KT:s arbetsgivarnätverk

HR-nätverket för fram innovativa organisationer

HR-nätverket samlar kommunbranschens arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalärenden. Nätverkets målsättning är att utveckla strategisk personalledning, dela med sig av god praxis och stöda förändringsledning i reformer.

I HR-nätverket deltar personalledning och ansvariga för personalledning, utvecklingschefer samt HR-sakkunniga och förmän. Nätverkets medlemsantal fortsatte öka – i slutet av verksamhetsåret hade HR-nätverket 384 medlemmar från 186 olika organisationer.

Idéworkshopar och infotillfällen

I HR-nätverket funderade man under verksamhetsåret speciellt på hur organisationer förnyar sig och hurudan personalledning och förändringsledning som krävs vid förändring. Till HR-nätverkets verksamhetsmodell hör nätverksträffar, i form av idéworkshopar och infotillfällen. På dessa arbetar man med den nyaste forskningen och förändringar i verksamhetsomgivningen samt lär sig av andras goda praxis.

Under året hölls två idéworkshopar. I februari var temat för idéworkshopen att lyckas med förändring – nå framgång som framtidens arbetsgivare. På idéworkshopen i oktober behandlades betydelsen av förtroende i förändringar och man övade på smidiga resultatcentrerade arbetssätt. På båda idéworkshoparna följde man hur utredningen ARTTU2 – Personalen som en strategisk resurs framskrider. I idéworkshoparna deltog cirka 130 HR-proffs.

Två infotillfällen ordnades, i juni och december. Juni månads infotillfälle behandlade förändringarna i arbetslivet och personalledning. 100 personer deltog denna dag i juni. Det andra infotillfället ordnades i december tillsammans med nätverket för KT:s arbetarskyddschefer och ämnet var då företagshälsovård. Antalet deltagare på plats var 50. Infotillfällena och idéworkshoparna kan även följas via nätet.

Aktiv kommunikation och utveckling av nätverket

HR-nätverket har även ett eget nätverksmeddelande HR-info, som delas ut till cirka 450 personer. Under året utgavs HR-nyhetsbrevet sammanlagt 11 gånger. Dessutom skrevs det i KT:s blogg om de ämnen som behandlades under året. Förändring i arbetet eller organisationerna – eller nya vågen inom personalledningen? samt Nytt i kommunerna-publikationen 9/2018: Förändringarna i arbetslivet utmanar personalledningen.

HR-nätverkets verksamhet utvecklas av ett råd bestående av 15 sakkunniga. Det består av personaldirektörer och -sakkunniga som är verksamma på olika håll i Finland. Under verksamhetsåret sammanfattade rådet nätverkets teman och förväntningar genom att slutföra utvecklingsarbetet Arbetsgivare med dragningskraft, där man lyfte fram strategisk personalledning och ledarskapsledning. Dessa upplevs påverka tillgången på kunnig arbetskraft och organisationernas framgång i sina uppgifter. KT förväntas synliggöra kommunernas goda personalledning, betona HR:s strategiska roll och kunnande samt möjliggöra nätverkande inom branschen.

Stöd från det kollegiala nätverket åt landskapens HR-ansvariga beredare

Vård- och landskapsreformens beredning var i gång i alla landskap. Nätverket för vård- och landskapsreformens HR-ansvariga beredare, som KT grundat och koordinerade, var aktivt hela året. I nätverkets verksamhet deltog en för HR-beredning ansvarig representant från varje landskap samt en förändringsstödsgrupp bestående av KT:s sakkunniga. Nätverkets syfte var att stöda de blivande landskapsarbetsgivarna i beredningen av personalärenden. I nätverket behandlades såväl lagstadgad arbetsmarknadsverksamhet och arbetsgivarintressebevakning som frågor gällande resultatinriktad personalledning.

Nätverket träffades fem gånger under verksamhetsåret på sammankallning av KT. Träffarna ordnades i Kommunernas hus i Helsingfors, men deltagande via nätet var också möjligt. Som stöd för nätverkets arbete togs ett elektroniskt verktyg i bruk som utnyttjades för kommunikation, dokumentering och som diskussionskanal.

Under verksamhetsåret fungerade två arbetsgrupper aktivt inom nätverket:

  • I arbetsgruppen för personalöverföringar och samarbetsförfarande utarbetades en verksamhetsmodell för överföring av personaluppgifter och dessutom gjordes modeller för kommunikation och samarbetsförfarande. I arbetsgruppen för arbetsgivarimage och HR-verksamhetsmodeller koncentrerade man sig på organisering av HR-arbete i landskapskoncernen samt strategier och målsättningar för personalledning.
  • I nätverket och i båda dess arbetsgrupper diskuterades det aktivt och information om reformens framskridande delades. KT berättade om landsomfattande aktuella faser i reformen och de ansvariga beredarna om beredningssituationen i sitt eget landskap.

Arbetarskyddschefernas nätverk

KT:s arbetarskyddschefsnätverk är avsett för kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer, personer som sköter arbetarskyddschefens uppgifter eller arbetsgivarrepresentanter som är intresserade av arbetarskydd.

Kommunbranschens arbetarskyddschefer samlades i april till en gemensam aktualitetsdag i Helsingfors. Dagens huvudtema var psykosocial belastning, som behandlades ur kommunernas och regionförvaltningsverkets synvinkel. Nätverket samarbetar även med andra nätverk, speciellt med HR-nätverket. 

Under året behandlades aktuella arbetarskyddsärenden även via gemensamma skype-möten. Dessutom utgavs nyhetsbrevet KT informerar arbetarskyddschefer 10 gånger. Nyhetsbrevet utdelas till cirka 500 personer.

Undervisningssektorns arbetsgivarnätverk

Inom kunskapsområdet för undervisnings- och bildningsväsendets anställningsärenden fungerar tre olika nätverk för arbetsgivare inom undervisningssektorn. I nätverken deltar undervisningssektorns ledning, personalledning och rektorer. Varje nätverk sammanträder på sammankallning av KT med ungefär två månaders mellanrum. På mötena behandlas aktuella arbetsmarknadsfrågor. Tyngdpunkten ligger på arbets- och tjänstekollektivavtalsärenden, men även andra personalfrågor tas upp. I UKTA-förhandlingarna stöder nätverken KT:s förhandlare i noggrannare linjedragning av förhandlingsmål för den egna läroanstaltsformen.

  • Till arbetsgivargruppen för den grundläggande utbildningen hör representanter från de 15 största städerna. År 2018 gick man på mötena bland annat igenom utvidgning av årsarbetstidsförsöket och erfarenheter från försöket, förbundsomgångens avtalslösning och förändringarna i arbetslivet inom grundskolan.
  • Till gymnasiets arbetsgivargrupp hör representanter för de 15 största anordnarna av gymnasieutbildning. År 2018 drog man på mötena bland annat upp linjer för årsarbetstid- och tutorläraravtal och anställningsvillkor för speciallärare samt behandlade förbundsomgångens avtalslösning, gymnasielagens påverkan på anställningsvillkor och förändringarna i arbetslivet i gymnasiet.

Arbetsgivargruppen för yrkesutbildning är öppen för alla kommunala anordnare av yrkesutbildning samt dem som hör till Avainta Arbetsgivarna rf. I nätverket ingår över 40 utbildningsarrangörer. År 2018 granskades speciellt årsarbetstidslösningen som uppnåddes som en del av förbundsomgången samt tillhörande tolkningsfrågor. Bland andra personalärenden som behandlades var frågor gällande UKTA:s och AKTA:s tillämpningsområden, inlärning på arbetsplatsen och förändringarna i arbetslivet i yrkesutbildningen.

KT håller kontakt med de stora städernas HR-direktörer

KT:s ledningsgrupp och HR-direktörerna för de tio största städerna träffas i regel två gånger per år. Nätverksträffarna erbjuder ett praktiskt och samtidigt viktigt sätt att diskutera aktuella teman inom personalförvaltning. KT:s ledning får färsk information om ärenden som är på tapeten inom kommunbranschen och städerna i sin tur får anvisningar och råd.

På den första träffen år 2018, som hölls i Tammerfors, granskades det färska avtalsresultatet ur personalledningens synvinkel samt årsarbetstidssystemet i undervisningssektorns avtal. Andra ärenden var bland annat ledarskap och resultatbaserat belöningssystem.

På träffen i Jyväskylä i slutet av året diskuterades bland annat behovet av att förnya kommunbranschens lönesystem, framtidens företagshälsovård och uppföljningen av förändringarna i arbetslivet inom kommunbranschen.

Det nordiska arbetsgivarsamarbetet

KT har täta kontakter till de kommunala arbetsgivarorganisationerna i de andra nordiska länderna. De nordiska kommunarbetsgivarnas arbets- och tjänstekollektivavtal omfattar sammanlagt cirka 2,5 miljoner löntagare.

År 2018 var KT värd för de nordiska kommunala arbetsgivarorganisationernas årliga träff, som ordnades i Helsingfors i september.

Ledningen för de nordiska kommunarbetsgivarna samlades i Kommunernas hus den 21 september. På arbetsgivarträffarna i Helsingfors gick man igenom gjorda arbetsmarknadslösningar och andra aktuella frågor. Även i de andra nordiska länderna har man bland annat behandlat förändringarna i arbetslivet, digitalisering och metoder för att trygga tillgången på arbetskraft.