Vi utvecklar arbetslivet tillsammans 

Inom arbetslivsutveckling är samarbete i olika nätverk och tillsammans med olika partner viktigt. 

Viktiga nätverks- och samarbetspartner var förutom kommunsektorns huvudavtalsorganisationer bland andra Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, social- och hälsovårdsministeriet och Keva. 

Att arbeta tillsammans skapar en stark grund för nytt samarbete, vilket projektet Soteliiderit som startade under våren är ett gott exempel på. KT:s projekt Soteliiderit fortsätter arbetet som nätverket för vård- och landskapsreformens HR-ansvariga beredare inledde med uppgift att stödja social- och hälsoarbetsgivarnas förändringsledning, strategiska personalledning och utvecklingsarbete. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna inom social- och hälsovården.   

De kommunala organisationerna främjar kommunledning  

De kommunala organisationernas ömsesidiga samarbete utvecklas via Kuntayt5-verksamheten. Till Kuntayt5-gruppen hör KT, Avainta Arbetsgivarna rf, Finlands Kommunförbund, Keva och Kommunfinans. 

I mars ordnade aktörerna tillsammans redan för femte gången forumet för kommunernas företags- och koncernledning och i november startade det femte ledarskapscoachande EKJ-programmet för förmän inom kommunsektorn.  

Ledarskapsutvecklandet inom kommunkoncernerna bland mångahanda utmaningar främjades genom att genomföra projektet Toimintakykyiset kuntakonsernit (funktionsdugliga kommunkoncerner).   

Studerande- och läroanstaltsmarknadsföringen som FCG Talent Oy genomförde stöddes för att trygga tillgång på arbetskraft inom kommunsektorn. 

Målet är effektivt fungerande offentliga tjänster som utvecklas 

Arbetslivsutveckling är en betydande del av arbetsmarknadsparternas, dvs. arbetsgivarorganisationen KT:s och de personalrepresenterande huvudavtalsorganisationernas, riksomfattande samarbete. Inom kommunsektorn finns det en stark tradition av samarbete och man eftersträvar ett allt bättre arbetsliv genom samarbete. 

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter är tillsammans aktivt med och främjar utvecklingen av arbetets innehåll, verksamhetsmetoder och organisationssätt. Målet är att effektivt fungerande offentliga tjänster som utvecklas även i fortsättningen kvarstår i centrum av det finländska samhällets konkurrenskraft och välmåga. 

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer inledde på hösten 2018, som den första branschen i Finland, en uppföljning av förändringarna i arbetslivet. På våren erhölls de första resultaten av uppföljningen av förändringarna i arbetslivet. Vid sidan av denna uppföljning pågår bland annat kommun- och landskapssektorns gemensamma utvecklingsprojekt angående arbetslivet, Kunteko 2020, som lyfter fram god praxis och intressanta lösningar i arbetslivet. 

Strategin Arbetsliv 2020 förenade arbetslivsaktörerna

Det riksomfattande projektet Arbetsliv 2020 genomfördes under åren 2013–2019. Projektet baserade sig på en arbetslivsstrategi som upprättats av tre parter och vars syfte var att uppnå Europas bästa arbetsliv. KT deltog aktivt i genomförandet av den nationella strategin Arbetsliv 2020, bland annat i dess styr- och beredningsarbetsgrupper samt via Kunteko-programmet. 

Enligt utvärderingen som gjorts över projektet är det finländska arbetslivet nu på många områden i ett bättre läge än i början av projektet. En viktig förutsättning för att lyckas med genomförandet av projektet var att arbetsmarknadsorganisationerna och andra centrala arbetslivsaktörer hade förbundit sig till det. Inom kommunsektorn fortsätter samarbetet ännu till slutet av 2020 genom KunTeko-programmet. Arbetslivet undergår en ständig förändring och utvecklingsverksamhet i stil med projektet Arbetsliv 2020 behövs för att svara mot förändringarna. 

Ett gemensamt förslag för utveckling av arbetslivet fram till 2030 

Arbetsmarknadsorganisationerna utkom i april med ett förslag om att starta ett utvecklingsprogram för det finländska arbetet. 

Med utvecklingsprogrammet för det finländska arbetet skulle arbetsplatsernas förnyelse stödjas i förändringarna i arbetet och teknologin samt utnyttjandet av digitaliseringen påskyndas. Målsättningen är att förbättra produktiviteten i arbetet och arbetshälsan, påskynda tillväxt och sysselsättning samt främja uppkomsten av nya arbetsplatser och -uppgifter. Målen nås genom att stödja och uppmuntra olika typer av arbetsgemenskaper och nätverk att utveckla kompetensen och nya verksamhetssätt samt genom att förstärka verksamhetskulturer där man har förtroende och utvecklar tillsammans. 

Som grund för programmet uppdateras utvecklingsstrategin för arbetslivet till 2030 tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna, ministerierna med behörighet för arbetslivsfrågor och arbetslivsinstitutionerna, såsom Business Finland, Arbetshälsoinstitutet, ETLA och Löntagarnas forskningsinstitut.  Programmet avses främja de branschvisa förbundens gemensamma och branschöverskridande projekt, med vilka ett högkvalitativt och -produktivt digitalt arbetsliv byggs för framtiden. 

Kommunernas och samkommunernas möjligheter att stödja kompetens och kontinuerligt lärande måste säkerställas

Den arbetsgrupp och styrgrupp för kontinuerligt lärande som undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i februari hade till uppgift att upprätta en beskrivning över verksamhetsmodellen och principerna för kontinuerligt lärande samt att ge förslag hur man kan förstärka incitamenten till studier under karriären, öka planenligheten i kompetensutvecklingen, förbättra sammanjämkningen av arbete och studier samt rikta in utbildning på branscher med digitalisering och förändringar i arbetet.  

Arbetsgruppen kring kontinuerligt lärande föreslog i sin lägesrapport i maj en totalreform av vuxenutbildningen som skulle omfatta alla branscher, utbildningsnivåer och lärandeformer. Vid utvecklingen av det livslånga lärandet måste man säkerställa kommunernas och samkommunernas möjligheter att upprätthålla personalens kompetens och genomföra det kontinuerliga lärandet. KT hade som mål att man under den kommande regeringsperioden skulle bereda ett program för arbetsutveckling som gäller alla branscher och som främjar och påskyndar arbetsplatsernas egna reform- och utvecklingsåtgärder. 

 

Utvecklingsprogram

Under verksamhetsåret fortsatte kommunsektorns program för arbetslivsutveckling KunTeko 2020 och började Soteliiderit

Arbetsgivarnätverk

KT har arbetsgivarnätverk, i vilka arbetsgivarrepresentanter från kommuner och samkommuner deltar.