplatserna.

KT Kommunarbetsgivarnas verksamhet och aktuell information presenterades även på video – sju sådana gjordes. Videorna publicerades i KT:s nyhetsbrev och på webbplatsen kt.fi, men de kan även ses via YouTube och Dreambroker. På YouTube var den i september publicerade videon, där lönesättning enligt uppgiftens svårighetsgrad granskades, den mest populära.