Rådgivning

KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna genom att ge råd gällande tillämpning av avtals- och lagbestämmelser. KT:s sakkunniga svarar på förfrågningar per e-post, telefon eller webbsidorna.

Under verksamhetsåret hade rådgivningen åtta e-postadresser i bruk, via vilka svar gavs på cirka 7 000 serviceförfrågningar. Antalet var cirka en fjärdedel mindre än 2018, då frågor gällande de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen framhävdes i service-e-posten.

Kontakterna via e-post följs aktivt och via dem når man bäst en expert som kan svara på tolkningsförfrågningar gällande anställningsvillkor samt frågor om lagstiftning. Om det kommer mycket liknande frågor via e-post kan separata anvisningar ges på webbplatsen om dessa frågor och svar eller så sätts de in under vanliga frågor. Frågorna som kommer via e-post inverkar också bland annat på vad KT beaktar i intressebevakningen eller hurdan utbildning som ordnas för arbetsgivarna.

Under verksamhetsåret framhävdes frågorna gällande samarbetsförfarande i serviceförfrågningarna. På hösten sammanfattades anvisningen Kunta-alan yhteistoiminta tutuksi (lär känna kommunsektorns samarbetsförfarande) på KT:s webbplats. Den omfattar praxis och spelregler för samarbetsförfarande särskilt ur arbetsgivarens synvinkel. 

Lagstiftning och allmänna anställningsvillkor väckte frågor 

Till alla e-postadresser sänds mycket vitt olika tolkningsbegäranden gällande allmänna anställningsvillkor och frågor om lagstiftning, som oftast rör tolkning av arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Den nya arbetstidslagen från 1.1.2020 väckte rikligt med frågor via e-post redan innan den trädde i kraft.

Av alla besvarade rådfrågningar rör över hälften allmänna anställningsärenden och det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Tolkningsfrågor som berör detta sändes till nästan alla e-postadresser, men speciellt till kvtes- och soster-adresserna. Av svaren gällde cirka en femtedel frågor från social- och hälsovårdsbranschen.  

Av svaren rörde 39 procent undervisningsbranschen och tolkningsfrågor gällande det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. Under verksamhetsåret togs speciellt frågor om yrkesutbildningen upp. Antalet frågor och förfrågningar riktade till utredningsenheten ökade under verksamhetsåret. E-postadressen reformfragor@kt.fi användes ännu i början av året för vård- och landskapsreformens beredning. Den användes speciellt för planering och beredning gällande arbetsgivarverksamhet och organisering inom vård- och landskapsreformen. 

E-postservice år 2019

kvtes@kt.fi På denna adress besvaras tolkningsfrågor gällande det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Till adressen skickas mycket vitt olika tolkningsbegäranden gällande allmänna anställningsvillkor.

soster@kt.fi E-postadressen är avsedd särskilt för frågor av enheter inom social- och hälsovårdsbranschen gällande tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och gällande arbetslagstiftning.

vaka@kt.fi På denna adress besvaras anställningsfrågor om personal inom småbarnspedagogik och familjedagvårdare. Flertalet frågor rör tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). 

ovtes@kt.fi Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen tolkningsfrågor som rör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). 

ttes@kt.fi E-postservicens frågor gäller särskilt tolkning av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönad personal (TIM-AKA).

ts@kt.fi Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen frågor som rör det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

tutkimus@kt.fi Via denna e-postservice besvaras förfrågningar om statistik, undersökningar, kostnader och kostnadsberäkning av olika slag inom branschen. Från e-postservicen skickas även pågående utredningar och frågor om dessa besvaras. 

reformfragor@kt.fi Via denna e-postadress besvarades frågor om vård- och landskapsreformen. Denna e-postadress avslutades på våren. 

E-postservicens fördelning enligt ämne år 2019