Intressebevakning för kommuner och samkommuner

KT hade under verksamhetsåret representation sammanlagt i över hundra arbetsgrupper, i vilka vi påverkade beredning av lagstiftning och vissa nationella projekt som berörde arbetslivet. KT följer upp och drar nytta av arbetslivsforskning i sin intressebevakning och utvecklingsverksamhet.

Verksamhetsåret var det första året av regeringsperioden 2019–2022. Under året startade ett flertal trepartsarbetsgrupper som beredde lagstiftning i enlighet med regeringsprogrammet. En företrädare för KT utsågs bland annat till arbetsgrupperna som bereder vård- och landskapsreformen samt revideringen av pensionslagstiftningen och utkomstskyddet för arbetslösa.   

I de över hundra arbetsgrupper som KT deltog i ingår exempelvis beredningsarbetsgruppen för verkställandet av direktivet om Balans i arbetslivet, uppföljningsgruppen för förlängningen av läroplikten, styrgruppen för Forum för kompetensprognostisering, expertgruppen för likalöneprogrammet, expertgruppen för jämställdhetsstatistik och lärarnas utbildningsforum. 

KT har ordinarie representation 

En del av KT:s representation gäller ordinarie organ och samarbetspartners förvaltningar. KT representerar kommunarbetsgivarna i Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden, som under verksamhetsåret sammanslogs till Sysselsättningsfonden. 

KT är med och beslutar i Arbetarskyddsfondens, Arbetshälsoinstitutets, Arbetarskyddscentralens och Pensionsskyddscentralens styrelser. KT är även representerad i arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen samt i besvärsnämnden för socialskydd och arbetspensionsärenden. 

I den nationella intressebevakningen påverkar KT via EU:s nationella beredningssektioner och Finlands ILO-delegation. KT samarbetar med arbetsgivarorganisationer inom den europeiska offentliga sektorn. 

Dessutom har KT en representant bland annat i arbetsrådet, arbets-, utbildnings- och näringslivsrådet, kommunernas pensionsdelegation, delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser samt delegationerna för arbetarskydd, företagshälsovård, kostnadsersättningar och avbytarärenden. 

KT är också med i jämställdhetsdelegationens arbetslivssektion och i granskningssektionen för delegationen för utländska arbetstagares arbetsförhållanden och uppehållstillståndsärenden. 

 

Sakkunnigutlåtanden

KT deltog i beredning av lagstiftning genom att ge utlåtanden till lagförslag.

Arbetsgrupper

KT hade representation i tiotal arbetsgrupper tillsatta av ministerierna.

Påverkan på EU-nivå

Internationell intressebevakning i EU för kommunarbetsgivarnas räkning är KT:s uppgift.