Utredningar som stöd för intressebevakning

Inom KT arbetsmarknadsutredningars kunskapsområde utförs enkäter gällande kommunbranschen. Med dessa samlar man in information som stöd för avtalsförhandlingar och intressebevakning åt arbetsgivarna. En del av enkäterna görs årligen.

KT gör utredningar bland annat om kommunernas och samkommunernas 

  • sysselsättningssituation, 
  • arbetskraftsbehov, 
  • arbetskraftskostnader, 
  • användning av avtalsenliga lönepotter, 
  • arbetstider,
  • yrkesmässig fortbildning som arbetsgivaren anordnar. 

Enkäterna skickas oftast till KT-kontaktpersonerna. De besvaras av kommunernas och samkommunernas arbetsgivarrepresentanter. Kommunerna och samkommunerna besvarar enkäterna tämligen heltäckande. Under verksamhetsåret genomförde KT 15 olika enkäter. De mest betydande av dem presenteras här nedan.

Förfrågan om anpassning av personalkostnader 2018 och 2019

Kommunernas och samkommunernas arbetskraftskostnader och förvaltningen av dem har följts sedan 1990-talet. Med årligen återkommande förfrågningar utreds bland annat personalmängdens utveckling, permitteringar och andra sparåtgärder. Under verksamhetsåret utreddes situationen gällande anpassningsåtgärderna år 2018 samt en uppskattning för år 2019. Ekonomiska balanseringsprogram har blivit vanligare i kommuner och samkommuner. Gällande personalkostnader söker man inte inbesparingar med kortsiktig verkan, utan ekonomin planeras för flera år framåt. Anpassning av ekonomin är en del av vardagen inom personalledning.

Kommunala anställdas yrkesmässiga fortbildning

Årligen insamlas information om yrkesmässig fortbildning som kommunarbetsgivarna ordnar åt personalen inom social- och hälsovården. I verksamhetsårets utredning begärdes för tredje gången även utbildningsuppgifter för övrig personal. Under verksamhetsåret kartlades yrkesmässig fortbildning som ordnades år 2017. Med utredningarna erhölls information om hur stor del av personalen som deltar i utbildning, hur olika yrkesgrupper deltar i utbildning och hur många yrkesmässiga utbildningsdagar som getts.

Utredningar gällande kommunbranschens arbetskraftssituation

Arbetskraftssituationen för sjukhusläkare och –tandläkare utreddes per läkargrupp. Utredningen görs varje år. Arbetskraftssituationen gällande andra yrkesgrupper inom social- och hälsovårdsbranschen utreds vartannat år.

Ordnande av företagshälsovård.

Kommunernas och samkommunernas upphandling av företagshälsovård för sin egen personal och samarbetet med företagshsovårdsproducenten utreddes för första gången under verksamhetsåret.

Politiska arbetstvisters påverkan på kommunbranschen.

Med en separat utredning frågade man efter påverkan på kommunbranschen med anledning av övertids- och skiftesbytesförbudet 26-28.9.2018 för kommunbranschens löntagarorganisationers medlemmar och den av JHL arrangerade politiska strejken 22-23.10.2018.

Arbetsgivarutredningar som grund för utveckling av avtalsbestämmelser

Avtalsbestämmelserna i kommunbranschens tjänste- och arbetskollektivavtal utvecklas i arbetsgrupper, som man avtalar om i avtalsförhandlingarna. Under verksamhetsåret kartlades kommunarbetsgivarnas behov bland annat inför utvecklingsarbetet gällande AKTA:s löne- och sjukledighetsbestämmelser.