Kommunikationsåret 2019

KT:s kommunikation handlade långt om vård- och landskapsreformens framskridande och främjandet av målsättningarna med regeringsprogrammet. Även den krackelerande arbetsfreden och avtalsperiodens slut som närmade sig krävde aktiv kommunikation såväl i offentligheten som till kommunerna och samkommunerna. I slutet av verksamhetsåret började man förbereda en förnyelse av både KT:s och tidskriften Kuntatyönantajas grafiska profil. 

Kommunikationskanaler

De centrala kommunikationskanalerna är KT:s nättjänster (kt.fi och kt.fi/sv), tidskriften Kuntatyönantaja och dess webbsidor (kuntatyonantajalehti.fi). 
KT publicerade därtill liksom tidigare regelbundet nyhetsbrev, cirkulär, meddelanden till kontaktpersonerna och media, och dessutom uppdaterade man nyheter och anvisningar på webbplatsen, skrev bloggar, filmade in videor och laddade upp olika publikationer.

Förutom webbplatsen utnyttjades också de sociala mediekanalerna brett, för vilket Twitter, LinkedIn och YouTube användes. På mässor, seminarier, utbildningsevenemang och nätverkstillställningar ordnades olika presentationsavdelningar och -evenemang. 

KT var även aktiv på olika mässor, seminarier, utbildningsevenemang och nätverkstillställningar. 

Tidskriften Kuntatyönantaja

Facktidskriften Kuntatyönantaja utkommer sex gånger per år. Tidskriften är avsedd för kommunsektorns beslutsfattare, ledning, förmän och anställda inom personalförvaltningen, och den fokuserar på arbetsgivarverksamheten och -intressebevakningen. Artiklarna erbjuder information och material för arbetsgivarbeslut som behövs i förmansarbetet och lyfter fram god personalledning, förmansarbete och arbetsgivarpolitik som görs i kommunerna och samkommunerna. 

Tidskriftens upplaga är cirka 7 000 stycken och den postas ut till cirka 5 000 adresser. Tidskriften är avgiftsbelagd – priset på en prenumeration är 45 euro per år. Kuntatyönantaja har dessutom en omfattande utdelning av gratisexemplar till intressentgrupper och samarbetspartner. År 2019 var tidskriftens 45 utgivningsår. 

Varje nummer av tidskriften Kuntatyönantaja har ett tema som granskas mångsidigt ur olika synvinklar. Under verksamhetsåret var temana Kommuner och företag, Arbetshälsa, Kommunarbetsgivaren i Europa, En god arbetsgivare, Förmansarbete och Den kommunala ekonomin. 

En del av artiklarna i Kuntatyönantaja publiceras enligt tema på tidskriftens webbsidor och genom att länka till annat lämpligt material på webbsidorna. Det omfattande artikelarkivet på tidskriftens webbsidor sträcker sig till år 2011. Tidskriftens webbsidor hade över 102 000 enskilda besökare och cirka 140 000 sidladdningar gjordes under verksamhetsåret. 

Publikationer

KT publicerar enligt behov avtalsböcker, handböcker, utredningsrapporter eller broschyrer. Under verksamhetsåret publicerades en statistikfolder om lönerna och personalen i kommunsektorn samt en handbok om förändringsledning.

  • Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019: Statistikuppgifterna i foldern Lönerna och personalen i kommunsektorn baserar sig huvudsakligen på Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn i oktober 2018. Foldern är avgiftsfri och den kan laddas ner som PDF-publikation eller beställas i tryckt format från KT:s webbutik. Foldern utkom även på svenska. 
  • Onnistu muutoksessa (lyckas i förändring): Handboken ur KT:s publikationsserie God praxis inom personalledning är ett arbetsredskap för förändringsledning. God förändringsledning syns i verksamhetsresultaten och personalens välmåga.  Den tryckta handboken är avgiftsbelagd och kan beställas genom KT:s webbutik. Handbokens pdf-publikation kan laddas avgiftsfritt via KT:s webbutik. 

Information och nyheter 

På KT:s webbplats publicerades en nyhet eller ett meddelande i genomsnitt varannan arbetsdag. Till media sändes under året 17 meddelanden, vilka handlade bland annat om kommunsektorns löner, arbetsmarknadsorganisationernas ställningstaganden, arbetskonflikter, vård- och landskapsreformen samt regeringsprogrammets målsättningar. Under verksamhetsåret gav KT:s arbetsmarknadsdirektör och sakkunniga också åtskilliga intervjuer åt medierna gällande dessa och andra ämnen. 

På webbsidorna publicerades därtill sammanlagt 112 nyheter, som bredare och mera allmänt behandlade aktuella ärenden inom kommunsektorn.  

Webbpublicering

KT:s nättjänst besöktes av cirka 97 600 enskilda besökare per månad. Sammanlagt besöktes sidorna i medeltal 128 600 gånger per månad. Det totala antalet sidladdningar under verksamhetsåret var över fem och en halv miljoner. Det genom tiderna största besökarantalet på webbplatsen registrerades i januari 2019, då sidorna besöktes över 168 400 gånger.

De elektroniska avtalsböckerna, cirkulären och anvisningarna i anslutning till avtalsrådgivningen samt vanliga frågor med svar var det mest populära och använda innehållet på webbplatsen. Även statistiken över kommunsektorns löner intresserade användarna. Under 2019 publicerades exempelvis omfattande anvisningar angående kommunorganisationernas samarbetsförfarande på webbplatsen.

Underhållet och utvecklingen av webbplatsen fortsattes under verksamhetsåret i likhet med tidigare år. Det viktigaste i utvecklingen var att förbättra tillgängligheten, eftersom vi förberedde oss på att de nya tillgänglighetskraven skulle träda i kraft.
 

Besöken på webbsidorna åren 2017, 2018 och 2019

Blogg

KT publicerade elva egna blogginlägg på sin webbplats. Inläggen behandlade aktuella teman i anslutning till arbetsmarknaden och ledarskap. Blogginlägg skrevs av KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen och experterna Mika Juutinen, Aija Tuimala och Jouko Hämäläinen. Av KT:s blogginlägg var läsarna mest intresserade av Jouko Hämäläinens blogginlägg som behandlade avtalet man nått i de fortsatta förhandlingarna om pensionsreformen.

Mässor och evenemang

KT:s viktigaste evenemang var arbetsmarknadsseminariet i Tammerfors i maj och KT:s arbetsmarknadsseminarium som ordnades i samband med Kommunmarknaden i september. 
Tillsammans med kommunsektorns huvudavtalsorganisationer och Tammerfors stad arrangerar KT vartannat år ett gemensamt arbetsmarknadsseminarium i Tammerfors. År 2019 samlade evenemanget i Tampere-talo över 600 personer som bestod av den högsta ledningen, ledning och experter från personalförvaltning och andra sektorer samt förtroendemän och andra personalrepresentanter från kommuner, samkommuner och andra kommunala organisationer.

Temat för arbetsmarknadsseminariet var förändring i arbetslivet. Den mest emotsedda delen i programmet var det traditionella samtalet mellan KT och cheferna för huvudavtalsorganisationerna. Övriga ärenden omfattade bland annat aktuella ärenden gällande arbetsmarknaderna, värderingen av arbetets svårighetsgrad och vård- och landskapsreformen.

I KT:s egna traditionella arbetsmarknadsseminarium i samband med Kommunmarknaden i september deltog cirka 300 personer på plats och via nätet följdes programmet av cirka 100 personer. På programmet för arbetsmarknadsseminariet fanns en översikt av utgångspunkterna för arbetsmarknadsförhandlingarna samt hälsningar till budgetmanglingen. Dessutom diskuterades vikten av att sammanfoga pensionssystemen och metoder för att säkerställa tillgången på arbetskraft inom kommunsektorn.

KT betjänade även på sin egen avdelning under Kommunmarknaden och ordnade ett flertal informationsinslag om bland annat arbetarskydd, ledarskap och utveckling av arbetslivet och kompetens. Även KT:s kommunikation ordnade sitt eget seminarium, där kommunikationschef Teuvo Arolainen granskade kommunikationen under arbetskonflikter tillsammans med Jukka Koivisto, äldre rådgivare vid kommunikationsbyrån Kaiku Helsinki.

KT:s sakkunniga betjänade på en egen mässavdelning på FCG:s ekonomi- och finansforum. Dessutom deltog de sakkunniga i ett flertal utbildnings- och nätverksträffar inom branschen arrangerade av samarbetspartner. 

Nyhetsbrev och informationsmeddelanden till kontaktpersonerna

I KT:s nyhetsbrev framförs aktuella arbetsmarknadsnyheter från kommunsektorn och det påminns om KT:s utbildningar och evenemang samt om de nyaste artiklarna ur tidskriften Kuntatyönantaja som publicerats på nätet. Under verksamhetsåret ökades utdelningen av nyhetsbrev, som utkommer cirka en gång per månad. Under året sändes tio nyhetsbrev och därtill sändes fyra Vi rekommenderar-brev, där enskilda aktuella ämnen och evenemang behandlades, såsom KT:s målsättningar för regeringsprogrammet i januari eller aktualitetsseminariet för ledarskap inom social- och hälsovården i november.   

Nyhetsbrevet kan fritt beställas. År 2019 utdelades det till cirka 3500 prenumeranter. Det mest lästa nyhetsbrevet var 9/2019 (30.10.2019), där det berättades om tillämpningen av den nya arbetstidslagen och KT:s utlåtande om vårddimensioneringen.  

KT gav ut 14 cirkulär. Med cirkulären förmedlas aktuell kunskap om avtal och arbetsmarknadsärenden till kommuner och samkommuner. Cirkulären publiceras på webbplatsen kt.fi och information om utgivningen skickas per e-post till kontaktpersonerna i kommuner och samkommuner. 

Under året sändes 29 informationsmeddelanden till KT:s kontaktpersoner per e-post. Mängden ökade ytterligare i jämförelse med året innan. Informationsmeddelandena skickas till utnämnda KT-kontaktpersoner i kommunerna, vilka koordinerar personalärenden, ser till att tjänste- och arbetskollektivavtalen verkställs och att den gemensamma linjen efterföljs vid tillämpning av avtalen i kommuner och samkommuner. Det finns sammanlagt cirka 600 kontaktpersoner och ersättare för dem. 

Sammanlagt 11 HR-info-nyhetsbrev skrevs under verksamhetsåret till HR-nätverkets medlemmar. HR-nätverket samlar kommunsektorns arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalärenden. Nätverkets målsättning är att utveckla personalledning, dela med sig av god praxis och stödja förändringsledning i reformer. Nyhetsbrevet utdelas till cirka 450 personer. 

Sammanlagt gjordes nio stycken av nyhetsbrevet KT informerar arbetarskyddschefer. Nyhetsbrevet utdelas sammanlagt till cirka 500 personer. Dessa är kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer, personer som sköter arbetarskyddschefsuppgifter eller är arbetsgivarrepresentanter som är intresserade av arbetarskydd.  

Sociala medier och videor 

Av de sociala mediekanalerna använder KT huvudsakligen Twitter @Kuntatyönantaja, som utnyttjas för att förmedla och följa med aktuell information. De mest populära inläggen handlade om KT:s utredningar samt andra aktuella ämnen. Kunteko-galan och arbetarskyddets lilla handbok om en stor sak lyftes fram i KT:s Twitter-flöde.

KT Kommunarbetsgivarnas verksamhet och aktuell information presenterades även på video, av vilka det gjordes fler än tidigare under verksamhetsåret. De sexton olika videorna köptes som köptjänst av professionella eller producerades själva. Dessutom publicerades bandinspelningar från arbetsmarknadsseminariet.

Videorna publicerades i KT:s nyhetsbrev och på webbplatsen kt.fi, men de kan även ses via YouTube och Dreambroker. De populäraste videorna var de som instruerade om årsarbetstid inom den allmänbildande utbildningen, småbarnspedagogikens arbetstid för planering, utvärdering och utveckling samt verkningarna av den nya arbetstidslagen.