Arbetsmarknadsdirektören har ordet

Riksdagsvalet 2019 

KT:s delegation fastställde målsättningarna för regeringsprogrammet och KT strävade efter att påverka innehållet i regeringsprogrammet på många sätt, både direkt och indirekt, bland annat genom centralorganisationernas gemensamma turné Ääni työlle. 

Många för KT viktiga saker togs med, bland annat sammanslagningen av pensionssystemen, sysselsättningen och revidering av socialskyddet samt tillgången på kunnig arbetskraft. I regeringsprogrammet beaktades arbetsmarknadscentralorganisationernas gemensamma förslag för att förbättra sysselsättningen och förlänga arbetskarriärerna.

Arbetsmarknadscentralorganisationerna slöt i juni ett avtal om familjepensioner och höjande av åldersgränsen för det så kallade pensionsröret till 62 år. Åtgärderna som skrevs in i avtalet ska stödja regeringens mål att förbättra sysselsättningen med cirka 6 000 personer. 

Ny regering

Regeringen Antti Rinne och sedermera Sanna Marin byggdes på SDP, Centern, De Gröna, Vänsterförbundet och SFP. 

De politiska och olagliga strejkerna minskade 2019, men försvann inte helt. På grund av samarbetsförhandlingarna som inleddes i kommunerna på hösten upplevde man en del olagliga arbetskonflikter inom kommunsektorn som riktade sig mot arbetsgivarens direktionsrätt. Nu har även arbetsdomstolen fastställt att arbetskonflikterna var olagliga.

Trepartslagberedningen ökade, dvs. arbetsmarknadsorganisationerna togs allt tätare med i det samhälleliga beslutsfattandet.

Det finns stora ärenden på ärendelistan, såsom familjeledighetsreformen och utvecklande av tjänster för de äldre.

Sammanslagning av pensionssystemen skrevs in i regeringsprogrammet

Arbetsgruppen som begrundat olikheterna i pensionssystemen blev klar med sin rapport i slutet av året. Enligt den är det ändamålsenligt att sammanfoga pensionssystemen enligt det program som gruppen gjort upp. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet tillsatte på sommaren en trepartsarbetsgrupp för att bereda en sammanslagning av kommunsektorns och den privata sektorns pensionssystem. KT deltar i detta arbete och sammanslagningen av pensionssystemen stödjer KT:s långsiktiga mål att sänka kommunernas och samkommunernas pensionsförsäkringsavgift till samma nivå som privata sektorns.

Vård- och landskapsreformen skulle ha trätt i kraft i början av 2020

Regeringen Juha Sipilä blev inte klar med vård- och landskapsreformen som länge hade förberetts. Den skulle ha inneburit stora personalöverföringar och en omvälvning av avtalssystemet. Samtidigt framflyttades KT:s självständighet. Regeringen Rinne inledde beredningen på nytt och regeringen Marin har fortsatt med det. KT-lagen är med i beredningen och framskrider.

Avtalsförhandlingarna inleddes

Under året kunde man se att kommunsektorns förhandlingar kommer att bli svåra. Trots allt blev den kommunala ekonomin djupt förlustbringande 2019, varför permitteringar och samarbetsförhandlingar, som vanligtvis är sällsynta inom kommunsektorn, blev vanligare i slutet av året. Flera kommuner kämpade med en svår ekonomisk situation som bland annat syntes i mängden samarbetsförhandlingar. KT informerade om att man i den ovanligt svåra ekonomiska situationen borde främja att söka lösningar som baserar sig på lokala avtal om man vill trygga arbetsplatser.

Arbetsgivartjänster 

KT:s experter svarade inom e-postservicen på cirka 7000 frågor som kommit från arbetsgivare och utbildade över 3000 arbetsgivarrepresentanter. Andelen frågor till vår e-postservice som gällde förfaranden i anslutning till samarbetsförhandlingar ökade i slutet av året. KT publicerade anvisningen Kunta-alan yhteistoiminta tutuksi (Lär känna samarbetet i kommunsektorn) på nätet, där man berättar om spelregler och praxis i anslutning till samarbete och samarbetsförhandlingar.

Nätverk och projekt

Bland utvecklingsprojekten fortsatte Kunteko i enlighet med sitt arbetsprogram. På våren 2019 inleddes projektet Soteliiderit, genom vilket KT vill stödja social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. 

KT följer förändringarna i arbetslivet tillsammans med organisationerna. De första resultaten från uppföljningen erhölls redan. KT:s och organisationernas distansarbetsgrupp, som man kommit överens om i avtalen under verksamhetsåret, färdigställde sin rapport. KT deltog aktivt i förhandlingarna i EU-arbetsgrupperna gällande digitalisering och förändringar i arbetslivet, kompetens, jämställdhet, familjeledigheter, arbetstider och andra saker som är viktiga för Finlands offentliga sektor.

På byrån fortsatte genomförandet av ett kundhanteringssystem och förberedelserna för KT:s 50-årsjubileum inleddes.

Jag vill tacka KT:s personal för en professionell och kunnig arbetsinsats. Jag tackar även KT:s delegation och de olika arbetsgivarnätverken för ett gott samarbete.
 

 

Målsättningarna för regeringsprogrammet

Det är KT:s uppgift att sköta kommunarbetsgivarnas intressebevakning och därför strävade KT efter att påverka det regeringsprogram som formades under våren.

Förändringar i arbetslivet

På våren genomfördes den första uppföljningsomgången av förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn.

Från beredningen av vård- och landskapsreformen till samarbete

Inom det nya regeringsprogrammet beslutade man att fortsätta bereda vård- och landskapsreformen via de nuvarande organisationerna och genom utveckling av innehåll och tjänster.

Pensionssystemen

Arbetsgruppen som utreder en sammanslagning av pensionssystemen fortsatte sitt arbete under verksamhetsåret. Gruppen skulle ha sin rapport färdig på sommaren 2018, men på grund av arbetets omfattning...