Utlåtanden av sakkunniga

KT deltar i beredning av lagstiftning genom att på begäran av ministerierna och tjänstemännen som bereder lagstiftning ge utlåtanden angående lagförslag som är under beredning.

Under verksamhetsåret fick KT ta emot 44 olika begäranden om utlåtande, varav cirka 70 procent kom från olika ministerier. Förutom från ministerierna framställdes skriftliga begäranden om utlåtanden bland annat från riksdagen och kommuner. Utöver begäranden om utlåtande mottog KT även flera service- och informationsbegäranden från olika samarbetspartner. 

KT gav inte skriftliga svar på alla begäranden om utlåtande. I vissa fall kunde utlåtande ges som en del av Kommunförbundets eller någon annan samarbetspartners utlåtande eller så kunde ställningstagandet ges till kännedom på något annat sätt. 

32 skriftliga utlåtanden eller expertutlåtanden 

Under verksamhetsåret gav KT sammanlagt 32 skriftliga utlåtanden och expertutlåtanden. Utlåtandena gällde huvudsakligen lagberedning i förslags- eller beredningsskedet och arbetsgruppernas rapporter. För vissa ärenden har utlåtande getts ett flertal gånger beroende på ärendets beredningsskede. 

Utlåtanden gavs bland annat angående följande ärenden:   

  • Ändringen av 142 och 144 § i kommunallagen samt lagen om ändring av lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan, där KT kräver att i lagen föreskrivs en skyldighet för förvaltningsdomstolen att begära utlåtande av arbetsmarknadsparterna i ärenden angående tolkning av (arbets- och) tjänstekollektivavtal 
  • KT:s expertutlåtande om statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023. KT understöder att social- och hälsovårdens utvecklings- och ibruktagningsprojekt ges separat finansiering. KT betonar att kommunerna fullt ut ska ersättas för eventuella nya uppgifter.  
  • Utlåtande till regeringens förslag till lag om ändring av lagen om Keva. KT understöder de ändringar som föreslås i regeringspropositionen för lagen om Keva. Enligt förslaget ska sammansättningen av Kevas styrelse ändras. 
  • Utveckling av de grundläggande tjänsterna i anslutning till regeringens budget 2020 och planen för den offentliga ekonomin 2020–2023 och behovet av mer personal till programmet Framtidens social- och hälsocentral. KT är orolig över regeringens planer på utveckling av de grundläggande tjänsterna och beträffande behovet av mer personal till programmet Framtidens social- och hälsocentral. 
  • Stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga samt de äldres social- och hälsovårdstjänster. KT är mycket orolig över tillgången på tilläggspersonal som dimensioneringen kräver och tillgången på finansiering som behövs för detta. 
  • Rapporten av arbetsgruppen som utrett olikheterna i pensionssystemen. KT understöder förslaget om att sammanslå den kommunala och den privata sektorns pensionssystem på det sätt som beskrivs i arbetsgruppens rapport. 
  • Regeringens proposition till riksdagen om lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. KT anser att regeringens förslag är ändamålsenlig.

KT hördes som sakkunniga av riksdagen 

Utöver skriftliga utlåtanden deltog KT:s sakkunniga i riksdagens hörandetillfällen, där de gav nio expertutlåtanden för lagberedning. 

Expertutlåtandena för hörandena gällde bland annat regeringens propositioner till riksdagen om lagen om ändring av lagen om Keva, ändringen av 142 och 144 § i kommunallagen samt lagen om ändring av lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan.   

 

Utlåtanden som gavs till olika ministerier 2019