KT:s arbetsgivarnätverk

HR-nätverket 

HR-nätverket samlar kommunsektorns arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalärenden. Nätverkets målsättning är att utveckla strategisk personalledning, dela god praxis och stödja förändringsledning i reformer.

Nätverkets medlemsantal ökade lite under verksamhetsåret. HR-nätverket har över 400 medlemmar från cirka 170 olika organisationer. 

I HR-nätverket är alla direktörer, sakkunniga och utvecklare som svarar för personalledning eller personalärenden inom kommuner, samkommuner eller kommunkoncerner välkomna. I nätverket ingår experter inom personalledning med olika uppgiftsbenämningar, såsom exempelvis personaldirektörer, -chefer och -experter, förvaltningsdirektörer, anställningschefer, rekryteringsexperter, planerare, kommunsekreterare och utvecklingsdirektörer. Gemensamt för alla medlemmar i nätverket är att de representerar arbetsgivaren och är intresserade av att tillsammans utveckla personalledning.  

På nätverksträffar lär man och förnyar sig 

Till HR-nätverkets verksamhetsmodell hör nätverksträffar, som är idéworkshoppar och informationsinslag. På dessa arbetar man med den nyaste forskningen och förändringar i verksamhetsomgivningen samt lär sig av andras goda praxis. Nätverksmedlemmarna samlas regelbundet på endagsträffar (idéworkshoppar) eller halvdagsträffar (informationsinslag) som ordnas för att lära och fundera på aktuella teman inom personalarbete. Distansdeltagarna beaktas alltid när det är möjligt beträffande innehållet i programmet. 

På HR-nätverkets idéworkshop i februari funderade man på förnyelse av organisationer och personalledningens roll i förändring, framtidens smidiga ledarskap och personalledningens nuläge i kommunerna och samkommunerna både i ljuset av praktiska erfarenheter och forskningsrön. 

Att lyckas i förändring var temat på HR-nätverkets informationsinslag i juni. Informationsinslaget baserade sig på den färska handboken Onnistu muutoksessa (lyckas i förändring). Projektet Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen (Med ett personalorienterat ledarskap mot en lyckad förändring) som leddes av Valmennustrio Oy hade tio deltagande kommunorganisationer som utvecklade sin verksamhet i förändring. Handboken Onnistu muutoksessa, som kan laddas på KT:s webbplats, publicerades utifrån resultaten från projektet. 

På idéworkshoppen i oktober funderade man över hur arbetslivets framtid ser ut inom kommunsektorn. Nätverket behandlade förändringarna i befolkningsstrukturen, verkningarna av förändringarna i arbetslivet och motsättningarna som uppstår i samhället samt personaltillgången inom social- och hälsovårdssektorn och de kommande arbetsmarknadsförhandlingarna.  

Ett nätverk i utveckling som avspeglar sina medlemmar  

HR-nätverket har ett eget nätverksmeddelande HR-info, som delas ut till cirka 450 personer. Under året utgavs sammanlagt 11 stycken HR-nyhetsbrev. Om evenemangen och verksamheten meddelas i första hand via nätverkets HR-infon.  

En egen webbplattform används även, där det finns material och föredrag från träffarna, möjlighet att delta i utformningen av innehåll för träffarna samt diskutera och sparra med de övriga medlemmarna i nätverket. Nätverket avspeglar sina medlemmar och dess verksamhet och innehåll utvecklas kontinuerligt tillsammans med nätverksmedlemmarna. Utvecklingsidéer samlas när man träffas, via den gemensamma webbplattformen och med olika intervjuer och enkäter. 

HR-nätverkets verksamhet sparras även av ett expertråd på 15 personer som består av personaldirektörer och -experter som är verksamma på olika håll i Finland. HR-nätverkets expertråd sammanträdde i samband med idéworkshoppen i oktober. På agendan var en revidering av rekommendationen om personalrapportering, temat för idéworkshoppen i februari 2020 och kunskapsledning. 

HR-nätverket förnyas  

Under verksamhetsåret grundades tre nya nätverk i anslutning till HR-nätverket som var och en koncentrerar sig på sitt eget tema och kunnande. De nya nätverkens verksamheter bereddes i slutet av verksamhetsåret.  

De nya nätverkens teman är:   

  • Arbetshälsa och produktivitet 

  • Strategisk belöning  

  • Kompetens- och lärandeledarskap  

Verksamheten kring arbetshälsa och produktivitet startade inte ordentligt ännu i slutet av året på grund av personbyten. Temat strategisk belöning koordineras av Niilo Hakonen, ledande sakkunnig inom arbetslivsutveckling. Nätverket samlas ofta i samband med HR-nätverkets träffar. Nätverket för kompetens- och lärandeledarskap betonar förtroende, öppenhet och ömsesidighet, så att medlemmarna i nätverket kan presentera och dela sina utvecklingsprojekt på träffarna och få konstruktiv feedback på dem. Av medlemmarna i nätverket förväntas en positiv inställning till inlärning, respektfullt bemötande och jämställdhet. Sanja Mursu, sakkunnig inom kompetensutveckling, svarar för nätverkets verksamhet. 

Nätverket för landskapens HR-ansvariga beredare

I början av verksamhetsåret var vård- och landskapsreformens beredning i gång i alla landskap, tills beredningen avbröts i mars. Nätverket för vård- och landskapsreformens HR-ansvariga beredare, som KT grundat och koordinerade, var aktivt ända tills dess. I nätverkets verksamhet deltog en för HR-beredning ansvarig representant från varje landskap samt en förändringsstödsgrupp bestående av KT:s sakkunniga. Nätverkets syfte var att stödja de blivande landskapsarbetsgivarna i beredningen av personalärenden. I nätverket behandlades såväl lagstadgad arbetsmarknadsverksamhet och arbetsgivarintressebevakning som frågor gällande resultatinriktad personalledning. 

Samarbetet fortsätter

Även om beredningen av vård- och landskapsreformen förföll har inte landskapens HR-ansvariga beredares aktiva samarbete varit onödigt, utan det skapade en grund för ett djupare samarbete med arbetsgivarna om teman som de upplever som viktiga. KT ansökte och beviljades i början av året ESF-finansiering av social- och hälsovårdsministeriet för projektet Soteliiderit, med syfte att stödja ett mer omfattande samarbete med social- och hälsovårdsarbetsgivarna för utvecklande av ledarskapet. På grund av den ändrade situationen för vård- och landskapsreformen beslutade man att med projektet stödja alla social- och hälsovårdens arbetsgivares strategiska personalledning i stället för endast landskapens samt stödja social- och hälsovårdens arbetsgivarverksamhet i reformer. 


Arbetarskyddschefernas nätverk

KT:s arbetarskyddschefsnätverk är avsett för kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer, personer som sköter arbetarskyddschefens uppgifter eller arbetsgivarrepresentanter som är intresserade av arbetarskydd. 

Kommunsektorns arbetarskyddschefer samlas en gång per år till en gemensam aktualitetsdag. Under verksamhetsåret arrangerades denna i april i Helsingfors och de centrala ämnena under dagen var arbetarskyddsledning, utvecklande av en säkerhetskultur och kunskapsledning. Dessutom ordnade KT i november webbinariet Yhteinen työpaikka (en gemensam arbetsplats), vars tema var arbetsplatsens gemensamma arbetarskydd genom arbetsgivarskyldigheterna och exempelfall.   

Under året behandlades aktuella arbetarskyddsärenden även via gemensamma webbmöten. Dessutom utgavs 9 stycken av nyhetsbrevet KT informerar arbetarskyddschefer. Nyhetsbrevet utdelas till cirka 500 personer.  


Undervisningssektorns arbetsgivarnätverk

Inom kunskapsområdet för undervisnings- och bildningsväsendets anställningsärenden fungerar tre olika nätverk för arbetsgivare inom undervisningssektorn. I nätverken deltar undervisningssektorns ledning, personalledning och rektorer. Varje nätverk sammanträder på sammankallning av KT med ungefär två månaders mellanrum. På mötena behandlas aktuella arbetsmarknadsfrågor. Tyngdpunkten ligger på arbets- och tjänstekollektivavtalsärenden, men även andra personalfrågor tas upp. I UKTA-förhandlingarna stödjer nätverken KT:s förhandlare med en noggrannare linjedragning av förhandlingsmål, utlåtanden och ställningstaganden för den egna läroanstaltsformen. 

  • Till grundskolans arbetsgivargrupp hör representanter från de 15 största städerna. År 2019 gick man på mötena bland annat igenom utvidgning av årsarbetstidsförsöket och erfarenheter från försöket, förbundsomgångens avtalslösning och förändringarna i arbetslivet inom grundskolan. 

  • Till gymnasiets arbetsgivargrupp hör representanter för de 15 största anordnarna av gymnasieutbildning. Under verksamhetsårets möten linjerade man upp förhandlingsmålen för förbundsomgången, särskilt ur synvinkeln gymnasielagens verkningar. 

  • Arbetsgivargruppen för yrkesutbildning är öppen för alla kommunala anordnare av yrkesutbildning samt dem som hör till Avainta Arbetsgivarna rf. I nätverket ingår över 40 utbildningsarrangörer. Under verksamhetsåret granskades särskilt tolkningsfrågor och förhandlingsmål beträffande årsarbetstidssystemet. Bland andra personalärenden som behandlades var frågor gällande UKTA:s och AKTA:s tillämpningsområden, inlärning på arbetsplatsen och utvidgningen av läroplikten. 


De stora städernas HR-direktörer

KT har traditionellt träffat HR-ledningen för de största städerna två gånger per år. Under verksamhetsåret arrangerades träffarna i juni i Kuopio och i oktober i Lahtis. I båda träffarna deltog förutom KT:s ledningsgrupp över 40 andra deltagare.

Träffarna inleddes med en granskning av aktuella ärenden ur kommunsektorns och arbetsmarknadsorganisationens synvinkel. Därefter behandlades andra ärenden i anslutning till HR-verksamhet.

I Kuopio diskuterades bland annat kommunikationen under arbetskonflikter, kompetenspolitik, ändringar inom undervisningssektorn och Kuopio stads HR-utvecklingsåtgärder. 

I Lahtis bekantade man sig med fyra teman med hjälp av dialogpausmetoden. Dessa var anpassat arbete, tillgång på kompetent personal genom arbetsinvandring, framtidens belöningssystem inom kommunsektorn och upplyftandet av det kommunala arbetet som varumärke. I de övriga föredragen behandlades bland annat förändringen i ledningskulturen och tjänsteutbudet för ledarskap inom Lahtis stads verksamhet. 


Det nordiska kommunarbetsgivarsamarbetet

KT har täta kontakter till de kommunala arbetsgivarorganisationerna i de andra nordiska länderna. De nordiska kommunarbetsgivarnas arbets- och tjänstekollektivavtal omfattar sammanlagt cirka 2,5 miljoner löntagare. 

De nordiska kommunarbetsgivarorganisationerna samlas årligen till en gemensam träff. Under verksamhetsåret var det Norges tur att sammankalla kollegorna och det årliga mötet hölls i Oslo i maj.  

På arbetsgivarträffen i Oslo föredrog länderna sina aktualiteter och dessutom jämförde man verkningarna av och implementeringsskedena för EU:s nya direktiv i de olika länderna. Därtill behandlades jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, eftersom dessa ämnen är aktuella i alla de nordiska länderna.