Sammanslagningen av pensionssystemen fortskrider

Trepartsarbetsgruppen som utrett olikheterna i pensionssystemen 2017–2019 upprättade en rapport, enligt vilken det är möjligt och ändamålsenligt att sammanfoga pensionssystemen enligt det uppgjorda programmet. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet tillsatte på sommaren en trepartsarbetsgrupp för att bereda en sammanslagning av kommunsektorns och den privata sektorns pensionssystem.

Som arbetsgruppens medlemmar finns representanter förutom för KT även för de andra arbetsmarknadscentralorganisationerna EK, FFC, STTK och Akava samt för social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Ordinarie experter i arbetsgruppen är Pensionsskyddscentralen, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Keva, en representant för de privata arbetspensionsförsäkringsbolagen och Finlands Kommunförbund.  

Arbetsgruppens mål är att även arbetstagarna inom kommunsektorn ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) genom en sammanslagning av pensionssystemen. Den del av de kommunala arbetstagarnas pension som motsvarar ArPL skulle överföras till ArPL-systemet och en ny ArPL-pensionsanstalt skulle grundas för att verkställa denna del, en så kallad ArPL-Keva. 

Efter sammanslagningen av pensionssystemen skulle pensionsskyddet i princip regleras enligt lagen om pension för arbetstagare. Sammanslagningen av systemen avser man genomföra kostnadsneutralt, så att inte kostnadsbelastningen för de aktörer som svarar för finansieringen av systemen ändras vid en långsiktig granskning. 

Arbetsgruppens mandatperiod började den 19 augusti och varar till slutet av 2021. Under arbetsgruppens mandatperiod ska tidpunkten för sammanslagningen av pensionssystemen avgöras. Sammanslagningen av pensionssystemen stödjer KT:s långsiktiga mål att sänka kommunernas och samkommunernas pensionsförsäkringsavgift till samma nivå som den privata sektorns.

Pensionsavtal som stödjer en förstärkning av sysselsättningen

Arbetsmarknadscentralorganisationerna KT, EK, FFC, STTK och Akava nådde i juni ett förhandlingsresultat om förslaget att göra lagändringar och utredningar angående pensionsförmåner samt att utveckla verksamheten. Åtgärderna i enlighet med avtalet stödjer regeringens mål att öka sysselsättningen med cirka 6 000 personer. 

Inom det så kallade pensionsavtalet kom man överens om att föreslå pensionspolitiska åtgärder för regeringen, såsom inledande av lagstiftningsberedning för att revidera familjepensionen samt genomföra en lineär modell för delinvalidpensionerna. Dessutom avtalade man om en utredning gällande invalidpensionernas och den yrkesinriktade rehabiliteringens verkningsfullhet, samt att inleda arbetet för att sammanfoga de kommunala och privata pensionssystemen. 

Angående utkomstskyddet för arbetslösa fattade man beslut om en höjning av den lägsta åldersgränsen för rätt till arbetslöshetsskyddets tilläggsdagar med ett år, så att gränsen blir 62 år för dem som är födda 1961 och senare. Dessutom kom man överens om att arbets- och näringstjänsternas resurser ökas och riktas även till äldre i begynnelseskedet av arbetslösheten. Inom arbetsrätten återbördas arbetsgivarens anmälningsplikt till arbets- och näringstjänsterna i uppsägningssituationer och några ändringar görs i arbetarskyddslagen. Därtill inleds en tvåpartsberedning om minskning och undvikande av belastningsfaktorer i arbetet. 

Arbetsgivarens självrisk för kostnaderna för tilläggsdagar beslutade man ändra så att slutåldern stiger i förhållande till höjningen i den lägsta åldersgränsen för tilläggsdagar. I utkomstskyddet för arbetslösa och sjukförsäkringen görs ändringar som motsvarar höjningen i den lägsta ålderpensionsåldern, dvs. den övre åldersgränsen för dessa försäkringar stiger på motsvarande sätt.