Förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter inledde under verksamhetsåret en uppföljning av förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn, som första sektor i Finland. Syftet är att skapa en gemensam bild av arbetslivsförändringarna och en stadigare kunskapsbas som kan utnyttjas vid utvecklingen av kommunsektorn och dess arbetsmarknad.

Med förändringar i arbetslivet avses steg mot en ny och mer mångfasetterad arbetsvärld, en process som pågår flera år eller årtionden. Förändringarna i arbetslivet påverkar olika yrken och verksamhetsområden på olika på sätt och omformar arbetets innehåll, arbetsmetoderna och sätten att organisera arbetet. Förändringarna skapar helt nya yrken och uppgifter, samtidigt som vissa gamla uppgifter försvinner eller sköts på annat sätt än hittills.

Förändringarna i arbetslivet påskyndas åtminstone av

 • införande av ny teknik, såsom digitala tjänster, robotar, artificiell intelligens och plattformar
 • förnyelse och utveckling av verksamhetsformerna på arbetsplatserna
 • begränsade resurser.

Uppföljning av konkret aktivitet

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo) kom i oktober 2018 överens om gemensamma riktlinjer för en uppföljning av förändringarna i arbetslivet. Huvudförhandlingsgruppen godkände riktlinjerna för organiseringen av arbetet och för de gemensamma åtgärderna för åren 2019–2020.

Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet koncentrerar sig på en granskning av förändringarna i arbetet inom kommunala yrken, verksamhetsområden och arbetsplatser, och lyssnar på företrädare för arbetsplatserna, ledningen och personalen. Vid uppföljningen utnyttjas också erfarenheter från andra verksamhetsområden och länder samt resultat från olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Arbetsgruppen valde ut 21 temablock kring förändringar i arbetslivet för uppföljningen. Uppföljningen satsar redan nu på konkret aktivitet på kommunala arbetsplatser, inte på megatrender, förvaltningsreformer eller visioner.

Temablocken som följs upp är:

 • Bibliotek för berättelser
 • Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och byråarbetet
 • Digitaliseringen och nya verksamhetsformer inom hemvården
 • En vital social- och hälsovårdscentral
 • Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
 • Nya koncept inom det sociala arbetet
 • Planläggning, byggnadstillsyn och fastighetsskötsel
 • Viktiga måltids- och renhållningstjänster
 • Den bästa grundskolan i världen
 • Vital yrkesutbildning
 • Digitaliseringen och nya verksamhetsformer i gymnasiet
 • Kommunalt arbete som utvecklas och är innovativt
 • Kundorienterade kommunala tjänster
 • Robotar och artificiell intelligens i människans tjänst
 • Självstyrning och teamarbete inom kommunsektorn
 • Mångfacetterade arbetsplatser
 • Hela nationen som kund
 • Lärande och styrning i arbetet
 • Distansarbete
 • Nya koncept för mobilitet och logistik
 • Vital småbarnspedagogik

Samarbetet för arbetslivsutveckling fortsatte

Uppföljningsenkäterna om förändringarna i arbetslivet och informationen kring uppföljningen inleddes hösten 2018. De första resultaten kan väntas under våren 2019.

KT och huvudavtalsorganisationerna fortsatte på detta sätt att samarbeta kring arbetslivsutveckling och en förbättring av serviceresultaten. Utöver uppföljningen av förändringarna i arbetslivet pågår bland annat ett gemensamt projekt för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn, Kunteko 2020, som lyfter fram god praxis och intressanta lösningar i arbetslivet.

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter vill aktivt vara med om att främja utvecklingen av arbetets innehåll, arbetsmetoderna och sätten att organisera arbetet. Målet är att offentliga tjänster som fungerar och utvecklas framgångsrikt fortsättningsvis ska vara en del av kärnan i det finländska samhällets konkurrenskraft och välfärd.