KT deltar i arbetsgrupper

Under verksamhetsåret hade KT representation i tiotal arbetsgrupper som ministerierna tillsatt och där lagstiftningsreformer förbereddes. 

Ökad sysselsättning och längre karriärer 

Arbetsmarknadsorganisationerna gjorde i juni gemensamma pensions- och arbetskraftspolitiska framställningar till Antti Rinnes regeringsprogram. Organisationerna föreslog bland annat en modernisering av familjepensionerna enligt arbetspensionssystemet och en förlängning av yrkeskarriärerna bland annat genom att granska rätten till tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa.  

Syftet med de förslag som organisationerna förde fram är att stödja genomförandet av målsättningarna för pensionsreformen och regeringens mål att öka sysselsättningen. Organisationerna föreslog att de nödvändiga författningsändringarna bereds i trepartssamarbete. 

Sju arbetsgrupper för främjande av sysselsättning 

Ministerarbetsgruppen som samlas under ledning av arbetsministeriet tillsatte i juli sju arbetsgrupper för främjande av sysselsättningen och till var och en utsågs en företrädare för KT.

Arbetsgrupperna är:

  • Arbetskraftspolitisk servicestruktur

  • Lönesubvention och förmåner

  • Främjande av arbetsförmåga och sysselsättning av partiellt arbetsförmögna

  • Kompetens och arbetsmarknadsglappet

  • Arbetsinvandring och integration

  • Arbetslagstiftning

  • Lokala avtal

Beredningen av sammanslagningen av pensionssystemen fortsatte 

KT representerade kommunarbetsgivarna i arbetsgruppen som bereder sammanslagningen av den kommunala och den privata sektorns pensionssystem, där de ordinarie medlemmarna representerar arbetsmarknadscentralorganisationerna. Beredningen sker under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. 

Beredningen av familjeledighetsreformen inleddes 

Beredningen av familjeledighetsreformen inleddes på hösten. Trepartsberedningen sker under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. 

Beredningen av vård- och landskapsreformen återupptogs 

Beredningen av den vård- och landskapsreform som ingår i regeringsprogrammet 2019–2022 återupptogs. 

Service för de äldre förnyas 

Förnyande av servicen för de äldre och beredskap för befolkningens åldrande bereds i en arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. I regeringsprogrammet har det fastställts att en minimidimensionering som förbinder vårdpersonalen ska regleras i lag. 

Dimensioneringsreformen bereddes under hösten. Övriga helheter som kräver förnyelse ska beredas under våren 2020.

Inget gemensamt förslag angående modellen för självständig jobbsökning 

Trepartsarbetsgrupperna som beredde utvecklandet av aktiveringsmodellen och modellen för självständig jobbsökning avslutade sitt arbete i slutet av februari. Ingen av arbetsgrupperna enades om någon lösning och lämnade inte heller något förslag om lagändringarna.  

KT var beredd att utveckla aktiveringsmodellen, eftersom den stödde sysselsättning och snabbare sysselsättning av arbetssökande. Modellen för självständig jobbsökning hade behövts för att trygga tillgången på arbetskraft.