Utredningar som stöd för intressebevakning

Inom KT arbetsmarknadsutredningars kunskapsområde utförs enkäter gällande kommunsektorn. Med dessa samlar man in information som stöd för avtalsförhandlingar och intressebevakning åt arbetsgivarna. En del av enkäterna görs årligen.

KT gör utredningar bland annat om kommunernas och samkommunernas 

  • arbetskraftssituation, 
  • behov av att anpassa personalkostnaderna,
  • användning av avtalsenliga lönepotter, 
  • arbetstider och lönesättning och
  • yrkesmässig fortbildning som arbetsgivaren anordnar.

 
Enkäterna skickas oftast till KT-kontaktpersonerna. De besvaras av kommunernas och samkommunernas arbetsgivarrepresentanter. Kommunerna och samkommunerna besvarar enkäterna tämligen heltäckande. Under verksamhetsåret genomförde KT 14 olika enkäter. De mest betydande av dem presenteras här nedan.

Förfrågan om anpassning av personalkostnader 2019 och 2020

Kommunernas och samkommunernas arbetskraftskostnader och förvaltningen av dem har följts upp sedan 1990-talet. Med årligen återkommande förfrågningar utreds bland annat personalmängdens utveckling, permitteringar och andra sparåtgärder. Under verksamhetsåret utreddes situationen gällande anpassningsåtgärderna år 2019 samt en uppskattning för år 2020. Ekonomiska balanseringsprogram har blivit vanligare i kommuner och samkommuner. Gällande personalkostnader söker man inte inbesparingar med kortsiktig verkan, utan ekonomin planeras för flera år framåt. Anpassning av ekonomin är en del av vardagen inom personalledning.

Kommunala anställdas yrkesmässiga fortbildning

Årligen insamlas information om yrkesmässig fortbildning som kommunarbetsgivarna ordnar åt personalen inom social- och hälsovården. I verksamhetsårets utredning begärdes för tredje gången även utbildningsuppgifter för övrig personal. Under verksamhetsåret kartlades yrkesmässig fortbildning som ordnades år 2018. Med utredningarna erhölls information om hur stor del av personalen som deltar i utbildning, hur olika yrkesgrupper deltar i utbildning och hur många yrkesmässiga utbildningsdagar som getts. 

Utredningar om kommunsektorns arbetskraftssituation

Arbetskraftssituationen för sjukhusläkare och -tandläkare utreddes per läkargrupp. Utredningen görs varje år. Arbetskraftssituationen gällande andra yrkesgrupper inom social- och hälsovårdsbranschen utreddes separat. Denna utredning görs vartannat år. 

Utredning om användningen av den lokala justeringspotten

Inom kommunsektorn fanns en lokal justeringspott från 1.1.2019 som gällde alla avtalsområden. KT redde ut användningen och allokeringen av den lokala justeringspotten. I merparten av kommunerna och samkommunerna baserade sig beslutet om användningen av justeringspotten på samförstånd mellan arbetsgivaren och löntagarorganisationerna, och endast sällan på arbetsgivarens ensidiga beslut.

Arbetsgivarutredningar som grund för utveckling av avtalsbestämmelser

Avtalsbestämmelserna i kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal utvecklas i arbetsgrupper, som man avtalar om i avtalsförhandlingarna. Under verksamhetsåret kartlades kommunarbetsgivarnas behov med ett flertal enkäter till grund för utvecklingsarbetet.

Statistiken ger noggranna beräkningar gällande kommunsektorn

Den huvudsakliga källan för statistiken gällande kommunsektorn var kommunsektorns lönestatistik som Statistikcentralen samlat in och som uppdateras en gång per år. Dessutom gör KT egna förfrågningar, genom vilka information om kommunorganisationerna som arbetsgivare samlas in och preciseras. 
 
Statistik gällande kommunsektorn har producerats under många år. Årligen publiceras Kommunsektorns löner och statistik. Statistikuppgifterna baserar sig på Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn från oktober 2018, som preciseras med material som samlas in från kommunerna. Medelinkomsten inom kommunsektorn var 3 215 euro per månad. I kommunernas och samkommunernas tjänst fanns 421 000 personer. 

Animering av statistiken: