Ekonomin år 2019

KT:s kostnader år 2019 var sammanlagt 7 691 tusen euro.  Intäkterna var 1 722 tusen euro och 5 969 tusen euro inkasserades in i form av kommunernas betalningsandelar.

Intäkter

Verksamhetsintäkterna var sammanlagt cirka 1 722 tusen euro. För försäljning av utbildnings- och sakkunnigtjänster erhölls sammanlagt cirka 707 tusen euro som serviceersättningar.  Försäljningsintäkterna från publikationer och Kuntatyönantaja-tidskriftens prenumerationsavgifter var sammanlagt cirka 152 tusen euro. Övrig försäljning var 107 tusen euro. Den externa projektfinansieringens andel var totalt 756 tusen euro.

Kostnader

Den största utgiftsposten för KT:s verksamhet är lönerna och lagstadgade personalbikostnader, sammanlagt cirka 4 631 tusen euro, dvs. 60 procent av alla kostnader. KT betalade cirka 1 129 tusen euro för externa köptjänster och 555 tusen euro som ersättning åt Kommunförbundet Service Ab, FCG Finnish Consulting Group Ab för förvaltningstjänster. De övriga verksamhetskostnaderna var cirka 1 925 tusen euro.

Kommunernas betalningsandelar

Enligt 6 § i lagen om det kommunala arbetsmarknadsverket (254/93) ” Utgifterna för arbetsmarknadsverket uppbärs hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betalningsandelar kan förskott uppbäras.”

Av kommunerna debiterade Finlands Kommunförbund år 2019 totalt 4 808 tusen euro som betalningsandelsförskott till KT:s utgifter. Enligt bokslutet är kommunernas slutliga betalningsandelar sammanlagt cirka 5 969 tusen euro. Enligt den kommunvisa betalningsandelsberäkningen som hör till bokslutet debiteras kommunerna sammanlagt 1 161 421 euro till i slutliga betalningsandelar.

RESULTATRÄKNING

ORDINARIE VERKSAMHET   2019   2018
         
Intäkter    1 721 667,69    2 374 218,41
         
Kostnader        
Personalkostnader -4 630 921,31   -4 343 534,69  
Avskrivningar        -5 974,32          -2 169,56  
Övriga kostnader -3 053 841,54 -7 690 737,17 -2 601 997,98 -6 947 702,23
         
Underskott   -5 969 069,48   -4 573 483,82
         
TILLFÖRDA MEDEL        
         
Betalningsandelar    5 969 069,48    4 573 483,82
         
Räkenskapsperiodens överskott/underskott                  0.00                  0.00
AKTIVA 31.12.2019 31.12.2018
     
Rörliga aktiva    
Kortfristiga fordringar    
Försäljningsfordringar    424 999,46     221 093,50
Fordringar från företag inom samma koncern        9 563,94                0,00
Övriga fordringar               0,00       44 412,60
Betalningsandelar 1 161 421,30     867 023,82
Resultatregleringar    390 265,10     333 825,73
Rörliga aktiva sammanlagt 1 986 249,80  1 466 355,65
     
AKTIVA SAMMANLAGT 1 986 249,80  1 466 355,65
     
PASSIVA    
     
Avsättningar    
Pensionsansvar    417 700,00     433 700,00
     
Kortfristigt främmande kapital    
Erhållna förskott               0,00         4 888,98
Leverantörsskulder    115 199,67       82 054,26
       49 684,59                0,00
Övriga skulder    284 550,30       80 464,94
Resultatregleringar 1 119 115,24     865 247,47
Främmande kapital sammanlagt 1 568 549,80  1 032 655,65
     
PASSIVA SAMMANLAGT 1 986 249,80  1 466 355,65

1. BOKSLUTSPRINCIPER

KT Kommunarbetsgivarna utgör en del av Finlands Kommunförbund enligt 1 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (245/1993). KT bokför inte över- och underskott. Om förskotten på kommunernas betalningsandelar är mindre än de slutliga andelarna tas mer pengar ut av kommunerna. Om för stora förskott tagits ut får kommunerna återbäring.

Noter till resultaträkningen

 

2. INTÄKTER AV OCH KOSTNADER FÖR DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN 2019 2018
     
Intäkter sammanlagt  7 690 737,17  6 947 702,23
Kostnader sammanlagt -7 690 737,17 -6 947 702,23
     
      Specifikation av inkomster och kostnader enligt verksamhet    
     
KT Kommunarbetsgivarnas byrå    
Serviceersättningar     706 548,25      723 133,46
Övriga verksamhetsintäkter     463 840,82      264 325,49
   1 170 389,07      987 458,95
     
Personalkostnader   -4 338 32,97  -4 093 075,44
Avskrivningar          -5 74,32         -2 169,56
Övriga kostnader -2 503 263,40  -1 996 377,17
  -6 847 270,69  -6 091 622,17
  -5 676 881,62  -5 104 163,22
     
Delegationen    
Personalkostnader      -52 460,24       -53 544,19
Övriga kostnader      -18 951,29       -28 234,49
       -71 411,53       -81 778,68
     
Tidskriften Kuntatyönantaja    
Intäkter     127 192,60      138 175,00
Personalkostnader      -51 438,77       -44 454,60
Övriga kostnader      -85 498,08       -81 786,16
         -9 744,25        11 934,24
        
     
Publikationsförsäljning    
Intäkter       29 887,39      822 226,65
Övriga kostnader        -3 160,00     -178 728,24
       
      26 727,39

    643 498,41

     
Arbetslivsutveckling i kommunsektorn    
Intäkter     322 358,81      354 753,13
Personalkostnader    -188 989,33     -152 460,46
Övriga kostnader    -371 128,95     -245 267,24
     -237 759,47       -42 974,57
     
CEEP    
Intäkter       71 839,82        71 604,68
Övriga kostnader      -71 839,82       -71 604,68
                 0,00                 0,00
     
3. TILLFÖRDA MEDEL 2019 2018
     
Förskott på betalningsandelar  -4 807 648,18  -3 706 460,00
Kommunernas betalningsandelar   5 969 069,48   4 573 483,82
Tilläggsuppbörd (+)/återbäring (-)   1 161 421,30      867 023,82
     
4. AVSKRIVNINGAR    
     
Anläggningstillgångarna avskrivs i sin helhet under anskaffningsåret på grund av
att de kommunvisa betalningsandelarna utjämnas varje räkenskapsår.
   
Maskiner och inventarier         5 974,32          2 169,56
     
5. ANSVARSFÖRBINDELSER    
     
Pensionsskyddet för KT:s anställda sköts
via Kommunernas pensionsförsäkring.
   
     
6. SPECIFIKATION ÖVER PERSONALKOSTNADERNA 2019 2018
     
Löner   3 622 459,85   3 376 616,02
Arvoden, delegationen        47 208,00        51 710,85
Arvoden, övriga        69 612,50        54 229,10
Pensionskostnader      785 060,26      731 523,23
Övriga lönebikostnader      106 580,70      129 455,49
    4 630 921,31   4 343 534,69
     
Antal anställda i genomsnitt         61        55
     

Noter till balansräkningen

   
     
7. RESULTATREGLERINGAR 2019 2018
     
Betalningsandelar av kommunerna   1 161 421,30      867 023,82
Extern projektfinansiering      283 728,82      176 779,24
Övriga aktiva resultatregleringar      106 536,28      157 046,49
    1 551 686,40   1 200 849,55
     
8. AVSÄTTNINGAR    
     
Avsättning för arbetsgivarens tilläggspensioner     417 700,00      433 700,00
   
     
9. RESULTATREGLERINGAR    
     
Semesterlönereserv     762 991,48      777 117,88
Skuld till Kommunförbundet     290 088,85                 0,00
Övriga passiva resultatregleringar       66 034,91        88 129,59
    1 119 115,24      865 247,47

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF:S STYRELSE

Räsänen Joona
styrelseordförande
Rautio Sari
1:e vice styrelseordförande
Kankaanniemi Toimi Kokko Annika
Korhonen Martti Lehtonen Harri
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa Lumela Meri
Lyly Lauri Nylander Mikaela
Rantanen Tuomas Rautava Risto
Sankelo Janne Taponen Merja
Tölli Tapani
2:e vice styrelseordförande
Minna Karhunen
Verkställande direktör

REVISIONSANTECKNING

En revisionsberättelse har avgetts idag.

Helsingfors, den 23 april 2020

KPMG Oy Ab
CGR-sammanslutning

Heidi Vierros
CGR