Verksamhetsårets avtal

Verksamhetsåret var det andra året inom avtalsperioden 2018–2019 för de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen och under året genomfördes två avtalsenliga höjningar. Höjningarna var den lokala justeringspotten den 1 januari och den allmänna höjningen den 1 april.

Lokal justeringspott 1.1.2019

Från årets början betalades en lokal justeringspott, vars fördelning man förhandlade om lokalt. Om förhandlingarna inte ledde till enighet beslutade arbetsgivaren om fördelningen.

Storleken på potten varierade enligt avtalsområde.  
•    inom AKTA, tekniska sektorns avtal och de timavlönades avtal var potten 1,2 procent av lönesumman inom avtalsområdet,  
•    inom tjänstekollektivavtalet för undervisningspersonal 0,9 procent och 
•    inom läkaravtalet 0,7 procent. 

Engångspott baserad på resultat 

I samband med lönebetalningen för januari betalades det inom alla avtalsområden en resultatbaserad engångspott till dem som uppfyllde de avtalade villkoren. Engångspottens storlek var i genomsnitt cirka 260 euro.  

Allmän höjning 1.4.2019 

Lönerna inom avtalsområdena höjdes från 1.4 med en allmän höjning. Dess form och belopp varierade mellan avtalsområdena. Den allmänna höjningen gällde även dem som står utanför lönesättningen. 

•    AKTA: allmän höjning 1 procent,  
•    UKTA: allmän höjning 0,99 procent, 
•    TS: allmän höjning 1 procent, individuella tillägg och separattillägg höjs med 1 procent, 
•    TIM-AKA: allmän höjning 1 procent, 
•    LÄKTA: hälsovårdscentralläkarnas och –tandläkarnas allmänna förhöjning var 2,1 procent. För sjukhusläkare och sjukhustandläkare samt veterinärer var höjningen 1 procent.

Lönejusteringarna inom avtalen för musiker och skådespelare följde kommunbranschens avtal vad gäller nivån. I musikernas avtal ingick en lokal justeringspott 1.1.2019 samt en resultatbaserad engångspott i januari 2019. Skådespelaravtalet följde AKTA:s lösning beträffande lönehöjningarna. 

Semesterpenningen skars ned

Under verksamhetsåret genomfördes en nedskärning av semesterpenningen med 30 procent inom den offentliga sektorn i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. Semesterpenningen minskades tidsbundet under semesterkvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019. 

Byte av semesterpenning i ledig tid 

Under avtalsperioden 2018–2019 var det möjligt att byta semesterpenning till ledig tid enligt den modell som avtalats genom ett tidsbundet tjänste- och arbetskollektivavtal. Enligt avtalet gällde utbytesmöjligheten de semesterpenningar som betalades åren 2018 och 2019.  

Byta av semesterpenning till ledig tid förutsatte att man först lokalt kom överens om ibruktagande av bestämmelserna. Enligt KT:s utredning gjorde avtalsbestämmelsen det möjligt för personal att byta semesterpenning till ledig tid mer än tidigare.  

Avtalshöjningarnas kostnadseffekt 

Avtalshöjningarnas kostnadseffekt var i genomsnitt 2,36 procent under verksamhetsåret. Därtill betalades i januari en resultatbaserad engångspott, vars kostnadseffekt var 0,67 procent.  

År 2019 var kommunsektorns personalkostnader 21,12 miljarder euro. I oktober 2019 arbetade cirka 420 000 löntagare i kommunerna eller samkommunerna.