Utbildning

KT:s sakkunniga utbildar årligen kommunernas och samkommunernas ledning, förmän samt personal som arbetar inom löne- och personalförvaltning.  

Utbildningarna gällde huvudsakligen innehåll och tolkning av olika arbets- och tjänstekollektivavtal. I utbudet fanns till exempel anställningsdagar om AKTA och UKTA, såväl för yrkesutbildningen som för den allmänbildande utbildningen. Utbildning ordnades bland annat om arbetstidsbestämmelser, årsarbetstid och löneräkning för arbetsgivarnas representanter. 

Merparten av KT:s utbildningar planeras och arrangeras i samarbete med Finnish Consulting Group FCG Oy. Under verksamhetsåret ordnades sammanlagt 60 utbildningstillfällen i samarbete med dem. Av utbildningarna ordnades över hälften som webbutbildningar eller webbinarier. I dessa deltog cirka 2500 personer. Dessutom beställde kommunerna och samkommunerna 12 utbildningstillfällen direkt av KT. Sammanlagt deltog cirka 3300 personer i dessa utbildningar. 

Webbinarier för förmän och experter 

Över hälften av alla utbildningar ordnades som webbinarium eller åtminstone strömmad. Utbildningarna hålls som några timmars spetsutbildning, aktualitetsdagar eller coachning som vara till och med ett år.

Olika aktualitets- och anställningsdagar ordnades bland annat för familjedagvårdens och småbarnspedagogikens förmän, KT:s kontaktpersoner, tekniska sektorns förmän och avbytarverksamheten. Olika aktualitetsdagar samt aktualitets- och temadagar riktade till nätverk är ofta omtyckta som tillställningar, eftersom de även är viktiga för att träffa och dela erfarenheter med andra i motsvarande situation.  

Längre förberedelseutbildningar som startade under verksamhetsåret var bland annat grundkurs för personal inom löneräkning, anställningsfrågor i förmansarbete samt utbildningsprogrammen för löne- och personalförvaltningen samt KT-kontaktpersoner.

Esimiespassi för självständiga studier och utveckling av ledarskapsförmåga 

Den av KT planerade webbutbildningen Esimiespassi (Förmanspasset) kunde utföras även under verksamhetsåret. Man kunde anmäla sig till utbildningen hela året, eftersom studierna kan inledas när det passar en bäst. Utbildningsrätten gäller 60 dygn. Utbildningen avlades av 34 personer under verksamhetsåret.

Utbildningen ger förmännen beredskap att fungera i arbetsgivarrollen och klara av utmanande situationer i arbetsgemenskapen. Under utbildningen går man med hjälp av exempel igenom de vanligaste situationerna som förmannen möter i sitt arbete. Praktiska exempel hjälper att tolka och tillämpa de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen samt arbetslagstiftningen på en allmän nivå. När förmannen avlagt kursen känner hen sitt ansvar i personalärenden och innehar nödvändiga grundkunskaper i anställningsfrågor och arbetslagstiftning.  

Nätverkens kompetens  

Många av KT:s nätverk erbjuder också mångsidiga föreläsningar och presentationer för nätverkets medlemmar eller öppet för alla.

I november ordnade KT tillsammans med nätverket för arbetarskyddschefer ett avgiftsfritt webbinarium på temat ”en gemensam arbetsplats” som var öppet för alla. Temat var arbetsplatsens gemensamma arbetarskydd genom arbetsgivarskyldigheterna och exempelfall.

Förmännens och mellanchefernas ledarskapscoachning EKJ 

Ledarskapscoachning inom EKJ-programmet erbjuds förmän och mellanchefer i kommuner, samkommuner och organisationer ägda av kommuner, och utvecklar både ledningen av den egna organisationen och det personliga ledarskapet.

Utvecklingsuppgiften som ska göras under programmet anknyter till utvecklingsstrategin för ledningen av den egna organisationen. Programmet ger störst nytta för organisationen om flera förmän eller grupper från samma kommun eller samkommun deltar i det. Dess verkningsfullhet kommer av att ledarskapscoachningarna kopplas till organisationens utvecklingsarbete och förändringsledning. 

Bakom EKJ-programmet står Kommunförbundet, KT Kommunarbetsgivarna, Keva, Avainta Arbetsgivarna rf och Kommunfinans. FCG Konsultointi Oy svarar för de praktiska arrangemangen för ledarskapscoachningen som varar ungefär ett år.

I slutet av oktober upphörde programmets fjärde säsong och 71 förmän fick ett EKJ-certifikat. Certifikatet som beviljas av Kommunförbundet är en offentlig erkänsla för högkvalitativ beredskap att fungera i förmansuppgifter i kommunsektorn och att utveckla sin egen arbetsgemenskap och sitt kunnande. 

De certifierade förmännen deltog under året i fem ledarskapsforum, gjorde ett individuellt certifikatarbete, förde utvecklingsarbetet vidare i sin egen organisation och utvärderade utvecklingsarbetets framgång med stöd av utvecklande bedömning.  

I november startade EKJ-programmets femte säsong, där 71 förmän från 14 organisationer började.