Kommunbranschens avtal

Kommunsektorn har sju olika avtalsområden. Dessa avtal omfattar alla löntagare inom kommuner och samkommuner.

Mest personal finns det inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) – sammanlagt cirka 311 000 löntagare. De största yrkesgrupperna inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är sjukskötare, närvårdare, barnträdgårdslärare, socialbranschens handledare, skolgångsbiträden och -handledare samt familjedagvårdare.

Till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) hörde cirka 61 000 lärare. Av lärarna arbetar den största delen, dvs. ungefär 70 procent, inom grundskolor och cirka 10 procent i gymnasier. Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) fanns 24 000 löntagare. Avtalets största yrkesgrupp är brand- och räddningsväsendets personal. Andra yrkesgrupper är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.  

Till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) hörde 17 000 läkare som arbetar i kommuner eller samkommuner. Av läkarna är cirka 10 000 verksamma i sjukhus och cirka 4 200 i hälsovårdscentraler. Därtill hör cirka 2 500 tandläkare och cirka 500 veterinärer till avtalet. 

Inom arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) fanns cirka 7 000 arbetstagare. Timlöner används i säsongsbundna uppgifter, såsom olika byggnads- och installationsarbeten, underhålls- och rengöringsarbeten på gator samt park- och trädgårdsbranschens uppgifter. 

Utöver dessa finns det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för musiker – för musiker och dirigenter som arbetar i stadsorkestrar – samt det kommunala arbetskollektivavtalet för skådespelare – för skådespelare som arbetar på stadsteatrar. Inom dessa avtal arbetar sammanlagt ungefär 1 000 tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Verksamhetsårets avtal

Verksamhetsåret var det andra året inom avtalsperioden 2018–2019 för de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen och under året genomfördes två avtalsenliga höjningar.

Ändringar i lagstiftning

Under verksamhetsåret trädde lagändringar i kraft, som hade betydelse för anställningsförhållanden inom kommunsektorn.

Avtalsvis utveckling

Tjänste- och arbetskollektivavtalsbestämmelserna förnyades och utvecklades i avtalsvisa arbetsgrupper.

Rådgivning

Våra sakkunniga utbildade kommunernas och samkommunernas arbetsgivarrepresentanter samt personal inom löne- och personalförvaltningsuppgifter.

Lokala meningsskiljaktigheter om tolkning

I det kommunala huvudavtalet finns det bestämmelser om hur man lokalt och centralt ska förhandla om lokala meningsskiljaktigheter gällande tolkningar.

Utbildning

KT:s sakkunniga utbildar årligen kommunernas och samkommunernas ledning, förmän samt personal som arbetar inom löne- och personalförvaltning.