Arbetsmarknadsdirektören har ordet

År 2018 låg KT:s fokus på avtalsförhandlingarna och deras resultat.

De kommunala avtalsförhandlingarna nådde sin kulmen då vi fick till stånd ett förhandlingsresultat i början av februari. Under förhandlingarna uppnådde vi arbetsfred och lyckades undvika hotande arbetskonflikter.

Avtalsperioden är två år och två månader och går ut i slutet av mars 2020. Kostnadsnivån följer den allmänna linjen. I avtalen ingår en lokal justeringspott genom vilken lokala behov kan beaktas på bästa sätt.

Avtalen innehåller ovanligt mycket s.k. textändringar, bland annat för arbetstidernas del. I yrkesundervisningen infördes systemet med årsarbetstid.

För KT:s kunniga personal kräver förhandlingarna alltid en kraftansträngning utöver det normala dagliga arbetet. Vi klarade det återigen galant, tack för det.

Högre sysselsättning var ett viktigt mål för KT i både arbetsmarknadsuppgörelserna och den övriga intressebevakningen. Under 2018 förbättrades sysselsättningsgraden betydligt och utgifterna för sysselsättningen minskade. De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter kunde sänkas.

KT bevakade som central arbetsmarknadsorganisation de kommunala arbetsgivarnas intresse i mer än hundra två- och trepartsarbetsgrupper och organisationer. Vårt långsiktiga mål att slå ihop pensionssystemen för offentliga och privata sektorn framskred.

Under året besvarade vi cirka 8 000 intressebevakningsfrågor per e-post. De flesta frågorna gällde tillämpningen av de nya avtalen, lönerna, arbetstiden och meningsskiljaktigheter som anställningsförhållanden. Vi utbildade tusentals arbetsgivarrepresentanter och chefer. Vi utvecklade personalledningen och arbetslivet och informerade om KT:s verksamhet på många sätt.

KT:s välfungerande arbetsgivarnätverk hade en viktig roll i all vår verksamhet.

Beredningen av landskaps- och vårdreformen höll hela Finland på helspänn i fjol. KT utförde mycket beredningsarbete och gav förändringsstöd inför reformen, men nu vet vi att regeringens förslag föll.

Beredningen framskrider dock på kommun- och samkommunsbasis. Den nya regeringen kommer att dra upp riktlinjer för den fortsatta beredningen. Den kommande arbetsmarknadsrundan genomförs enligt det nuvarande kommunala avtalssystemet.

Nya tjänste- och arbetkollektivavtal

Avtalen 2018–2019 förhandlades fram åt kommunbranschen

Förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn

Förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn

Politiska arbetstvister

Kommunerna och samkommunerna råkade hösten 2018 ut för flertalet politiska arbetstvister som löntagarorganisationerna genomförde.

Vård- och landskapsreformen

KT förberedde sig för en förändrad ställning genom vård- och landskapsreformen.

Sammanslagning av pensionssystemen

Arbetsgruppen som utreder en sammanslagning av pensionssystemen fortsatte sitt arbete under verksamhetsåret. Gruppen skulle ha sin rapport färdig på sommaren 2018, men på grund av arbetets omfattning...