Utveckling av arbetslivet

KT har aktivt deltagit i genomförandet av den nationella Arbetsliv 2020-strategin, bland annat i dess styr- och beredningsarbetsgrupper. Inom kommunbranschen genomförs Arbetsliv 2020-strategin via KunTeko 2020-programmet i samarbete med kommunbranschens huvudavtalsorganisationer.

KT utvecklar arbetslivet i samarbete med olika aktörer

Inom arbetslivsutveckling är samarbete i olika nätverk och tillsammans med olika partner viktigt.

Viktiga nätverks- och samarbetspartner inom arbetslivsutvecklingen år 2018 var bland andra Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen.

KT utvecklar resultat, arbetshälsa och arbetarskydd i samarbete med huvudavtalsorganisationerna, Arbetarskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, social- och hälsovårdsministeriet och Keva.

Uppföljning av förändringarna i arbetslivet inleddes

Kommunbranschens arbetsmarknadsparter vill aktivt vara med och utveckla arbetet och dess organisationssätt.

Som första sektor i Finland beslöt kommunbranschens arbetsmarknadsparter i juni 2018 att tillsammans inleda uppföljning av förändringarna i arbetslivet. Målsättningen är att åstadkomma en bild av förändringen och dra nytta av kunskapen i arbetsmarknads- och utvecklingsverksamhet.

Ledarskapsutbildning och studerande- och läroanstaltsmarknadsföring i samarbete

De kommunala organisationernas ömsesidiga samarbete fortsatte via Kuntayt5-verksamheten. Till Kuntayt5-gruppen hör KT, Avainta Arbetsgivarna rf, Finlands Kommunförbund, Keva och Kommunfinans.

Aktörerna ordnade tillsammans bland annat forumet för kommunernas företags- och koncernledning. Forumet hölls i mars och redan för fjärde gången. Ledarskapsutbildning för kommunbranschens förmän främjades med EKJ-programmet. Studerande- och läroanstaltsmarknadsföringen som FCG Talent Oy genomförde stöddes för att trygga tillgång på arbetskraft inom kommunbranschen.

 

Utvecklingsprogram

Under verksamhetsåret fortsatte kommunsektorns program för arbetslivsutveckling KunTeko 2020 och förmännens ledarskapsutbildningsprogram EKJ.

Arbetsgivarnätverk

KT har arbetsgivarnätverk, i vilka arbetsgivarrepresentanter från kommuner och samkommuner deltar.