Avtalen 2018–2019 förhandlades fram åt kommunbranschen

Ett förhandlingsresultat gällande kommunbranschens tjänste- och arbetskollektivavtal nåddes den 8 februari. Förhandlingar om kommunbranschens nya avtal fördes på förbundsbasis. Avtalsperioden 2018–2019 är 26 månader lång. Avtalens kostnadseffekt inom avtalsperioden är 3,5 procent.

Kommunbranschens tjänste- och arbetskollektivavtal 2017 gällde till slutet av januari 2018. Förhandlingar om nya avtal inleddes på hösten 2017. Förhandlingar fördes i över tio avtalsområdesvisa och andra förhandlingsgrupper. Förhandlingarna leddes och koordinerades av en huvudförhandlingsgrupp med 18 medlemmar som bestod av KT:s och förbundens huvudförhandlare.

Förhandlingarna försvårades av förbundens krav på kompensation för semesterpenningminskningen, trots att förbunden själva i konkurrenskraftsavtalet hade förbundit sig till en tidsbestämd minskning av semesterpenningen inom den offentliga sektorn.

Efter långa och svåra förhandlingar nådde KT och kommunbranschens huvudavtalsorganisationer ett förhandlingsresultat om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen 2018–2019 den 8 februari.

KT:s delegation godkände förhandlingsresultatet den 13 februari. Avtalens underteckningstillfälle ordnades i Kommunernas hus den 2 mars.

I förhandlingarna representerar KT kommunarbetsgivarna, dvs. kommunerna och samkommunerna på det finländska fastlandet. Personalen representeras av tre huvudavtalsorganisationer inom kommunbranschen: Offentliga sektorns union (JAU), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade (FOSU) och Kommunbranschens utbildade vårdpersonal (KoHo).

En lång avtalsperiod

Avtalsperioden för kommunbranschens tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2019 är 26 månader lång. Avtalsperioden började 1 februari 2018 och slutar 31 mars 2020. KT eftersträvade en lång avtalsperiod, eftersom det gav förutsättningar för genomförande av vård- och landskapsreformen.

Inom avtalsperioden verkställs allmänna förhöjningar 1.5.2018 och 1.4.2019. Därtill verkställs en lokal justeringspott från och med 1.1.2019. Med den lokala potten kan man utveckla lönesystemen och främja resultat.

Dessutom avtalade förhandlingsparterna om en engångspott baserad på lokala resultat, som betalas i januari 2019 åt dem som uppfyller de i avtalet bestämda villkoren för att få potten.

Avtalens kostnadseffekt är 3,5 procent under den 26 månader långa avtalsperioden, vilket motsvarar den s.k. allmänna linjen som uppstått under arbetsmarknadsrundan. År 2018 stiger arbetsmarknadskostnaderna inom kommunbranschen i medeltal med 0,87 procent och år 2019 i medeltal med 2,35 procent. Därtill är kostnadseffekten av den separata resultatbaserade engångspotten 0,67 procent år 2019.

Avtalen 2018–2019 omfattar en hel del avtalade textändringar 

 • Arbetstidsbestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet fick en omfattande uppdatering. Tillämpningsområdet för periodarbete utvidgades.  Flexibel arbetstid fick nya bestämmelser. Bestämmelsen gällande kurser ändrades, arbetstidsformen för vissa sakkunniga utgick och ändrades i enlighet med AKTA bilaga 18.
 • Lönesättningen för personal inom småbarnspedagogik förnyades. Bestämmelsen gällande barnträdgårdslärarnas planering av arbetstiden uppdaterades.
 • Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal avtalade man om ibruktagande av årsarbetstidssystem i yrkesläroanstalter. 
 • Ändringar, som ska göra organisationen av förmansarbetet mer flexibel, gjordes i löne- och arbetstidsbestämmelserna för rektorer inom grundläggande utbildning.
 • Avbrottsbestämmelserna gällande arbetstiden för läkare och veterinärer i deltidsarbete förnyades.
 • Avtalen fick en ny avtalsbestämmelse gällande möjlighet att byta semesterpenningen till ledig tid. Bestämmelsen gäller under avtalsperioden 2018–2019. 
 • Förtroendemannasystemet kompletterades med skrivningen att systemet också syftar till att utveckla resultaten och arbetslivskvaliteten. En ny uppgift är även att främja lokala avtal.
 • Arbetsbefrielsen som ska ges åt förtroendemän ändrades för en viss tid till avtalsperiodens slut. Den regelbundna befrielsen bestäms under denna period så att befrielsen i genomsnitt är en arbetsdag i veckan per 105 tjänsteinnehavare eller arbetstagare som förtroendemannen representerar. 
 • Åldersgränsen för avlönad tillfällig vårdledighet höjdes till barn som inte har fyllt 12 år. För faderskapsledighet betalas lön för de 12 första dagarna av ledigheten, i stället för sex dagar.
 • Den särskilda bestämmelsen om återkrav av lön togs bort gällande situationer där löntagaren beviljats rehabiliteringsstöd på viss tid eller invalidpension.
   

.