Avtalsvis utveckling

Arbetsgrupperna som avtalats för avtalsperioden 2018–2019 fortsatte sitt arbete under verksamhetsåret.  Alla avtals arbetsgrupper som överenskommits vid förhandlingsbordet inledde sitt arbete 2018 och fortsatte under verksamhetsåret.  

Under avtalsperioden genomfördes en löneutredning inom kommunsektorn som omfattade kommunsektorns löne- och arbetskraftskostnader (inkl. pensionsavgifter), nivån på andra anställningsvillkor och förändringen i jämförelse med de allmänna arbetsmarknaderna. Resultaten från utredningen publicerades i februari 2020. 

Under verksamhetsåret fortsatte arbetsgruppen som behandlar inlärning i arbete och handledning sitt arbete. Dess uppgift är att utreda hur det ligger till med inlärning i arbete och handledning på arbetsplatserna.

Arbetsgruppen som behandlade distansarbete slutförde sitt arbete under avtalsperioden. Rapporten om distansarbete inom kommunsektorn kom ut i mars 2020.  
I social- och hälsovårdsgrupperna som avtalats för avtalsperioden gjordes bakgrundsutredningar och förberedelser för vård- och landskapsreformen.  Efter att regeringen Juha Sipilä föll avbröts arbetsgruppernas arbete.  

Förutom i tillsatta arbetsgrupper utvecklas avtalen under avtalsperioden enligt ett så kallat fortgående förhandlingsförfarande.

AKTA 2018–2019 

Avtalsparterna för AKTA begrundade i en gemensam arbetsgrupp framtiden för systemet med värdering av arbetets svårighetsgrad. Värdering av arbetets svårighetsgrad togs i bruk i slutet av 1990-talet inom tekniska sektorns avtal och i början av 2000-talet inom AKTA. Efter detta blev systemet aktuellt för läkare och lärare. Arbetsgruppens arbete pågår ännu. 

För avtalsperioden hade man även avtalat om en arbetsgrupp, där man behandlade avtalsbestämmelser om sjukledighet. I slutet av verksamhetsåret var arbetsgruppens arbete ännu oavslutat. 

UKTA 2018–2019

Arbetstidsgruppen för UKTA förhandlade om utveckling av gymnasiets arbetstidssystem för att motsvara gymnasiereformens krav. Årsarbetstidsgruppen följde också med hur grundskolans arbetstidsförsök och yrkesläroanstalternas årsarbetstidsreform framskred.  

Därtill inledde en arbetsgrupp förhandlingar om införandet av större flexibilitet i resursfördelning för förmansarbetet inom grundskolan. KT:s målsättning är att skapa bättre förutsättningar för ledning av skolan genom att utveckla anställningsvillkoren för dem som utför förmansarbete.  

KT och FOSU avtalade med ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av lärares tutorarbete även i gymnasier. Det möjliggjorde utnyttjande av det specialunderstöd som staten beviljat för regionala samarbetsprojekt. Det separata tjänste- och arbetskollektivavtalet för gymnasier motsvarar till sitt innehåll det tutorläraravtal som för två år sedan gjordes för den grundläggande utbildningen.  

KT och FOSU avtalade även med ett separat tjänstekollektivavtal om tjänstevillkoren för innehavare av speciallärartjänst med årsarbetstid i gymnasiet. Avtalet som gäller tills vidare trädde i kraft den 1 augusti. 

LÄKTA 2018–2019 

Under verksamhetsåret förhandlade KT och läkarförbunden (Läkarförbundet, Tandläkarförbundet och Veterinärförbundet) om ändringar i läkarnas avtal. Den nya arbetstidslagen som träder i kraft 2020 och ändringar i serviceproduktionen medförde ändringsbehov.  
 
Läkaravtalets avtalsparter förberedde sig för vård- och landskapsreformen. Man har redan länge förhandlat om ett nytt lönesystem. Modellen har delvis prövats i tre landskap. 
Det nya läkaravtalets löne-, arbetstids- och jourbestämmelser avviker från bestämmelserna i avtalet 2018–2019. En skild arbetsgrupp beredde reformen gällande veterinärernas jourersättningssystem och vilotidsbestämmelser. 

Tekniska sektorns avtal 2018–2019 

Förnyande av brand- och räddningsverkets arbetstidsarrangemang utreddes i en arbetsgrupp, vars uppgift är att ge åtgärdsförslag inom avtalsperioden. Arbetsgruppen beaktade den nya arbetstidslagen som trädde i kraft i början av 2020.

TIM-AKA 2018–2019

Avtalsparterna iakttog under avtalsperioden principerna om fortlöpande förhandlingsförfarande i de tjänste- och arbetskollektivavtalsärenden som parterna lyfte fram. Avtalsparterna eftersträvade under avtalsperioden att förtydliga avtalsbestämmelserna.