Utvecklingsprogram

Kunteko 2020

KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma kommun- och landskapssektorns arbetslivsutvecklingsprogram KunTeko 2020 fortsatte enligt den projektplan som parterna tillsammans godkänt. Syftet med programmet är att främja produktivitet, resultat och arbetslivskvalitet i kommunorganisationen och göra det goda kommunarbetet synligt.

Kuntekos huvudfinansiär är Europeiska socialfonden. Kuntekos fyrapersoners projektteam fungerar i samband med KT:s byrå. Kuntekos andra skede startade i början av 2018. I slutet av 2019 hade cirka 4 600 deltagare från 121 olika kommunorganisationer deltagit i tjänsterna. 

Kuntekos tjänster utnyttjades aktivt 

Kuntekos tjänster som stöder utvecklingsarbete söktes i hög grad. Det kom in över 40 sparringsansökningar och cirka 70 sparringsdagar, som genomfördes under ledning av upphandlade experter, finansierades. De vanligaste temana för sparring var utveckling av verksamhetskulturen och processer, utveckling av arbetsgemenskapens funktionsduglighet och det interna samarbetet samt utveckling av kundorienterade funktioner. Fyra träningsprogram för interna utvecklare startade. Inom dessa utvecklas teman enligt kommunorganisationerna inom olika serviceområden och deltagarna får redskap för att utveckla sitt eget arbete.  

Gemensamma utvecklingsworkshoppar avsedda för flera kommunorganisationer ordnades på följande teman: personalorienterad resultatutveckling, självstyrning, kognitiv ergonomi och tjänsteutformning. I workshopparna drev varje deltagande arbetsgemenskap sin egen utvecklingsuppgift framåt under workshopsarbetet. Tiotals kommunorganisationer deltog och deltagarna bestod av ledning och personal från olika håll i Finland. 

Dessutom genomförde Kunteko tre utmaningsworkshoppar som var och en varade tre dagar. Innehållet för dem planerades i samarbete med den deltagande kommunorganisationen. I Jämsä och Varkaus var temat tjänsteutformning och utveckling av kundorientering inom städernas servicebranscher. I båda workshopshelheterna deltog tiotals arbetstagare och förmän. Kommunerna från Kaustbyregionen deltog i en utmaningsworkshop som främjade digitalisering.  

Kunteko ordnade även flera webbinarieserier som var öppna för alla och vars teman bland annat var familjevänliga kommunala arbetsplatser samt framgång i förändring och förändring i kulturen. Varje tema behandlades i flera webbinarier. 

Kuntekos tjänster har fått utmärkt feedback. Utvecklingstjänsterna inverkar positivt och ger både stöd och redskap för främjande av det egna utvecklingsarbetet. Även motivationen för utveckling har ökat genom deltagande i tjänsterna och sakkunskapen hos de externa experterna som Kunteko upphandlat har ansetts vara utmärkt.  

Kuntatyö 2.0 podcast  

Som en ny tjänst började Kunteko producera serien Kuntatyö 2.0 podcast (på finska), där man går på djupet med förändringarna i arbetslivet samt presenterar intressanta teman om arbetslivsutveckling och föregångare inom kommunalt arbete. Under verksamhetsåret utkom sammanlagt 13 podcastar. Ämnena var bland annat förändringarna i arbetslivet, arbetets relevans, självstyrning, förtroende och utformning av arbetsdagen. Bland föregångarna inom kommunalt arbete presenterades hemvårdens distansservice, ambulerande sjukskötarmottagning, kollektivtrafik, framtidens bibliotek, gymnasiets digitalisering, robotik inom förvaltnings- och kontorsarbete samt kompetensutveckling.  

Kommunikationen var livlig 

Under verksamhetsåret skickades 20 Kunteko nyhetsbrev. I de sociala medierna, särskilt på Facebook, Twitter och LinkedIn, uppdaterades innehållet aktivt. Man berättade regelbundet om verksamheten i organisationernas och KT:s samt andra samarbetspartners publikationer. Till massmedia skickades några meddelanden, vilka bland annat handlade om kommunsektorns bästa utvecklingsgärningar.  

En arbetslivsbrunch ordnades på våren i Raumo för de kommunorganisationer som var intresserade av programmet. Kunteko presenterade sin verksamhet på en egen avdelning på Kommunmarknaden i september. Kommunmarknaden ledde till nya kunder och tiotals nya prenumeranter på nyhetsbrevet. Dessutom presenterades tjänsterna och verksamheten på olika organisationers evenemang och till flera kommunorganisationer via webbförbindelse. 

Kampanjen Tekoja Tiskiin belönade kommunsektorns bästa gärningar och personerna bakom dem 

På Framstegsarenan fanns i slutet av verksamhetsåret cirka 567 utvecklingsgärningar från olika sektorer. På hösten sökte man nya utvecklingsgärningar inom kampanjen Tekoja tiskiin. Syftet med kampanjen var att lyfta fram gott kommunalt arbete och få de kommunala arbetsplatserna att stolt berätta om sitt eget utvecklingsarbete på Framstegsarenan. Tack vare kampanjen Tekoja Tiskiin anmäldes 141 nya utvecklingsberättelser till Framstegsarenan. 

Kampanjen Tekoja tiskiin fick sin höjdpunkt på galan med inbjudna gäster i november, där de bästa gärningarna och personerna bakom dem belönades. På galan delades sammanlagt 41 pris ut till kommunala arbetsplatser och arbetstagare som på ett verkningsfullt sätt hade förbättrat arbetslivskvaliteten och tjänsterna. Utvecklingsgärningar belönades i tre kategorier: 

  • I kategorin Undergörare premierades sex kommuner som på ett fördomsfritt, personalfokuserat och framgångsrikt sätt hade utvecklat sin verksamhet och aktivt lyft fram sitt utvecklingsarbete.  
  • I kategorin Arbetets hjältar premierades tio enskilda arbetstagare som ivrigt och föredömligt har utvecklat sitt eget och sin arbetsplats sätt att arbeta. 
  • I kategorin Inspirerande gärningar premierades 25 intressanta och inspirerande lösningar, bland annat miljögärning, teknologigärning, jämställdhetsgärning och kommunikationsgärning samt utvecklingsgärningar från olika servicebranscher.  

Pristagarna valdes ut bland över 200 utvecklingsgärningar som under verksamhetsåret anmälts på Framstegsarenan.  Kunteko, galan och pristagarna fick stor uppmärksamhet i sociala medier, lokaltidningarna och på kommunernas webbsidor. 


Soteliiderit

Projektet Soteliiderit stödjer social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utvecklingsarbete. Utgångspunkten för verksamheten är att intensifiera samarbetet mellan social- och hälsobranschens arbetsgivare samt mellan dem och KT, så att utvecklingsarbetet främjas både lokalt och riksomfattande. 

Projektet Soteliiderit som stöds av Europeisk socialfonden startade i slutet av april när en projektchef anställdes för projektet.

Soteliiderit lyckas tillsammans 

Soteliiderit är en del av konsortiet Lyckas tillsammans som leds och finansieras tillsammans med Arbetshälsoinstitutets projekt som utvecklar kunddelaktighet och strategisk ledning av arbetsförmåga. Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter ömsesidig växelverkan av projekten som finansieras inom samma verksamhetslinje, vilket innebär till exempel gemensamma utvecklingsworkshoppar samt delning av projektens framskridande och resultat. KT:s Soteliiderit för starkt fram samarbetet och aktörernas resultat i nyhetsbrev och på webbsidorna.  

Intervjuer med ledningen gav idéer till att inleda arbetet 

Soteliiderit startades med en utredning av behoven hos social- och hälsobranschens arbetsgivare. Under sommaren genomfördes 47 chefsintervjuer inom projektet, av vilka man sammanställde förväntningar beträffande utvecklingsarbetets innehåll och arbetssätt. I sex landskap intervjuades företrädare för den högsta ledningen, social- och hälsovårdsledningen och HR-ledningen, som särskilt betonade tillgången på arbetskraft och utvecklingsbehoven angående dragkraften inom social- och hälsovårdsbranschen. Ledarna ansåg det vara nödvändigt att även utveckla ledarskapspraxis och kompetensledning inom kommunsektorn. 

På grundval av intervjuresultaten fortsatte man med utvalda teman i cirka 15 personers temagrupper som alla samlades tre gånger.  

De utvalda temana var: 

  • tillgången på arbetskraft  

  • kunskapsledning och personalen  

  • produktivitetsledning och personalen 

  • ledarskap i förnyelse 

  • internationell rekrytering och sysselsättning av invandrare. 

I workshopparna deltog sammanlagt drygt 60 personer. Arbetet i temaworkshoppar fortsätter även år 2020.  

Kunskap och verksamhet via mångsidiga och omfattande nätverk   

På hösten var Soteliiderit med på Kommunmarknaden, där dess verksamhet presenterades med informationsinslag, på KT:s arbetsmarknadsseminarium och på mässavdelningen. I informationsinslagen och evenemangen deltog cirka 180 personer. I var och en av höstens Kuntatyönantaja-tidningar, som utkom tre gånger, fanns det en artikel om ett projekt eller annan information. Soteliiderit började ge ut sitt nyhetsbrev och det tredje nyhetsbrevet distribuerades redan till cirka 900 personer.  

I november arrangerades ett seminarium riktat till ledningen inom social- och hälsovården och det hade cirka 80 deltagare. Därtill var deltagandet aktivt i kommunsektorns olika nätverks verksamheter. Soteliiderit deltog i flera sammankomster som Kommunförbundets nätverk för ledningen inom social- och hälsovården samt KT:s HR-nätverk höll. Projektchefen deltog tillsammans med Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet i tillställningarna som nätverket för regionala beredare av vård- och landskapsreformen inledde i slutet av året. 

Arbetets relevans är viktig både för arbetstagarna och ledningen 

Under projekttillställningarna har det uppstått mest diskussion om ledning av helheter, genomförande av gemensamma mål över sektorgränserna, ledarskapets roller och ansvar, kunskapsledning och beaktande av klienternas behov samt förnyelse av ledningssätten. Arbetets relevans är viktig både för arbetstagarna och ledningen. Bevarandet och förstärkandet av arbetets relevans är en väsentlig del av ledarskapet. Det lönar sig att värna om arbetets relevans lika väl som om arbetets effektivitet, målorientering eller verkningsfullhet.