Förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter inledde, som den första branschen i Finland, en uppföljning av förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn. På våren genomfördes den första uppföljningsomgången. 

Baserat på berättelser av kommunorganisationernas ledning, utvecklare och personal formade man en helhetsbild av förändringarna i arbetslivet och vad man för närvarande planerar på arbetsplatserna inom olika branscher. Över tusen yrkespersoner och experter inom kommunsektorn deltog i gruppsamtalen och uppföljningsenkäten.  

Med förändringar i arbetslivet avses en förändring mot ett nytt och mångsidigare arbetsliv som sker under år och årtionden. Förändringarna i arbetslivet ändrar innehållet i arbetena, verksamhetssätten och arbetets organisering. Även det kunnande som behövs ändras. När nya yrken och uppgifter uppstår försvinner en del av de tidigare uppgifterna eller övergår att skötas på annat sätt.   

Med hjälp av uppföljningsresultaten har man försökt lyfta fram betydelsen av det offentliga arbetet och arbetsplatsernas verklighet i arbetslivsförändringen samt söka redskap för att utveckla det kommunala arbetet och skapa en gemensam intressebevakning. En verkningsfull och kostnadseffektiv offentlig sektor som ständigt utvecklas är lika viktig för Finland och medborgarna som exportsektorns framgång.  

Resultaten från den första uppföljningsomgången erhölls 

Förändringen är större än förväntat 

Förändringarna i arbetslivet framskrider snabbare än förväntat inom kommunsektorn. Förändringarna i innehållet och i verksamhetssätten i arbetena syntes klart inom alla branscher och yrkesgrupper. Med verksamhetssätt avses hur man arbetar tillsammans med andra människor och hur man utnyttjar digitalisering och annan ny teknologi i arbetet. Betydande ändringar i arbetet hade även orsakats av förändringar i klientelets behov, till exempel i hemvård och grundskolor. Dessutom hade lagändringarna åstadkommit stora ändringar inom de offentliga sektorerna, exempelvis yrkesutbildningsreformen.  

Enbart teknologin ändrar inte innehållet eller verksamhetssätten i arbetet 

Överraskande framträdde förändringarna i arbetslivet tydligast i uppföljningsresultaten just som förändringar i innehållet och verksamhetssätten i arbetet, inte så mycket till exempel som ibruktagande av digitalisering. Det är först tillämpning av ny teknologi och förnyelse av tillhörande verksamhetssätt som ger den eftertraktade nyttan.  Ibruktagande av nya verksamhetssätt och teknologier bedömdes typiskt vara av stor eller mycket stor betydelse för klienterna och personalen.

Enligt resultaten ska man vid reformer lyssna på ledningen, förmän och personalen. Ett gott ledarskap och förmansarbete samt arbetstagarnas delaktighet behövs. Människan – klienten och arbetstagaren – ska lyftas i centrum av förändringar i arbetslivet och teknologin när man vill lyckas.  

Plock ur resultaten branschvis: Vad skulle du lyfta fram som den mest betydelsefulla nya aspekten i förändringarna i arbetslivet?

Biblioteken

•    Meröppna bibliotek 
•    Ökad digital vägledning, användning av digitala material och utnyttjande av digitalisering 

Hemvård för de äldre 

•    Multiprofessionalitet: I hemvården arbetar företrädare för många yrken, för att man ska kunna föra nödvändig service och vård ända hem 
•    Personalen får distanskontakt med klienten 
•    Personalen deltar aktivt i utvecklandet av sitt eget arbete och tjänsterna 
•    Klientinformation i realtid ökar säkerheten och förbättrar kvaliteten på servicen 
•    Hemvårdens klient kan själv välja de digitala tjänster som passar hen bäst och klienten stöds i användningen av dem 

Social- och hälsovårdscentraler 

•    Möjlighet till distanskontakt, till exempel tidsbokning, hälsorådgivning och förnyande av läkemedelsrecept är även möjliga via nätet 
•    Processer och vårdkedjor har beskrivits och de utvecklas att fungera bättre ur patient- och hälsosynvinkel 
•    Samarbete: Läkare, vårdare, socialvårdens personal och övrig personal funderar tillsammans hur tjänsterna ska säkerställas för regionens befolkning och hur de ska utvecklas för att fungera bättre för klienterna 

Sjukhus 

•    Samarbetskulturen som en garanti för god vård 
•    Artificiell intelligens bidrar med att övervaka tidiga symtom, diagnosticera sjukdomar, ge råd angående hälsosamma levnadsvanor och uppmuntra till dem 
•    ”Arbetsplatsen har en atmosfär som är positiv till utveckling! Det är svårt att utveckla om förändringsmotståndet är stort och man motsätter sig allt. Då förblir ändringarna på papper och i promemorior, och blir inte på riktigt en del av vardagens fältarbete. I en atmosfär som är positiv till utveckling är det härligt att arbeta!” 

Socialarbete

•    Ett fungerande samarbete mellan olika aktörer: Vi gör en för alla aktörer gemensam serviceplan för klienten som svarar mot de utmaningar och resurser i livshanteringen som hen själv definierat. Planen genomförs multiprofessionellt 
•    Förebyggande socialarbete: Man har satsat kännbart på förebyggande socialarbete, till exempel i uppfostrings- och familjerådgivningar, barnskyddet, småbarnspedagogiken och skolorna 
•    Tjänsterna förs dit där människorna finns (t.ex. uppsökande ungdomsarbete på gator och på nätet) 

Grundskolor 

•    Användning av digitala kunskaper och undervisning i användning 
•    Att bättre beakta elevens styrkor och förmågor (och behovet av vägledning och stöd) i undervisningen och resurseringen 
•    Barnens delaktighet och ansvarstagande angående den egna inlärningen 
•    Elevvårdens tjänster med låg tröskel  
•    Tvålärarsystem, exempelvis pararbete som förnyar den traditionella modellen med att undervisa ensam 

Yrkesutbildning 

•    Digitala läroinnehåll och plattformar används. De möjliggör även studier vid sidan av arbete utan plats- och tidsbundenhet 
•    I stället för hela examina avläggs allt oftare delar av en examen 
•    Vägledning och/eller undervisning ordnas även på sommaren och utanför tjänstetiden

Gymnasier 

•    Undervisning enligt tvålärarsystem och pararbete, som är undervisningsmetoder som väsentligt avviker från det traditionella 
•    Nya undervisningsmetoder och inlärningssätt 
•    Artificiell intelligens eller undervisningsprogram med spel, som erbjuder omedelbar respons på inlärningen 
•    Samarbete med andra läroanstalter, högskolor och arbetslivet 
•    Digitalisering som helhet 

Ett innovativt kommunarbete i utveckling 

•    Utveckling tillsammans: ledningen, förmännen och personalen utvecklar tillsammans 
•    Ledningens stöd: Vi har lov att utveckla och lov att misslyckas, och ledarskapet stödjer utvecklingen 
•    En förbättrad klientupplevelse: verksamhetsprocesserna och servicekedjorna utvecklas för att bli bättre för klienten och/eller ur effektivitetssynvinkel 
•    Ny teknologi: Vi överlägger fördomsfritt nya slag av verksamhetsmetoder, som möjliggörs av digitalisering och ny teknologi 
•    Ta hand om personalen: När vi utvecklar kommunarbetet tar vi samtidigt hand om personalens välmåga 

Klientorienterade kommunala tjänster 

•    Vi ser till att klientens känsla av värdighet bevaras och att klientens individuella behov och önskemål beaktas när vi fattar beslut som gäller hen. 
•    Jämställdhet: Oberoende av klientens livsskede och -situation kan yrkespersonerna fungera i interaktion med hen så att båda blir hörda. 
•    En god växelverkan och bekämpning av byråkratin: Vi lyssnar på klientens feedback och utvecklingsförslag. 
•    Digitala tjänster utvecklas för att förbättra tillgången på tjänster. 
•    Digitala tjänster utvecklas för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i tjänsterna. 
•    Öppenhet och kommunikation: Besluten som fattats motiveras för klienten, också det att inget görs åt saken. När tjänsterna utvecklas kommunicerar vi vad vi håller på att göra. 

Mångsidiga arbetsgemenskaper 

•    Vi bygger medvetet attraktiva och till atmosfären goda arbetsgemenskaper, som det går bra att ansluta sig till 
•    Vi satsar på introduktion samt på ett gott mottagande och en god vägledning för nya arbetstagare, praktikanter och studerande 
•    Vi satsar på sammanjämkning av arbete och det övriga livet 

Alla resultat finns samlade på KT:s webbplats. Bland resultaten finns till exempel 21 beskrivningar av hur förändringarna i arbetslivet framskridit inom olika branscher och teman.  

Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet fortsätter 

Förändringarna i arbetslivet är inte på väg att upphöra. Många av de mest betydande verkningarna på arbetet av ny teknologi, såsom artificiell intelligens och robotar, har vi ännu framför oss. Förändringarna i arbetslivet fortskrider på olika sätt i olika funktioner och yrken.  

Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet och experternas möten fortsätter. Resultaten från uppföljningen granskas i arbetsmarknadsparternas gemensamma arbets- och förhandlingsgrupper. Följande större uppföljningsomgång har planerats att genomföras 2021.